Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 !

Het team van ZW14 wenst u en uw naasten alle goeds toe. Samen met u hopen we dat het bestuur van Waalre goed voorbereide beslissingen neemt! Ook in 2020 zal Zelfstandig Waalre 2014 zelf onderzoeken doen over een grote diversiteit aan onderwerpen. Deze website geeft u enig zicht daarop. Mocht u vragen hebben of mee willen denken, schroom niet contact op te nemen met onze raadsleden en fractievertegenwoordigers, of stuur een mail naar fractieZW14 @ gmail.com.

Verder lezen

Richt uw brief altijd ‘Aan de gemeenteraad’

Als u de gemeenteraad wil informeren over een bepaalde situatie of uw mening wil geven, dan kunt u alle raadsleden afzonderlijk een mail sturen. De mailadressen staan hier: https://waalre.notubiz.nl/leden U kunt ook een brief of mail sturen aan de griffier van de gemeenteraad: griffie@waalre.nl of Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre MAAR zet bovenaan uw mail of brief altijd ‘Aan de gemeenteraad‘. Anders komt uw brief niet bij de Ingekomen stukken voor raadsleden.Een keer per week wordt de lijst met Ingekomen stukken bijgewerkt. Raadsleden kunnen dan aangeven of zij het stuk willen agenderen voor een raadsvergadering. Als binnen 2

Verder lezen

Over nevenfuncties en neveninkomsten

Momenteel is er veel aandacht voor de inkomsten van bestuurders. In de Staatscourant kunt u lezen wat globaal de bezoldiging is van onze burgemeester en wethouders, gebaseerd op ca. 17.000 inwoners: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48346.html Recent attendeerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties raadsleden op hun verantwoordelijkheid om eens per jaar nevenfuncties en neveninkomsten van het College te bespreken. Lees onze vragen hierover aan het College

Verder lezen

Antwoord van Enexis en het experiment met ‘wijkies’

Het aantal zonnepanelen in Waalre neemt flink toe. Een positieve ontwikkeling, die echter ook voor (nog) niet verwachte effecten zorgt. Zo was terugleveren in een deel van de zomer overdag niet mogelijk. Dit probleem is gemeld bij de gemeente, de leverancier van zonnepanelen en bij netbeheerder Enexis. Nu zijn er antwoorden binnen van Enexis. Lees hier meer. Een interessant experiment in Arnhem is dat met zogenaamde ‘Wijkies’ (een soort lokale munt) geprobeerd wordt om de lokaal opgewekte energie ook direct lokaal te gebruiken. Zie de volgende links: https://wijkie.com/ en https://mijnspijkerkwartier.nl/berichten/doe-je-mee-met-wijkie-in-het-spijkerkwartier Dus zonder moeilijke of dure infrastructuur, Omdat op deze manier

Verder lezen

Vragen nav hoorzitting verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Op 6 november 2019 was de hoorzitting waarbij 21 bezwaarmakers tegen de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp een extra toelichting konden geven op hun bezwaar. ZW14 zat erbij om mee te luisteren. Helaas zijn de geschreven reacties op de bezwaren niet (meer) openbaar. ZW14 heeft ze wel ingezien en in de raadsvergadering van 12 november 2019 er vragen over gesteld. Zie de bijlage bij dit bericht. U kunt de audioband afluisteren naar de reactie van de wethouder (op 18 november 2019 is de audioband helaas nog niet beschikbaar….) Belangrijk is dat er pas na een ‘gewenningsperiode’ van 4 maanden tot een half jaar

Verder lezen

Moties van ZW14 aangenomen!

Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november 2019 zijn twee moties van ZW14 met brede steun aangenomen. Een motie betrof een onderzoek naar een goedkopere en betere manier van bestrijden van de eikenprocessierups (lees meer).De andere motie betrof tijdelijke huisvesting voor tussentijdse opvang van hulpbehoevende ouderen. Erg belangrijk, omdat er nog steeds te weinig zorgwoningen in Waalre zijn. Ouderen moeten vaak uitwijken naar andere gemeentes. Een mogelijkheid die nu onderzocht gaat worden is het gebruik van een of meer etages van het Bastion hotel hiervoor… lees meer

Verder lezen

Bestrijding eikenprocessierups moet en kan goedkoper

Op de interessante door Groen Links Waalre georganiseerde avond van 17 oktober j.l. is uitgebreid toegelicht door de heer Jule Sondeijker van de gemeente Sittard-Geleen op welke wijze het veel goedkoper en effectiever (met name voor de volksgezondheid) is om de eikenprocessierups te bestrijden. Afgelopen zomer heeft iedereen in Waalre van deze rups meer of minder last gehad. Ook honden waren slachtoffer van de agressieve haartjes. Vanwege afwezigheid door ziekte (beterschap!) van de fractieleden van GL Waalre, zal ZW14 vanavond tijdens de begrotingsbehandeling een amendement indienen. Naschrift: Op 12 november 2019 is het amendement omgezet in een vergelijkbare motie, die

Verder lezen

Leuk om gelijk te krijgen: subsidie van de Provincie voor herstel Raadhuis Aalst-Waalre

In 2014 werd er weinig geloof aan gehecht dat het door brand deels verwoeste Raadhuis Aalst-Waalre behouden kon blijven. Toenmalige raadsleden Erwin Rutte (AWB) en Nan Zevenhek (ZW14) hebben toen de mogelijkheden voor behoud onderzocht. In 2013 hebben ze de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad en een rapport aangeboden. Ook de Commissaris van de Koning van der Donk heeft het rapport gekregen. Leuk als dan blijkt dat de Provincie achteraf inderdaad subsidie heeft verstrekt voor het herstel…. https://www.weekbladdeschakel.nl/reader/58293/1258699/provincie-gaat-meebetalen

Verder lezen

Geen (mooie) woorden maar (echte) daden!

”Bovendien voelen inwoners zich tijdens raadsvergaderingen niet gehoord.’ Een van de passages uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de gemeenteraad van Waalre. Fracties willen er graag iets aan doen, maar een grote kans hadden ze die avond in de raadsvergadering van 17 september 2019 al laten liggen. Geen enkele fractie reageerde toen n.a.v. de vragen van ZW14 over de wijze van evaluatie van de omstreden verkeersmaatregelen Waalre-Dorp bleek dat het College indieners van bezwaren niet zal betrekken bij de evaluatie… http://zw14.nl/geen-reactie-op-ontbreken-echte-evaluatie-verkeersmaatregelen-waalre-dorp/

Verder lezen