Aan bewoners van de Heikantstraat/Wollenbergstraat

                                                                                   Waalre 22 sept. 2020.

Aan de bewoners van de Heikantstraat/Wollenbergstraat (TRAVERSE)

Geachte bewoners,

Op dinsdag 29 sept as. neemt de gemeenteraad van Waalre een besluit over de herinrichting van uw woonstraten. Naast de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel zal de weg ook anders ingedeeld worden. De maximum snelheid wordt teruggebracht tot 30km/u en fietsers en gemotoriseerd verkeer maken gebruik van dezelfde rijbaan. Hierover zal in de gemeenteraad weinig discussie zijn.
In het voorstel staat dat de verharding -het wegdek- uitgevoerd zal worden in gebakken klinkers. Onderzoek wijst echter uit dat de uitvoering met gebakken klinkers nagenoeg evenveel verkeerslawaai met zich mee zal brengen als nu met het asfalt. Dit terwijl de verkeersintensiteit van 12.100 motorvoertuigen/etmaal naar verwachting terug zal gaan naar 8500 mvt/etm. Asfalt in de huidige situatie levert 113,9 db op en de gebakken klinkers bij circa 30 % minder verkeer 112,3 db. Dus met minder gemotoriseerd verkeer slechts een beperkte afname.  
                                        DIT KAN ANDERS !!!!
 In het ontwerp nemen klinkers een belangrijke plaats in, dit i.v.m. het dorpskarakter. In het kader van de geluidsoverlast veroorzaakt door het gemotoriseerd verkeer, is de keuze voor welke soort klinker erg belangrijk. Als u op internet op zoek gaat naar “STILLE KLINKERS” vindt u een veelheid van informatie over de voordelen van deze soort klinker. Het is dan ook voor ons onbegrijpelijk dat in het ontwerp men nog steeds kiest voor de “gewone gebakken klinker”. Immers stille klinkers hebben aantoonbaar een positief effect op het woongenot van aanwonenden.
Als oppositiepartij zullen wij in de raadsvergadering een voorstel indienen om de zgn. “Stille klinker” toe te passen.
Wellicht heeft u door het raadplegen van internet en door deze brief voldoende informatie gekregen om het college en raadsleden van uw voorkeur op de hoogte te stellen.  

Met vriendelijke groet,

De fractie van ZW14,

Bert (A.J.) Links ,
Gerard (J.J.) Lammers.

Doordat heel veel aanwonenden bezwaarschriften hebben ingediend is het toch nog gelukt om het voorstel aangepast te krijgen is er toch. Zeer stil asfalt was niet haalbaar, stille klinkers wel. Zoek op ‘Traverse’ en lees ook bijvoorbeeld ‘Eendracht maakt macht