Auteur: admin

De kracht van buurtverenigingen

Hoe gaat het met u in deze tijd van Covid-19 ? Ik hoop dat er bij u in de buurt ook een actieve buurtvereniging is. Via Whatsapp en mail is bij mij in de straat iedereen opgeroepen na te gaan of oudere buurtgenoten wel allemaal geholpen worden met bijvoorbeeld boodschappen doen. Telefoonnummers zijn uitgewisseld en men let een beetje op elkaar. Het bestuur is zelfs systematisch langs alle huizen gegaan om te checken of er niemand vergeten is.Dat is de kracht van buurtverenigingen.Maar u kunt natuurlijk ook bij vele andere initiatieven terecht voor Coronahulp. Zie bijvoorbeeld de speciale pagina hierover

Verder lezen

Over het Coronavirus

Voor actuele informatie over het Coronavirus in Waalre, zie http:// www.waalre.nl Los van actuele info, is het belangrijk om na te gaan waarom dit virus zo een groot effect heeft. Lees bijvoorbeeld het volgende artikel dat het virus linkt aan onze leefwijze: Getiteld: Coronavirus: ‘Onze hoogmoed keert zich tegen ons’ https://www.knack.be/s/r/c/1571687 via @Knack

Verder lezen

Informatieavond over oa afkoppelen regenwater GAAT NIET DOOR

De raadsinformatieavond over afkoppelen #regenwater is vandaag afgelast vanwege het dringende advies van de RIVM. Gebruik de vrijgekomen tijd om bijvoorbeeld eens de website van http://rainproof.nl of http://huisjeboompjebeter.nl te bezoeken! Dinsdag 10 maart 2020 zou er een raadsinformatieavond   zijn waar (eindelijk) ook het onderwerp Afkoppelen van regenwater toegelicht wordt. Meer dan 2 jaar geleden is hierover een motie van ZW14 aangenomen. De traditionele oplossing, namelijk de aanleg van aparte regenwaterrioolbuizen kost heel veel geld. Terwijl er goede voorbeelden zijn in de regio voor goedkopere en mooiere alternatieven dan buizen in de grond. In grote delen van Waalre is het bijvoorbeeld

Verder lezen

Een ontluisterende afloop…

Verschillende keren herhaalde de fractie AWB in de gemeenteraad haar standpunt in de openbare raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp: vervang de permanente afsluitingen door afsluitingen tijdens de spitsuren, en mede hierdoor paste ZW14 dus haar motie aan…. Ook dringt AWB aan op een openbare bijeenkomst over dit onderwerp. Mede hierdoor past ZW14 haar motie opnieuw aan. Dan volgt de schorsing… AWB wordt onder druk gezet van de coalitie en: AWB stemt tegen de motie….. Een weinig verheffende vertoning, niet echt democratisch. Bijgevoegd onze oorspronkelijke motie: Voor de letterlijke uitspraken van politici kunt u binnenkort de audioband afluisteren op

Verder lezen

Gemeenteraad praat op 3 maart over evaluatie sluipverkeer maatregelen Waalre Dorp

Op 3 maart staat de evaluatie van de maatregelen sluipverkeer op de raadsagenda.Verschillende fracties hebben gevraagd om de Raadsinformatiebrief met evaluatie bij de ‘Ingekomen Stukken’ te behandelen, dat is agendapunt 5. Op de website staan bij de agenda ook de openbare stukken.Agenda en stukken raadsvergadering 3 maart 2020 Bij agendapunt 3 ‘Vragenhalfuur’ zal de vraag van ZW14 beantwoord worden, over het advies van de Veiligheidsregio over de verkeersmaatregelen en het kappen van de bomen op de Oude Kerkstraat. Er zou oorspronkelijk op 18 februari antwoord gegeven worden, maar door ziekte van de wethouder was dat niet mogelijk. Zie hier onze

Verder lezen

Voer Speelruimtebeleid uit!

Dinsdag 18 februari 2020 is er raadsvergadering. Lees hier de stukken. Voor het vragenhalfuur heeft ZW14 vragen ingediend over het waarborgen van de veiligheid in Waalre Dorp, met name de wijk Waalre Zuidwest, de school, sportvelden en het (toekomstig) gezondheidscentrum. Ze wenst het advies te zien hierover van de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant. Lees onze vragen. Mogelijk wordt ook het onderwerp ”evaluatie van de verkeersmaatregelen Waalre Dorp ” aan de agenda toegevoegd. Meerdere fracties hebben hier om gevraagd, maar alleen als een meerderheid spoedbehandeling steunt, wordt het geagendeerd voor 18 februari. Anders staat het 4 maart op de raadsagenda. Terwijl iedereen het

Verder lezen

Waarborgen veiligheid Waalre Dorp

Art. 39 vragen over waarborgen veiligheid nav maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp Geachte griffier ZW14 heeft de volgende vragen conform Artikel 39 met mondelinge beantwoording in eerstvolgende raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp en wenst deze in de eerstvolgende raadsvergadering (die van 18 februari 2020 dus) beantwoord te zien.  De Veiligheidsregio Zuidoostbrabant beschrijft op haar website uitgebreid de kernwaarden voor veiligheid in de regio. Zoals Kernwaarde 5 ‘De omgeving maakt snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk’: ‘Ook bij evenementen moet de aanrijtijd van 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg gegarandeerd zijn.’Gebieden dienen voor hulpverleners van meerdere kanten en bij verschillende

Verder lezen

Evaluatie verkeersmaatregelen Waalre Dorp bekend

De uitgevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen Waalre Dorp blijven ook na zoveel weken de gemoederen bezighouden. Dit blijkt ook uit de vele ingezonden brieven in De Schakel en brieven en bezwaarschriften die direct gericht zijn aan de gemeente. In korte tijd zijn er meer dan tachtig schriftelijke reacties binnengekomen: een ongekend aantal. Zelden reageren er zoveel mensen! Voor velen is het een hele stap om schriftelijk met naam en toenaam aan de gemeente aan te geven het ergens niet mee eens te zijn. Het beperkte aantal positieve reacties staat in geen verhouding tot het aantal negatieve reacties. Door de maatregelen ondervinden velen

Verder lezen

Grote verdeeldheid over maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp

Zoals u misschien zelf ook gemerkt heeft, is er grote verdeeldheid bij inwoners over de maatregelen die genomen zijn tegen sluipverkeer Waalre Dorp. Normaal gesproken krijgt de gemeenteraad weinig tot geen brieven als u het ergens niet mee eens bent, laat staan dat u brieven stuurt als u iets juist heel goed vindt. Nu komen er in grote getale reacties binnen. Ook was er een ongekend groot aantal bezwaarschriften ingediend en schrijven mensen zelfs brieven in De Schakel erover. Nu is het natuurlijk geen wedstrijdje wie de meeste gewenste reacties krijgt, maar gaat het om de inhoud: wat is het

Verder lezen

Na een maand weer terug van weggeweest

Na een mooie reis ben ik weer terug in Nederland. Als je de berichtgeving in de krant mag geloven gaat het niet goed in de politiek van Waalre. Maar ja…. uit eigen ervaring weet ik dat het in werkelijkheid heel anders geweest kan zijn…. De rest van de fractie ZW14 heeft niet stilgezeten en actie genomen op allerlei dossiers. Vragen voorbereiden, dingen uitzoeken over landgoederen, toerisme etc. Er is ook antwoord binnengekomen over de nevenfuncties en neveninkomsten van de Collegeleden en de onvolledigheid ervan op www.waalre.nl.

Verder lezen