ZW14 doet niet mee met lijmpoging

Op 14 mei 2019 heeft ZW14 in een brief aan de heer Claessen van AWB aangegeven, niet meer mee te doen met een lijmpoging van de coalitie AWB-VVD-CDA-ZW14-GL. Lees hier onze brief.

….

De fractie van ZW14 heeft ernstig nagedacht over de zin en slagingskansen van een lijmpoging om de huidige coalitie partijen nader tot elkaar te brengen en daarmee  voor het huidige College een doorstart mogelijk te maken. Als basis hiervoor werd uitgegaan van hetgeen in het Waalres akkoord werd overeen gekomen  en getoetst aan de praktijk met name hoe daar in praktische zin vorm aan is gegeven en hoe de intenties die in dat akkoord liggen besloten in de onderlinge samenwerking met het College werden meegenomen.

In iedere vorm van samenwerking kunnen zich wel eens problemen voordoen en door misverstanden kunnen problemen ontstaan en in dat soort gevallen kan een pas op plaats en verder praten bijdragen aan een oplossing.

Maar het openbaar bestuur vraagt naast samenhang en continuïteit ook onderling vertrouwen.

Een bemiddeling heeft alleen zin als die door alle partijen wordt gewild en gedragen, een tweede uitglijder kunnen we ons als bestuur gewoon niet permitteren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. De College leden hebben de coalitiepartijen al eerder te verstaan gegeven zich door hen onvoldoende gesteund te voelen. Moeten de coalitiepartijen zich dat dan aanrekenen ?

Ten dele wel, iedere bezoeker van de Raadsvergaderingen de afgelopen periode heeft kunnen vaststellen dat het College vanuit een aantal coalitie partijen scherp werd bevraagd en niet op voorhand kon uitgaan van een blinde steun aan de voorliggende besluiten.

Is dat dan slecht ? Nee integendeel het laat zien dat de volksvertegenwoordigers in de Raad hun taak en werk serieus nemen en niet op voorhand bij het kruisje tekenen.

Wat het vooral laat zien is dat de onderlinge communicatie en afstemming niet optimaal verloopt.

Een tweede belangrijk punt is de wijze waarop besluiten worden voorbereid en genomen. Conform het Waalres akkoord behoren nieuwe plannen voorzien van een heldere analyse aan de raad te worden voorgesteld. Vervolgens kan de  Raad goed gedocumenteerd globale zoekrichtingen voor oplossingen aan het College teruggeven, waarna deze met een aantal alternatieve uitwerkingen naar de Raad terugkeert zodat de raad een verstandige en gefundeerde afweging kan maken wat onder de gegeven omstandigheden de beste oplossing is.

Er zijn wethouders die op deze wijze geen leiding kunnen of willen geven aan het Waalres akkoord.

Als je enerzijds vast kunt stellen dat de onderlinge communicatie niet goed verloopt, dat de afstemming tussen College en Coalitie niet goed is, er op grotere dossiers zoals de verkeersproblematiek niet conform het Waalres akkoord wordt gewerkt en kritische vragen en opmerkingen daarover vanuit de eigen coalitie door het College worden uitgelegd als oppositie voeren, wat staat je dan nog te doen?

De binnen de coalitie door alle partijen al geuite twijfels en terughoudendheid om zich in dit proces zonder voorbehoud te begeven, heeft ons doen besluiten ons uit dit proces op dit moment terug te trekken.

Waalre heeft behoefte aan een goed bestuur en mogelijk komt door deze stap ruimte voor verandering. Wij zijn liever deel van de oplossing dan van het probleem.

Gerard Lammers
Bert Links
Fractie ZW14