Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Waarborgen veiligheid Waalre Dorp

Art. 39 vragen over waarborgen veiligheid nav maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp Geachte griffier ZW14 heeft de volgende vragen conform Artikel 39 met mondelinge beantwoording in eerstvolgende raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp en wenst deze in de eerstvolgende raadsvergadering (die van 18 februari 2020 dus) beantwoord te zien.  De Veiligheidsregio Zuidoostbrabant beschrijft op haar website uitgebreid de kernwaarden voor veiligheid in de regio. Zoals Kernwaarde 5 ‘De omgeving maakt snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk’: ‘Ook bij evenementen moet de aanrijtijd van 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg gegarandeerd zijn.’Gebieden dienen voor hulpverleners van meerdere kanten en bij verschillende

Verder lezen

Evaluatie verkeersmaatregelen Waalre Dorp bekend

De uitgevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen Waalre Dorp blijven ook na zoveel weken de gemoederen bezighouden. Dit blijkt ook uit de vele ingezonden brieven in De Schakel en brieven en bezwaarschriften die direct gericht zijn aan de gemeente. In korte tijd zijn er meer dan tachtig schriftelijke reacties binnengekomen: een ongekend aantal. Zelden reageren er zoveel mensen! Voor velen is het een hele stap om schriftelijk met naam en toenaam aan de gemeente aan te geven het ergens niet mee eens te zijn. Het beperkte aantal positieve reacties staat in geen verhouding tot het aantal negatieve reacties. Door de maatregelen ondervinden velen

Verder lezen

Grote verdeeldheid over maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp

Zoals u misschien zelf ook gemerkt heeft, is er grote verdeeldheid bij inwoners over de maatregelen die genomen zijn tegen sluipverkeer Waalre Dorp. Normaal gesproken krijgt de gemeenteraad weinig tot geen brieven als u het ergens niet mee eens bent, laat staan dat u brieven stuurt als u iets juist heel goed vindt. Nu komen er in grote getale reacties binnen. Ook was er een ongekend groot aantal bezwaarschriften ingediend en schrijven mensen zelfs brieven in De Schakel erover. Nu is het natuurlijk geen wedstrijdje wie de meeste gewenste reacties krijgt, maar gaat het om de inhoud: wat is het

Verder lezen

Na een maand weer terug van weggeweest

Na een mooie reis ben ik weer terug in Nederland. Als je de berichtgeving in de krant mag geloven gaat het niet goed in de politiek van Waalre. Maar ja…. uit eigen ervaring weet ik dat het in werkelijkheid heel anders geweest kan zijn…. De rest van de fractie ZW14 heeft niet stilgezeten en actie genomen op allerlei dossiers. Vragen voorbereiden, dingen uitzoeken over landgoederen, toerisme etc. Er is ook antwoord binnengekomen over de nevenfuncties en neveninkomsten van de Collegeleden en de onvolledigheid ervan op www.waalre.nl.

Verder lezen

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 !

Het team van ZW14 wenst u en uw naasten alle goeds toe. Samen met u hopen we dat het bestuur van Waalre goed voorbereide beslissingen neemt! Ook in 2020 zal Zelfstandig Waalre 2014 zelf onderzoeken doen over een grote diversiteit aan onderwerpen. Deze website geeft u enig zicht daarop. Mocht u vragen hebben of mee willen denken, schroom niet contact op te nemen met onze raadsleden en fractievertegenwoordigers, of stuur een mail naar fractieZW14 @ gmail.com.

Verder lezen

Richt uw brief altijd ‘Aan de gemeenteraad’

Als u de gemeenteraad wil informeren over een bepaalde situatie of uw mening wil geven, dan kunt u alle raadsleden afzonderlijk een mail sturen. De mailadressen staan hier: https://waalre.notubiz.nl/leden U kunt ook een brief of mail sturen aan de griffier van de gemeenteraad: griffie@waalre.nl of Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre MAAR zet bovenaan uw mail of brief altijd ‘Aan de gemeenteraad‘. Anders komt uw brief niet bij de Ingekomen stukken voor raadsleden.Een keer per week wordt de lijst met Ingekomen stukken bijgewerkt. Raadsleden kunnen dan aangeven of zij het stuk willen agenderen voor een raadsvergadering. Als binnen 2

Verder lezen

Over nevenfuncties en neveninkomsten

Momenteel is er veel aandacht voor de inkomsten van bestuurders. In de Staatscourant kunt u lezen wat globaal de bezoldiging is van onze burgemeester en wethouders, gebaseerd op ca. 17.000 inwoners: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48346.html Recent attendeerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties raadsleden op hun verantwoordelijkheid om eens per jaar nevenfuncties en neveninkomsten van het College te bespreken. Lees onze vragen hierover aan het College

Verder lezen

Antwoord van Enexis en het experiment met ‘wijkies’

Het aantal zonnepanelen in Waalre neemt flink toe. Een positieve ontwikkeling, die echter ook voor (nog) niet verwachte effecten zorgt. Zo was terugleveren in een deel van de zomer overdag niet mogelijk. Dit probleem is gemeld bij de gemeente, de leverancier van zonnepanelen en bij netbeheerder Enexis. Nu zijn er antwoorden binnen van Enexis. Lees hier meer. Een interessant experiment in Arnhem is dat met zogenaamde ‘Wijkies’ (een soort lokale munt) geprobeerd wordt om de lokaal opgewekte energie ook direct lokaal te gebruiken. Zie de volgende links: https://wijkie.com/ en https://mijnspijkerkwartier.nl/berichten/doe-je-mee-met-wijkie-in-het-spijkerkwartier Dus zonder moeilijke of dure infrastructuur, Omdat op deze manier

Verder lezen

Vragen nav hoorzitting verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Op 6 november 2019 was de hoorzitting waarbij 21 bezwaarmakers tegen de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp een extra toelichting konden geven op hun bezwaar. ZW14 zat erbij om mee te luisteren. Helaas zijn de geschreven reacties op de bezwaren niet (meer) openbaar. ZW14 heeft ze wel ingezien en in de raadsvergadering van 12 november 2019 er vragen over gesteld. Zie de bijlage bij dit bericht. U kunt de audioband afluisteren naar de reactie van de wethouder (op 18 november 2019 is de audioband helaas nog niet beschikbaar….) Belangrijk is dat er pas na een ‘gewenningsperiode’ van 4 maanden tot een half jaar

Verder lezen

Moties van ZW14 aangenomen!

Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november 2019 zijn twee moties van ZW14 met brede steun aangenomen. Een motie betrof een onderzoek naar een goedkopere en betere manier van bestrijden van de eikenprocessierups (lees meer).De andere motie betrof tijdelijke huisvesting voor tussentijdse opvang van hulpbehoevende ouderen. Erg belangrijk, omdat er nog steeds te weinig zorgwoningen in Waalre zijn. Ouderen moeten vaak uitwijken naar andere gemeentes. Een mogelijkheid die nu onderzocht gaat worden is het gebruik van een of meer etages van het Bastion hotel hiervoor… lees meer

Verder lezen