Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Beter benutten bestaande woningvoorraad

Er zijn veel woningzoekenden in Waalre. Ook blijkt de bestaande woningvoorraad niet aan te sluiten op de wensen van de inwoners. Hoe los je dat op? Met nieuwbouw?Net als in Bergeijk is het aantal nieuw te bouwen woningen veel lager dan het aantal bestaande woningen. Bergeijk is daarom een actie gestart om de bestaande woningvoorraad beter te benutten: https://www.bergeijk.nl/home/beter-benutten-bestaande-woningvoorraad_48926/ Een goed initiatief! Mantelzorgwoningen zijn al langer mogelijk in Waalre (maar informatie daarover is moeilijk of niet te vinden op de website van de gemeente,,,). Woningsplitsing kan ook, maar heel moeilijk. Het aantal mensen per huishouden en dus per woning neemt

Verder lezen

NOW-inzichtelijk: steun aan bedrijven tgv Covid-19

Ook in Waalre hebben bedrijven last gehad van de intelligente lockdown tgv Covid-19. Op de website https://now-inzichtelijk.nl/ kunt u zien welke bedrijven hoeveel steun hebben gekregen. De vraag is of deze bedrijven een tweede golf van besmettingen met Covid-19 aankunnen. Voor uw eigen gezondheid en in het belang van ons lokale ondernemers is het belangrijk om de Covid-19 maatregelen goed op blijven volgen. Dus handen regelmatig wassen, afstand houden en bij klachten binnen blijven! Een fijne vakantie toegewenst en blijft gezond!

Verder lezen

Solidariteit is zo min mogelijk rioolcapaciteit gebruiken

Op 26 juni j.l. was er een grote regenbui in Waalre van het type T=100. D.w.z. dat de kans van voorkomen eenmaal in de 100 jaar is (maar best al volgende maand weer kan plaatsvinden). De norm voor het ontwerp van het riool is T=2: Uit het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan:De gehanteerde norm voor het riool is eenmaal per twee jaar (T=2), een landelijk veel gebruikte norm. In de praktijk kan het dus voorkomen dat er (verdund riool-)water op straat komt te staan. Zo lang dit tussen de trottoirbanden blijft staan en na enige tijd weer is weggetrokken, wordt dit

Verder lezen

Vragen nav wateroverlast

Door de intensieve regenbuien op 26 juni j.l. is er op veel plaatsen in Waalre wateroverlast ontstaan. Wat is hierover bekend bij de gemeente en wat wordt er aan gedaan? ZW14 heeft vragen gesteld, ter beantwoording in de raadsvergadering van 7 juli 2020. Hier staat de raadsagenda en de stukken. (Volg de link naar ‘videotulen’, op het moment van de vergadering kunt u on-line de vergadering volgen). Lees hier onze vragen. Gerelateerde onderwerpen hierbij zijn ‘droogte’ ‘regenwater’ ‘afkoppelen’. Zoek met deze termen op deze website voor meer informatie. Naschrift: Volgens de wethouder was de regenbui van een type T=100 dat wil zeggen dat de kans van voorkomen eens in de honderd jaar is. Wat overigens niet betekent dat deze bui niet volgende maand of volgend jaar weer kan plaatsvinden. De norm voor het riool is een bui die eens in de 2 jaar voorkomt. Zwaardere regenbuien zullen dus altijd water op straat geven of andere overlast. Ook zou volgens de wet/jurisprudentie inwoners ‘water te dulden’ hebben op hun perceel als dat bijvoorbeeld van de weg op hun perceel stroomt. (ZW14 zal proberen te achterhalen hoe dit in de wet geformuleerd staat.) De wethouder heeft toegezegd om alle inwoners die nu meldingen hebben gedaan en wateroverlast hebben ondervonden, dat daarmee contact opgenomen wordt en nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn. Voorts zal er in het najaar een bijeenkomst zijn over vergroten van waterbewustzijn en documenten als Gemeentelijk Rioleringsplan, kaarten ‘water-op-straat’.  *** wordt vervolgd ***

Verder lezen

Inschrijftermijn glasvezelnetwerk verlengd en aangepaste eigen bijdrage mogelijk!

Op 9 juni heeft de fractie van ZW14 in de gemeenteraad vragen aan het college gesteld over de korte inschrijftermijn en de hoge eigen bijdrage van 1500 Euro,  die bewoners van het buitengebied moeten betalen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. Lees hier de vragen) Het college vindt bij monde van de wethouder, de eigen bijdrage niet te hoog en zal daarin dan ook verder geen actie ondernemen. De gemeenteraad denkt hier anders over en is in meerderheid van mening dat hier sprake is van een soort van nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn. De berekende

Verder lezen

Nooit te snel oordelen

‘Geborgde zetels in het waterschap zijn niet democratisch dus ze moeten weg’. Op 5 juni 2020 is het rapport verschenen van een in februari j.l. door de Tweede Kamer ingestelde adviescommissie om in een paar maanden tijd over het bestuur van het waterschap te oordelen. Advies: 3 van de 4 geborgde categorieën moeten maar weg. Alleen de categorie van de politieke partijen blijft over. Terwijl die al een ruime meerderheid heeft in het waterschapsbestuur en juist de belangenrepresentatie mede het draagvlak en succes bepaalt van het waterschap. Lees hier mijn eerste reactie op het advies.

Verder lezen

Het ‘nut’ van overbodige Moties

Met Moties kan de gemeenteraad een wens meegeven aan het College. Als bijvoorbeeld bij de behandeling van een onderwerp een wethouder onvoldoende aandacht heeft voor bepaalde groeperingen in de samenleving of niet bereid is na te denken over een bepaalde oplossing voor geconstateerde problemen etc. Dan kan de gemeenteraad via een Motie bij het College min of meer afdwingen om toch datgene te doen wat de gemeenteraad graag wil. Alleen onderbouwd kan het College dan besluiten de Motie niet uit te voeren. Als de gemeenteraad het niet eens is met de wijze van afhandeling kan ze in het uiterste geval

Verder lezen

Wat vindt u belangrijker of beter?

Drempels of bloembakken om de snelheid van auto’s in woonstraten te beperken? Aparte hemelwaterriolen aanleggen (doorlooptijd voor heel Waalre pakweg 40 jaar) of nu al zelf regenwater van het dak in de tuin opvangen? Een nieuw riool aanleggen terwijl de oude nog niet aan vervanging toe is of lokale zorgorganisaties, onze verenigingen, buurthuizen en ondernemers steunen? Meer groen in de buurten of meer verstening? Tijdelijke opvang van regenwater op straat of hele grote riolen aanleggen? Alles centraal regelen of buurtverenigingen meer zelf laten doen? Zeer stil asfalt of straatklinkers? Woningen splitsen voor gebruik van dezelfde stenen door meer mensen of

Verder lezen