Auteur: admin

Raad pakt haar rol terug bij de Heikantstraat

Bij grote reconstructies van wegen dient de gemeenteraad de kaders vast te stellen. Bijvoorbeeld of doorstroming het belangrijkste is, of vrachtwagens elkaar met 60 km per uur moeten kunnen passen en of er nog rekening gehouden moet worden met bestaande landschappelijke elementen. Zo heeft de gemeenteraad in het verleden besloten om de bomen op de Koningin Julianalaan te behouden en ging ze niet accoord met voorstellen waarin die gekapt werden.
Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten dat ze voor de Heikantstraat expliciet de kaders wil vaststellen voordat voorbereidende activiteiten voor reconstructie van de Heikantstraat verder gaan.
In april j.l. was de gemeenteraad geinformeerd dat deze straat aangepakt zou worden, maar het bleek dat het veel meer betrof dan ‘beheer’: het profiel van de weg zou totaal veranderen. Zeker in het licht van de recente unanieme steun voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer, is de vraag of de kaders die het college tot nu toe gehanteerd heeft, wel politiek draagvlak hebben.
ZW14 is erg blij met de brede steun voor haar amendement en deze pas op de plaats..

Steun voor verbod doorgaand vrachtverkeer

De gemeenteraad steunt unaniem de maatregel om via bebording het doorgaand vrachtverkeer in Waalre-Dorp te verbieden. De vragen van ZW14 waren al eerder beantwoord, zie Vrachtverkeer – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre.Het verschil in reistijd vanaf Aalst via de N2/A2 naar Valkenswaard zou 14 minuten zijn en via Waalre-Dorp 15 minuten, maar die laatste route is veel korter. Een deel van de grote hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer dat nu nog over de Eindhovenseweg gaat, zal na de fysieke hoogtebeperking daar via Waalre-Dorp rijden. Samen met de levensgevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers op de Traverse-Zuid zorgde dat ervoor dat de gemeenteraad unaniem  achter het weren van doorgaand vrachtverkeer stond via bebording. (Verbodsbord voor doorgaand vrachtverkeer).
Samen met goede handhaving. Dit zou de goedkoopste en snelste oplossing zijn. Mocht dit niet voldoen dan zou na een aantal jaren naar een andere oplossing gekeken moeten worden. Inwoners van de Wollenbergstraat stelden ook vragen en waren blij met de unanieme steun.
Saillant detail: de nu gekozen oplossing (bebording) zou oorspronkelijk niet meegenomen worden in het onderzoek. Op aandringen van de raad is dat wel gebeurd.
ZW14 is uiteraard tevreden met de brede steun en houdt een vinger aan de pols opdat er daadwerkelijk snelle uitvoering van deze maatregel plaatsvindt. Er moet een einde komen aan de levensgevaarlijke situaties en de verkeersoverlast door doorgaand vrachtverkeer. De eerste handhavingsactie zou om 5 uur ’s morgens moeten zijn. Inwoners gaven aan dat elke morgen rond dat tijdstip een vrachtwagen over de Traverse dendert.

Forse overschrijding budget jeugdhulp

Uit de Raads Informatie Brief (RIB) ‘Monitor Sociaal Domein Q1 en Q2‘ blijkt dat er 2.540.00 Euro was begroot voor 2023, maar met extrapolatie van de huidige uitgaven het totaal benodigd budget 3,1 miljoen Euro wordt.
De fractie ZW14 heeft gevraagd deze RIB te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering:

Wij willen graag bespreken wat we als gemeente en gemeenteraad kunnen doen om meer grip te krijgen op de uitgaven.Daarnaast willen we weten wat er aan preventie gedaan wordt, door bijvoorbeeld vroegsignalering om -ook in het belang van de jeugdigen zelf- hoog complexe jeugdhulp te voorkomen. 

Weet u wie uw ambassadeur is bij de Traverse Noord?

Weet u wie uw ambassadeur is in de Denktank die voor u meedenkt in de ontwerpfase van de https://duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2023/04/19/meedenken-in-de-ontwerpfase… van de TraverseNoord en Heikantstraat Waalre?
Heeft u tussentijdse verslagen gezien van de bijeenkomsten van de Denktank DuurzaamdoorWaalre? En heeft u de presentaties kunnen vinden?
Weet u dat volgens de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven Waalre ‘… Zonder transparantie is er geen vertrouwen …’ en dat ‘…Communicatie die duidelijk, transparant en die continu tijdens het proces plaatsvindt, is het belangrijkste punt.”

Gezien mijn controlerende taak als raadslid wil ik als waarnemer/toehoorder bij bijvoorbeeld de Denktank over de TraverseNoord en Heikantstraat aanwezig zijn, maar dat wordt mij niet toegestaan….

In het Concept Manifest samenwerking Waalre is (in 2020) een wijziging door het College aangebracht, waardoor het College B&W daarover beslist (of raadsleden als toehoorder aanwezig mogen zijn)…. Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan.

Effect afsluiten doorgaand vrachtverkeer Ehvweg?

ZW14 heeft vragen gesteld aan het College over het onderzoek naar doorgaand vrachtverkeer. Omdat belangrijke informatie ontbreekt of niet is onderzocht. Bijvoorbeeld over het effect van het afsluiten van de Eindhovenseweg (waar recent 274 doorgaande vrachtwagens per dag rijden) op de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer door Waalre-Dorp. Lees onze vragen

Vanaf afslag bij Aalst naar het winkelcentrum van Valkenswaard (rondom de Markt)
Vanaf afslag Aalst over de oude N69       10 minuten        6,6 km
Na afsluiting van de oude N69 voor doorgaand vrachtverkeer:
Vanaf afslag Aalst via Waalre-Dorp          15 minuten         8,4 km
Vanaf afslag Aalst via nieuwe N69            21 minuten         20,5 km (7 min 7,5 km en 14 min 13 km)

Creatief denken over keuzes

Samen met D66 heeft ZW14 een motie opgesteld die unaniem is aangenomen op 4 juli j.l. Hiermee willen we afwegingen en mogelijke keuzes en alternatieven bij grote besluiten inzichtelijk maken. In de motie staat een voorbeeld op A4 formaat, dat kan dienen om het denken en discussieren erover te stimuleren.
Aanleiding is dat in het Raadsprogramma expliciet bij ‘Financiën’ de wenselijkheid is aangegeven dat ‘Keuzes en slimme besparingen in samenspraak met onze inwoners, maatschappelijk organisaties en ondernemers, staan voorop bij de uitvoering van bestaand en nieuw beleid. Het verhogen van de lokale lasten zullen terughoudend worden ingezet.’
Tevens: ‘We onderzoeken welke uitgaven en mogelijkheden voor nieuw beleid er zijn zonder de lasten te verhogen. We doen dit door creatief na te denken.’ Voor een goede afweging van uitgaven cq. besparingen cq. verbeteringen het gewenst is dat de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzicht hebben in de samenhang en het effect van keuzes (maatregelen) op de doelen uit het Raadsprogramma.

Inspiratietuin Agnus-Dei-tuin geopend!

Inspiratietuin bij Agnus Dei-kerk geopend – Adverteren Waalre | Weekblad De Schakel | Krant en Online

Regenbuien worden steeds intenser met langere periodes van droogte ertussen. Het is belangrijk om regenwater zoveel mogelijk lokaal vast te houden en het grondwater aanvullen, zodat bomen en planten met hun wortels erbij kunnen. De gemeente en waterschap geven hiervoor subsidie. Hoe kun je afkoppelen? Dat laat de inspiratietuin zien. Zie de gelinkte artikelen. Heel erg leuk als er op deze manier aandacht aan wordt gegeven!
Studio040 – Kerktuin moet inwoners inspireren om water te besparen

Kopieren van Bergeijk

Inwoners hebben ZW14 attent gemaakt op de mogelijkheid in Bergeijk om bijgebouwen te benutten voor bewoning. Ook in Bergeijk zijn er namelijk te weinig woningen voor startert, senioren en kleine gezinnen. Sommige huizen hebben voldoende grond en bijgebouwen waar bewoning heel goed kan. De gemeente Bergeijk stelt wel als eis dat het voor maximaal 10 jaar is en de huur onder de huurtoeslaggrens ligt.
ZW14 wil deze optie bespreken met andere fracties tijdens de behandeling van de Woonnotitie op 6 juni:
Oordeelsvormende bijeenkomst 6 juni 2023 – Gemeente Waalre

Lees ook https://zw14.nl/beter-benutten-bestaande-woningvoorraad/

Op straat voor raad

Door de nieuwe N69 zou er veel minder doorgaand verkeer door Waalre Dorp rijden. Daarvoor moet het echter minder aantrekkelijk worden om door Waalre te sluipen. Bij de Traverse Zuid is de weg al gereconstrueerd. Nu is de Traverse Noord aan de beurt. Er gaat een nieuwe ‘Denktank’ van start,
Maar waar moet je op letten?
Met een klein groepje is ZW14 op 26 mei langs de Traverse gelopen. Met eigen ogen zagen betrokkenen effecten van fysieke inrichtingen, wel of niet verkeersremmend of juist uitnodigend om nog eens extra hard te rijden.
Bij de Traverse Noord was er veel waardering voor het gescheiden fietspad. Hoewel duidelijker aangegeven zou moeten worden dat brommers daar niet op thuishoren. Ook waardering voor de zebrapaden en beveiligde plek halverwege de weg bij het oversteken.
Bij de Traverse Zuid was er veel waardering voor het groen, hoewel soms toch erg weing. Maar er was veel dat verbetering behoefde. Lees onze eigen quickscan van de Traverse hier.
Daarom zou het goed zijn de Traverse Zuid eerst goed te evalueren, voordat met de Traverse Noord begonnen worden.