Als de stemmen staken, wat dan?

Op 6 juni j.l. staakten de stemmen in de gemeenteraad bij de besluitvorming over het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Al eerder hadden fracties, maar ook veel bewoners hun onvrede geuit over de wijze waarop de maatregelen tot stand waren gekomen. De effecten van de maatregelen (afsluiten van bepaalde straten en eenrichtingsverkeer) waren niet openbaar bekend gemaakt. Bewoners en ondernemers die nadeel zouden ondervinden waren niet geraadpleegd.  Aan het einde van het debat werd een Amendement ingediend om het voorstel aan te passen. Omdat 8 raadsleden voor stemden en 8 tegen, staakten de stemmen. In zo een geval wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw over het besluit gestemd. Enkele kernpunten uit het Amendement:
‘’… Dat er grote bezwaren zijn tegen de voorgestelde maatregelen, omdat het permanent belemmeringen vormt voor dorpsgebonden verkeer.
Dat vooral de snelheid van auto’s (van zowel eigen inwoners als  doorgaand verkeer) zorgen voor grote onveiligheid in woonstraten.
Dat het daarom gewenst is om hard rijden door woonstraten te belemmeren. In 30 km zones zouden fysieke maatregelen de maximaal mogelijke snelheid moeten begrenzen tot 30 km per uur, zodat straten veel veiliger wordt. (NB. De politie gaat er ook van uit dat de inrichting van straten dit afdwingt en dus zogenaamd ’zelfhandhavend’ zijn: ze controleert en bekeurt daarom nooit in 30 km zones te hard rijden.)
Dat tegelijk door verbetering van de doorstroming bij de verkeerslichten op de kruising Willibrorduslaan het voor doorgaand verkeer aantrekkelijker worden om via de Traverse te rijden.”

Op basis hiervan stelt het Amendement voor alleen krediet beschikbaar te stellen voor deze laatste maatregel uit het oorspronkelijke voorstel. De rest van het beschikbare krediet moet gebruikt worden om samen met bewoners van straten met veel overlast van hard rijdend verkeer verkeersremmende maatregelen af te spreken en uit te voeren.
Op 25 juni is de volgende raadsvergadering. Als dan opnieuw evenveel raadsleden voor als tegen stemmen en dus wederom ‘de stemmen staken’, of als er meer tegenstemmende raadsleden zijn, dan vervalt het Amendement en zal het oorspronkelijke voorstel (met o.a. afsluiten van straten en eenrichtingsverkeer) weer in stemming gebracht worden. Het eigen onderzoek van ZW14 naar de effecten van de maatregelen staat op www.zw14.nl .

Nan Zevenhek
Fractiemedewerker ZW14

PS. Inmiddels is er contact geweest met verschillende leden van de Denktank Duurzaam door Waalre. Ook zij waren niet tevreden over het proces zelf (er werd niet geluisterd naar tegenargumenten, mensen pleitten alleen voor hun eigen straatje) en het resultaat, dat zeker niet breed gedragen werd. De betreffende leden waren echter moe gestreden, hadden geen vertrouwen meer in de democratie etc. ZW14 zou graag de verslagen zien van de vergaderingen van de Denktank, maar de leden zelf hadden die niet. Ook op de website van https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/ staan geen verslagen. Kunt u op die website vinden welke maatregelen besproken zijn in de Denktank en hoe er over gedacht werd? Stuur die link door naar fractieZW14@gmail.com. Het is ons niet gelukt om dat te vinden.