Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Niet woensdag 26 juni, maar dinsdag 25 juni is de raadsvergadering!

Per abuis heb ik een verkeerde datum genoemd in mijn stukje ‘Als de stemmen staken, wat dan?’… ondanks rectificaties. De raadsvergadering is echter altijd op dinsdagavond! Dus 25 juni 19.30 uur in het Huis van Waalre. Dan is het eerste agendapunt om opnieuw te stemmen over het besluit voor het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Excuses, excuses voor de verwarring.

Verder lezen

Waarom is de ‘actieve informatieplicht’ zo belangrijk voor raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die op allerlei manieren informatie krijgen van mensen in hun omgeving, organisaties, kranten etc. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om raadsleden van aanvullende informatie te voorzien. Dit ter voorbereiding van besluiten die een raadslid moet nemen of die op een andere manier van belang is. Die informatie moet tijdig, juist en volledig beschikbaar zijn. Dat heet in bestuurlijke termen: ‘actieve informatieplicht’. Raadsleden moeten er dus op kunnen vertrouwen dat wethouders hen goed informeren. Raadsleden weten immers niet wat ze niet weten. Ook is het van belang dat het openbare informatie

Verder lezen

Als de stemmen staken, wat dan?

Op 6 juni j.l. staakten de stemmen in de gemeenteraad bij de besluitvorming over het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Al eerder hadden fracties, maar ook veel bewoners hun onvrede geuit over de wijze waarop de maatregelen tot stand waren gekomen. De effecten van de maatregelen (afsluiten van bepaalde straten en eenrichtingsverkeer) waren niet openbaar bekend gemaakt. Bewoners en ondernemers die nadeel zouden ondervinden waren niet geraadpleegd.  Aan het einde van het debat werd een Amendement ingediend om het voorstel aan te passen. Omdat 8 raadsleden voor stemden en 8 tegen, staakten de stemmen. In zo een

Verder lezen

Niet eens met een besluit van de gemeente?

Burgers kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, worden ingediend bij de gemeente. Hier staat een link naar de website van de overheid hoe u dat doet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid Ook tegen een Verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Verkeersbesluiten moeten openbaar gepubliceerd worden, bijvoorbeeld als een weg wordt afgesloten, er eenrichtingsverkeer komt etc. Binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, moet u uw bezwaar indienen. Hoe u dat doet staat bij de bekendmaking. In Waalre staan de Verkeersbesluiten in De Schakel. Let op: ook in vakantietijd worden

Verder lezen

Ook de ondernemers in Waalre-Dorp zijn tegen de voorgestelde verkeersmaatregelen

”… wij vrezen voor onze toekomst als wij na deze maatregelen nagenoeg onbereikbaar zijn, zowel voor onze dorpsgenoten als van mensen uit Riethoven, Veldhoven en Dommelen. Wat te denken als er op de markt [ aangemerkt als evenemententerrein] activiteiten plaats vinden waarbij de markt wordt afgesloten. [o.a Spring – Koningsdag –Braderie – Kermis- Woldere Winter Wonderland] Wij hebben kennis genomen van de studie van ZW14 en staan volledig achter hun visie en steunen hen van harte. … Lees hier de volledige brief van de ondernemers van Winkelcentrum De Bus – Markt – Burg. Uijenstraat – Willibrorduslaan

Verder lezen

Veel nadelige effecten van de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp

ZW14 maakt zich grote zorgen over het voorstel voor de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp. ZW14 is voorstander van het terugdringen van overlast door hardrijdend autoverkeer en wil dat onveilige situaties aangepakt worden. De door de CDA wethouder voorgestelde maatregelen zorgen echter voor verplaatsing van het autoverkeer en zeker niet voor meer veiligheid! Download hier onze analyse.Donderdag 6 juni 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van Waalre, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel! Spreek uw volksvertegenwoordigers aan over de ongewenste effecten en kom naar de vergadering, zodat u kunt zien hoe politieke partijen daadwerkelijk stemmen!ZW14 heeft

Verder lezen

Ingekomen brieven nav verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Bekijk hier het overzicht van ingekomen brieven van inwoners over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp. Het zijn er heel veel, dus als u uw brief mist (er wordt nog aan gewerkt…) in dit overzicht, mail dan naar fractieZW14 @ gmail.com. Interessant is brief 22313 die aangeeft dat de TVopname op Studio040 waarin CDA Wethouder van Holstein probeert aan te tonen dat er zoveel sluipverkeer is, gemaakt is op het moment dat de Markt in Waalre al afgesloten was, namelijk donderdagavond voor het weekend van Spring. …

Verder lezen

Dinsdag 21 mei 2019 vergadert de gemeenteraad over verkeersmaatregelen Waalre-Dorp en kiezersbedrog

Om 19.30 uur is er een raadsvergadering waarbij ZW14 een aantal brieven van inwoners over de verkeersproblematiek heeft geagendeerd. Lees hier de stukken. Aansluitend is de ‘Oordeelsvormende vergadering, waarbij de voorstellen van de CDA Wethouder van Holstein worden behandeld. De stukken staan hier. De raadsleden en fractieondersteuners van ZW14 hebben veel contact met bezorgde inwoners over dit onderwerp. ZW14 heeft herhaaldelijk haar ongenoegen geuit over de slechte communicatie naar en met inwoners en over de voorgestelde maatregelen zelf. Kijk op deze website onder het tabblad ‘Afsluiten straten ongewenst’. Ook is ze nagegaan wat coalitiepartijen AWB-VVD en CDA beloofd hebben aan

Verder lezen

ZW14 doet niet mee met lijmpoging

Op 14 mei 2019 heeft ZW14 in een brief aan de heer Claessen van AWB aangegeven, niet meer mee te doen met een lijmpoging van de coalitie AWB-VVD-CDA-ZW14-GL. Lees hier onze brief. …. De fractie van ZW14 heeft ernstig nagedacht over de zin en slagingskansen van een lijmpoging om de huidige coalitie partijen nader tot elkaar te brengen en daarmee  voor het huidige College een doorstart mogelijk te maken. Als basis hiervoor werd uitgegaan van hetgeen in het Waalres akkoord werd overeen gekomen  en getoetst aan de praktijk met name hoe daar in praktische zin vorm aan is gegeven en

Verder lezen

‘Ze horen het wel als het definitief uitgevoerd gaat worden’

Dat is de kern van het antwoord van de gemeente -verantwoordelijk CDA wethouder van Holstein- op onze vragen over de voorgenomen afsluiting van de Ansbalduslaan. Dat is dus de ‘participatie’ van dit College.Dat blijkt o.a. uit antwoord op de vraag 4b. : 4b.Worden de bewoners van de straten die met extra verkeer belast worden of anderszins negatieve gevolgen ondervinden van de geplande maatregelen actief hierover geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet? Antwoord: Zie vraag 4a. Op het moment dat er definitief uitgevoerd gaat worden, krijgen de bewoners daarvan uiteraard bericht.  (redactie: bij vraag 4a wordt

Verder lezen