Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Problemen met terugleveren zonne-energie

Na een zonnige zomer zou je veel opbrengst verwachten van je zonnepanelen. Meten is weten. Maar helaas liet de meting met BeeClear iets anders zien: Overdag tussen pakweg 10 uur en 16 uur werd er aanzienlijk minder teruggeleverd aan het net. Navraag bij Enexis, de installateur en de monteur van de meterkast resulteerde er uiteindelijk in dat Enexis de netspanning aan heeft gepast. De problematiek van het niet kunnen verwerken van de extra opgewekte elektriciteit is landelijk in het nieuws geweest, maar blijkt dus ook in Waalre te spelen! Regeren is vooruitzien, zeker vanwege de noodzaak van de Energietransitie! Lees

Verder lezen

Aanleg van de Westparallel definitief!

https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/groen-licht-voor-kempenbaan-west-en-aansluiting-a67-veldhoven Yes! Het is bekend geworden dat ook de aansluiting van de nieuwe Westparallel aan de A67 goedgekeurd is door de Raad van State !!!!! In 2001 is de politiek in de regio begonnen met samenwerking in de aanpak van de verkeersoverlast van de huidige N69 en het vele sluipverkeer door de dorpskernen. Met dank aan zeer velen zijn we zover gekomen. Ik kijk uit naar de opening van de nieuwe weg! De bouwers waren al begonnen met delen van de weg, maar nu kunnen ze full speed verder.

Verder lezen

Vakantietijd! Een ideale tijd voor bekendmakingen…

ZW14 wenst iedereen een fijne vakantie toe. Tegelijkertijd wijzen wij u erop dat ook in de vakantietijd er bekendmakingen zijn waarbij de termijn voor het indienen van bezwaren dezelfde blijft (ook al bent u misschien lekker met vakantie). Zoals bijvoorbeeld bij de Verkeersbesluiten Waalre-Dorp (uiterste termijn is 28 augustus 2019) of het Verkeersbesluit van de Gestelsestraat (uiterste termijn voor bezwaar is 4 september 2019). Zie de actuele Verkeersbesluiten, maar ook andere officiële bekendmakingen op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html#verkeersbesluiten

Verder lezen

Niet woensdag 26 juni, maar dinsdag 25 juni is de raadsvergadering!

Per abuis heb ik een verkeerde datum genoemd in mijn stukje ‘Als de stemmen staken, wat dan?’… ondanks rectificaties. De raadsvergadering is echter altijd op dinsdagavond! Dus 25 juni 19.30 uur in het Huis van Waalre. Dan is het eerste agendapunt om opnieuw te stemmen over het besluit voor het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Excuses, excuses voor de verwarring.

Verder lezen

Waarom is de ‘actieve informatieplicht’ zo belangrijk voor raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die op allerlei manieren informatie krijgen van mensen in hun omgeving, organisaties, kranten etc. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om raadsleden van aanvullende informatie te voorzien. Dit ter voorbereiding van besluiten die een raadslid moet nemen of die op een andere manier van belang is. Die informatie moet tijdig, juist en volledig beschikbaar zijn. Dat heet in bestuurlijke termen: ‘actieve informatieplicht’. Raadsleden moeten er dus op kunnen vertrouwen dat wethouders hen goed informeren. Raadsleden weten immers niet wat ze niet weten. Ook is het van belang dat het openbare informatie

Verder lezen

Als de stemmen staken, wat dan?

Op 6 juni j.l. staakten de stemmen in de gemeenteraad bij de besluitvorming over het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Al eerder hadden fracties, maar ook veel bewoners hun onvrede geuit over de wijze waarop de maatregelen tot stand waren gekomen. De effecten van de maatregelen (afsluiten van bepaalde straten en eenrichtingsverkeer) waren niet openbaar bekend gemaakt. Bewoners en ondernemers die nadeel zouden ondervinden waren niet geraadpleegd.  Aan het einde van het debat werd een Amendement ingediend om het voorstel aan te passen. Omdat 8 raadsleden voor stemden en 8 tegen, staakten de stemmen. In zo een

Verder lezen

Niet eens met een besluit van de gemeente?

Burgers kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, worden ingediend bij de gemeente. Hier staat een link naar de website van de overheid hoe u dat doet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid Ook tegen een Verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Verkeersbesluiten moeten openbaar gepubliceerd worden, bijvoorbeeld als een weg wordt afgesloten, er eenrichtingsverkeer komt etc. Binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, moet u uw bezwaar indienen. Hoe u dat doet staat bij de bekendmaking. In Waalre staan de Verkeersbesluiten in De Schakel. Let op: ook in vakantietijd worden

Verder lezen

Ook de ondernemers in Waalre-Dorp zijn tegen de voorgestelde verkeersmaatregelen

”… wij vrezen voor onze toekomst als wij na deze maatregelen nagenoeg onbereikbaar zijn, zowel voor onze dorpsgenoten als van mensen uit Riethoven, Veldhoven en Dommelen. Wat te denken als er op de markt [ aangemerkt als evenemententerrein] activiteiten plaats vinden waarbij de markt wordt afgesloten. [o.a Spring – Koningsdag –Braderie – Kermis- Woldere Winter Wonderland] Wij hebben kennis genomen van de studie van ZW14 en staan volledig achter hun visie en steunen hen van harte. … Lees hier de volledige brief van de ondernemers van Winkelcentrum De Bus – Markt – Burg. Uijenstraat – Willibrorduslaan

Verder lezen

Veel nadelige effecten van de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp

ZW14 maakt zich grote zorgen over het voorstel voor de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp. ZW14 is voorstander van het terugdringen van overlast door hardrijdend autoverkeer en wil dat onveilige situaties aangepakt worden. De door de CDA wethouder voorgestelde maatregelen zorgen echter voor verplaatsing van het autoverkeer en zeker niet voor meer veiligheid! Download hier onze analyse.Donderdag 6 juni 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van Waalre, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel! Spreek uw volksvertegenwoordigers aan over de ongewenste effecten en kom naar de vergadering, zodat u kunt zien hoe politieke partijen daadwerkelijk stemmen!ZW14 heeft

Verder lezen

Ingekomen brieven nav verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Bekijk hier het overzicht van ingekomen brieven van inwoners over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp. Het zijn er heel veel, dus als u uw brief mist (er wordt nog aan gewerkt…) in dit overzicht, mail dan naar fractieZW14 @ gmail.com. Interessant is brief 22313 die aangeeft dat de TVopname op Studio040 waarin CDA Wethouder van Holstein probeert aan te tonen dat er zoveel sluipverkeer is, gemaakt is op het moment dat de Markt in Waalre al afgesloten was, namelijk donderdagavond voor het weekend van Spring. …

Verder lezen