Auteur: admin

Nieuwe brede school en armoedebeleid

Op dinsdag 18 april 2023 staan er twee grote onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:
Raadsvergadering (besluitvormend) 18 april 2023 – Gemeente Waalre Wat betreft de nieuwe brede school zal er geen debat plaats vinden: het proces dat geleid heeft tot het voorstel heeft geleid tot grote tevredenheid van de deelnemers. Insprekers in de Oordeelsvormende vergadering van 4 april lieten dat duidelijk blijken.Wat betreft het armoedebeleid, nu geldzorgenbeleid genoemd was er minder tevredenheid. ZW14 heeft een Motie voorbereid om ook schuldsanering toe te voegen aan de mogelijke maatregelen:

In de Oordeelsvormende vergadering direct erna, wordt besproken hoe om te gaan met de Hulp bij het huishouden. Oordeelsvormende bijeenkomst 18 april 2023 – Gemeente Waalre . ZW14 heeft de nodige vragen bij dit voorstel:

Voer vrachtwagenverbod uit

Afggelopen 20 jaar is aan de gemeenteraad toegezegd dat er een verbod op doorgaand vrachtverkeer uitgevoerd zou komen na aanleg van de westparallel. Die ligt er nu al 2 jaar en nog steeds is er geen verbod. Er zijn wel onderzoeken uitgevoerd waarbij de toon was dat ‘een vrachtwagenverbod heel moeilijk zou zijn en dat het aantal doorgaande vrachtwagens wel meevalt’. ZW14 heeft daarom vragen hierover gesteld in de raadsvergadering van 28 februari 2023. Er is toegezegd dat een onderzoek nodig was voor de juridische basis voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Dat zou nog voor de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. ZW14 volgt dit zeer kritisch. Ook als het ‘weinig’ vrachtwagens betreft dient er een verbod te komen. Dan worden namelijk de routesystemen voor vrachtwagens aangepast en kan er gehandhaafd worden. Wat ZW14 betreft herkenbaar voor iedereen met een verbodsbord, zoals in vele gemeenten staat.

Aandacht vragen

Gisteravond 28 februari was er voor het eerst in 3 weken weer een raadsvergadering. ZW14 had als enige vragen ingediend. Wat is het nut daarvan? Het is een controle op uitvoering van afspraken die gemaakt zijn. Of informatie krijgen over nieuwe ontwikkelingen. Afhankelijk van het antwoord kan de fractie cq. gemeenteraad actie ondernemen. Waarover gingen onze vragen?
– de verkeersoverlast in de Wilhelminalaan. (
Afspraken over Koningin Wilhelminalaan – Ingekomen stukken – Gemeente Waalre ) Mede naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder nu een afspraak gemaakt met bewoners uit de betreffende straat
– het hertenkamp De Warande. Er zijn daar heel veel bomen gekapt en we wilden weten of er plannen zijn voor iets anders. Ook vroegen we aandacht voor het verbod op het fokken van damherten van minister Adama. Dat zou het einde betekenen van het hertenkamp.
– het uitgebreide onderzoek ‘ter voorbereiding’ van het vrachtwagenverbod. (
Uitvoering raadsprogramma weren doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorp – Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre ) Volgens de wethouder zou dat nodig zijn om juridisch weerwoord te kunnen bieden. Wij hebben de wethouder gewezen op haar toezegging te zorgen dat er nog voor de zomer (van 2023!) een vrachtwagenverbod komt.
Luister de beantwoording van de vragen na:
Raadsvergadering (besluitvormend) 28 februari 2023 – Gemeente Waalre

Unanieme steun voor behoud toekomstwaarde

In de raadsvergadering van 24 januari is ons amendement voor Waalre noord fase 3 met unanieme steun aangenomen! Waar gaat het om: ruimte kun je maar 1 keer uitgeven, gronden die als bestemming wonen krijgen, kun je nooit meer ergens anders voor gebruiken. Bijvoorbeeld voor uitbreiding van het bedrijvenpark ’t Broek, natuur, energie etc. ZW14 wil daarom voor de gebieden die extra toegevoegd zijn aan de plannen voor Waalre noord fase 3, dat er bij de stedenbouwkundige scenario’s wel rekening gehouden wordt met flexibiliteit voor de toekomst. Daarbij kun je denken aan tijdelijke huizen, zoals die ook in Helmond gebouwd worden op dit moment:
Modulaire en duurzame woningen aan Telkesveld – Brainport Smart District

Lees ons amendement in bijlage 3 van de  Raadsvergadering (besluitvormend) 24 januari 2023 – Gemeente Waalre

Participatie bij Waalre-Noord fase 3 …

Dinsdag 10 januari a.s. worden de ‘kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3’ besproken in de Oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Dit gaat om het gebied ten noorden van de Heuvelstraat en ten westen van de Onze Lieve Vrouwendijk. Daar komt een geheel nieuwe woonwijk.

Kaartje uit het document ‘Waalre-noord fase 3 kaders ontwikkeling’.
Het zalmkleurige gebied was indertijd al benoemd voor toekomstige woningbouw en is rond het gat van Waalre deels al gerealiseerd.
Paars betreft het huidige en uit te breiden bedrijventerrein.

De geel en rood gearceerde gebieden gaan mogelijk toegevoegd worden aan de nieuwe woonwijk.
Dus uitbreiding van de nieuwe woonwijk naar het Dommeldal in westelijke en noordelijke richting.

Door de enorme groei van ASML, moet Waalre veel meer huizen bouwen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, meer inbreiding, meer hoogbouw, verdichting, uitbreiding van bebouwing in het buitengebied etc. Voor Waalre-Noord fase 3 betekent dit mogelijk uitbreiding van de nieuwbouwwijk naar het westen en noorden toe.

Na vaststelling van de voorwaarden/wensen ofwel ‘’kaders’’  komen bij het huidige voorstel, inwoners en belanghebbenden pas aan bod bij het bestemmingsplan. Het is onduidelijk of er überhaupt bij het bestemmingsplan nog relevante invloed is uit te oefenen op de keuzes. Dat vindt ZW14 veel te laat en veel te mager. Er is nauwelijks sprake van betrekken van inwoners bij de plannen.

Inspreken/uw mening laten horen
ZW14 adviseert u met spoed de stukken op te zoeken en indien u onze mening deelt om dinsdag 10 januari a.s. uw mening te geven in de Oordeelsvormende vergadering door u als inspreker aan te melden. Daarvoor dient u zich uiterlijk maandag 9 januari voor 17 uur aan te melden bij de griffie: griffie@waalre.nl of te bellen naar 040-2282500 en te vragen naar de griffier.

U kunt de stukken vinden op de website van de gemeente:
Oordeelsvormende bijeenkomst 10 januari 2023 – Gemeente Waalre Het gaat om agendapunt 5.

De gemeenteraad neemt op 24 januari een besluit over de kaders. Tot die datum kunt u ook politieke partijen rechtstreeks benaderen. Contactgegevens staan ook op de Overzichtspagina van de gemeenteraad.

Samen Waalre klimaatrobuust maken

Wederom een mooi resultaat: de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het Programma Water, Riolering en Klimaat. Er komt veel meer aandacht voor ‘bovengrondse maatregelen’. Die zijn qua uitvoering veel goedkoper en mooier -denk aan meer groen en waterberging in wadi’s, dan aanleg van dure regenwaterriolen, Daarnaast gaat Waalre inwoners stimuleren om zelf hemelwater af te koppelen en waterberging op eigen perceel te creëren. Inwoners kunnen hier subsidie voor aanvragen. Bij de Agnus Dei-kerk in Aalst kunt u een aantal voorbeelden zien van verschillende manieren -de goedkoopste is een paar tientjes- van afkoppelen. Binnenkort komen er bordjes bij te staan met uitleg.

Een mooi resultaat

Van de hele raad! In goed overleg, hard op de inhoud, maar zacht op de persoon, is op 10 november de begroting voor de gemeente Waalre aangenomen.
Met daarbij brede steun voor het amendement dat PvdA, AWB en ZW14 hadden voorbereid: afschalen of afschaffen van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Ook zijn onze moties toepassing van het ‘Op Rozen’ model en verbeteren toegankelijkheid van fietspaden voor mindervaliden. Andere moties die ZW14 gesteund heeft cq. mede ingediend n.a.v. het debat zijn, het opstellen van een evenementenvisie, maatwerk voor gedupeerden van de hoge energieprijzen en onderzoek naar mogelijke verruiming van de inkomensnorm bij het minimabeleid.

Lees hier onze algemene beschouwing over de begroting en de door ons (mede) ingediende amendementen en moties.

Recreëren op Gat van Waalre blijft mogelijk!

Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad een motie van ZW14 gesteund om te onderzoeken of veilig recreëren op het Gat van Waalre mogelijk is. Aanleiding waren berichten van omwonenden dat er sprake zou zijn van een verbod op suppen e.d. vanwege de waterkwaliteit. Maar uit eigen onderzoek van ZW14 was gebleken dat dat argument niet valide was. Nu gaat de gemeente de borden bij de plas aanpassen! Lees meer op de website van de gemeente.

Onderzoek ‘Op Rozen’ model uit Ede

Motie ‘onderzoek Op Rozen model van Ede voor toepassing in Waalre’
Gezien de sinds februari j.l. drastisch veranderde situatie op de energiemarkt en naast besparing, het lokaal opwekken van energie steeds belangrijker wordt, is het misschien tijd om opnieuw de mogelijkheden voor grootschalig opgewekte energie te bekijken. Uit gesprekken met inwoners bleek dat het draagvlak voor bijvoorbeeld een zonneveld groter is, als de opbrengsten/winst bij alle inwoners terecht komt en niet alleen bij partijen die geld kunnen inleggen.
In Ede is er een succesvol energieproject volgens het ‘Op Rozen’ model. Zie bijgevoegde links.

Uit Hieropgewekt 1 mei 1019: Lage inkomens kunnen met ‘Op Rozen’ model ook meedoen in lokale energieprojecten | HIER opgewekt
Uit Binnenlands Bestuur 20 april 2022: Realisatiefonds helpt gemeente Ede (binnenlandsbestuur.nl)
Mogelijk financiering mbv. Realisatiefonds voor energiecoöperaties – Energie Samen

De kern van de motie zou kunnen zijn:
Onderzoek de mogelijkheden en het draagvlak voor een zonnepark volgens het ‘Op Rozen model van Ede’

Maak fietspaden ook toegankelijk voor mensen met een beperking

Motie ‘vergroot toegankelijkheid fietspaden voor mensen met een beperking’
Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er overleg is met de Fietsersbond in Waalre over de fietspaden in Waalre. Om de ‘toegankelijkheid voor inwoners met een beperking’ (zie elders in de begroting) te verbeteren, dienen de fietspaden ook toegankelijk te zijn voor de bredere fietsen van bijvoorbeeld ‘Fietsmaatje’ of voor scootmobielen met begeleider.
In de 5e Turap worden op korte termijn al nieuwe investeringen gepland in bepaalde fietspaden die niet alleen voor smalle fietsers aantrekkelijk zijn.
De kern van de motie zou kunnen zijn:
‘Betrek partijen met kennis over toegankelijkheid van fietspaden voor mensen met een beperking bij het inrichten van fietspaden.’