Auteur: admin

Stresstest verkeerstromen bij een calamiteit

Is Waalre voorbereid op verkeersstromen die regionaal ontstaan bij een calamiteit, zoals bijvoorbeeld woensdag 13 maart?
– Ligt er een plan met regulering van de verkeersstromen klaar voor dergelijke noodsituaties?
– Als een dergelijk plan bestaat: Is dat gevolgd en zo nee, waarom niet?
– Gezien de grote hoeveelheid stilstaand verkeer in met name Waalre-Dorp: zijn er lokale (evacuatie)plannen om bijvoorbeeld met verkeersregelaars de doorstroming rustig maar gestaag te laten verlopen en bijvoorbeeld ook de verkeerslichten bij de uitgang van ons dorp naar het zuiden te overrulen (of juist andersom)?
– Wanneer en door welke partijen wordt deze calamiteit van 13 maart en m.n. de afhandeling van verkeersstromen geëvalueerd?
– Is u bekend hoeveel mensen lokaal de NL-Alert hebben ontvangen en zich dus bewust waren van de gevaarlijke situatie? Dit i.v.m. het verdwijnen van het luchtalarm?
Luister naar het antwoord van de burgemeester bij agendapunt 3:
Vergadering Raadsvergadering 19-03-2024 Gemeente Waalre (raadsinformatie.nl)

Zeer interessante bijeenkomst van de Ergon

‘Heel verhelderend en een echter eye-opener, ‘Ergon redeneert vanuit mensen en zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de goede plek komen’ ‘Nooit geweten dat er zoveel bedrijven samenwerken met Ergon’. En nog veel meer positieve reacties van Ad Dams en Marja van Greunsven n.a.v. hun bezoek aan de Ergon (de regionale organisatie voor beschut werk) op woensdag 13 maart. Ergon organiseert regelmatig bijeenkomsten en excursies om volksvertegenwoordigers te laten zien wat ze doen. Een half jaar terug bijvoorbeeld naar de werklocatie bij de Daf en de wassarij van Ergon in Veldhoven. Dergelijke excursies zijn een mooi onderdeel van het raadswerk, omdat je op plekken komt waar je normaal gesproken niet komt en je blikveld verruimt.

Ergon werkt heeft ook eigen werkleerbedrijven op verschillende locaties in de regio. Lees meer over de verhalen van Ergon.

Een diep treurig bericht

Raadslid Frank Oolbekkink (49) overleden – Nieuws – Gemeente Waalre

Hoe onwerkelijk. Hoe verschrikkelijk. Op donderdag 7 maart is raadslid Frank Oolbekkink plotseling overleden. Hij was sinds 2021 fractievertegenwoordiger van de VVD en sinds maart 2022 lid van de gemeenteraad. Frank heeft maar 49 jaar mogen worden.

In de eerstvolgende raadsvergadering na de uitvaart wordt stilgestaan bij Franks raadslidmaatschap en overlijden. Het gemeentebestuur van Waalre wenst zijn vrouw Dagmar, dochters Iris en Eline, familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

ZW14 wil Frank bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor de Waalrese gemeenschap.

Resultaat: bomen weg

De Heikantstraat wordt een ‘mooie’ 60 km weg, waar vrachtwagens elkaar met 60 km/uur kunnen passeren. Het fietspad komt dichter langs de rijbaan te liggen, zonder heggen ertussen ‘want die zijn te duur’. Door samenwerking van PvdA, AWB en ZW14 heeft de wethouder wel toezeggingen gedaan over een groene entree van Waalre. Ook wordt onderzocht of de 30 km zone eerder kan beginnen, zodat auto’s niet meer het dorp binnen denderen. Helaas blijft men vasthouden aan de landelijke richtlijnen voor de inrichting van wegen. De monumentale bomen bij de entree van Waalre-Dorp zullen zeer waarschijnlijk sneuvelen door het star vasthouden aan die regels.  ‘Groen hoeft niet perse een boom te zijn.’ ZW14 heeft daarom tegen het ontwerp gestemd. Een meerderheid stemde voor. Uit het definitieve ontwerp moet blijken of de wethouder toch nog enigszins naar de gemeenteraad heeft geluisterd.

Tegen de voorgestelde reconstructie Heikantstraat

Op 27 februari 2024 besluit de gemeenteraad Waalre of ze wel of niet instemt met de gehanteerde kaders voor de reconstructie van de Heikantstraat.
ZW14 zal tegentemmen omdat ‘Het voorliggende voorstel is volledig gebaseerd op faciliteren van vrachtwagens en autoverkeer en toepassing van CROW richtlijnen en mist daardoor kansen om hun snelheid al buiten het dorp omlaag te brengen, terwijl het belang van onze inwoners en behoud van de karakteristieke monumentale  bomen net buiten het dorp niet zijn meegenomen.’

Samen met de PvdA en AWB wordt een motie ingediend om de kaders te verbeteren. O.a. dat niet standaard alle richtlijnen van de CROW (een landelijke organisatie over inrichting van wegen, waardoor alle wegen er hetzelfde uitzien) worden toegepast, maar maatwerk. Ofwel gekeken wordt naar wat met behoud van karakteristieke lokale kenmmerken mogelijk is in combinatie met de lokale verkeersproblemen.

In Waalre is het probleem dat jarenlang doorgaand verkeer gefaciliteerd is. DAT MOET STOPPEN.

Bijgevoegde brief is naar alle raadsleden gestuurd. https://zw14.nl/faciliteren-doorgaand-verkeer-ongewenst/

Veel in actie geweest

Iedereen natuurlijk nog de beste wensen voor 2024!
ZW14 is afgelopen weken veel in actie geweest:
We hebben vragen gesteld over de Reconstructie van de Traverse Noord en de Heikantstraat. Omdat de voorbereidingen voor de Heikantstraat nog steeds doorgaan, ondanks ons amendement dat de gemeenteraad eerst zelf de kaders daarvoor wil vaststellen.

Ook vragen we ons af waar de verkeersbesluiten zijn over het verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Dat zou immers eind 2023 ingevoerd worden.

En wat moet er gebeuren met de Hutdijk? Op 23 januari neemt de gemeenteraad hier een besluit over. ZW14 heeft in samenwerking met D66 en GL een amendement opgesteld om zo snel mogelijk de maximale toegestane snelheid terug te brengen naar 30 km/uur. Ook steunen we amendementen voor aanleg wandelpad vanaf Sophiastraat naar de Hut. Wordt vervolgd!

Het acute probleem van opvang asielzoekers

De gemeenteraad heeft op 12 december zich uitgesproken voor steun aan het college om mee te helpen aan het oplossen van het grote urgente probleem in de opvang van asielzoekers. De wethouder heeft toegezegd in januari dit samen met de gemeenteraad te bespreken. ZW14 hoopt dat er dan ook gekeken wordt naar de kansen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Veghel dit aanpakt. Daarbij worden vanaf dag 1 asielzoekers en statushouders gelijk behandeld als nieuwkomers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven en MKB wordt gekeken waar ze via een baan zelf inkomen kunnen verwerven en integreren in de samenleving. Door extra snel -tijdelijke- flexwoningen te bouwen profiteren ook andere woningszoekenden in Veghel mee van deze kans.
Vluchtelingen worden verspreid over kleinere opvanglocaties in Meierijstad – Omroep Brabant

Vragen over ‘volwaardige recreatiepoort’ in Aalst

In de Raadsinformatiebrief van 30 november (zie Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2024-2025 – Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre) staat informatie over uitbreiding tot een volwaardig recreatiepoort van de Hut van Mie Pils en dus nog meer verkeer op de Hutdijk. ZW14 stelt daarom hierover vragen aan het College in de raadsvergadering van 12 december a.s.
Op 9 januari 2024 bespreekt de gemeenteraad de aanpak van de Hutdijk cq. verlengde Sophiastraat. ZW14 is tegen een verlengde Sophiastraat en voor eenvoudige maatregelen op de Hutdijk om de snelheid en stofoverlast te beperken. Meer verkeer is ongewenst en dus ook uitbreiding van de voorzieningen bij de Hut van Mie Pils zelf. Wij hopen dat meer fracties dat geluid op 9 januari laten horen. Het is ongewenst dat er nu al vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad geld uitgegeven wordt aan onderzoek naar extra parkeerplaatsen bij de Hut.