Auteur: admin

Afvalstoffenheffing voor leegstaande woningen?

Motie ‘onderzoek  toepassen van afvalstoffenheffing voor leegstaande woningen’
Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat in de gemeente Waalre gemiddeld  264 woningen leegstaan, waarvan 65 woningen langer dan 6 maanden.
Voor deze woningen krijgt de gemeente geen geld uit het gemeentefonds (omdat er geen inwoners ingeschreven staan op deze adressen). Voor deze huizen wordt wel OZB en rioolheffing betaald, maar de huidige verordening staat het heffen van afvalstoffenheffing niet toe. Ondanks leegstand wordt -vanwege verbouwing of gebruik van de afvalbak door anderen- toch gebruik gemaakt van de dienst ‘inzamelen huisvuil’ en andere algemene diensten uit het pakket en dus kosten gemaakt.
De kern van de motie zou kunnen zijn:
Onderzoek de mogelijkheden voor aanpassen van de verordening, zodat leegstaande woningen ook  de afvalstoffenheffing betalen’.

BEGROTING WAALRE 2023: BETREK INWONERS

Op de omvangrijke programmabegroting van 167 pagina´s zouden de fracties van de gemeenteraad in een korte tijd een visie moeten geven in de vorm van deze bijdrage in de Schakel. Overleg vooraf met mensen en organisaties is nauwelijks mogelijk.

GEEN WOORDEN MAAR DADEN
ZW14 schrijft daarom nu geen inhoudelijke reactie.  Wel hebben we extra exemplaren van de begroting geprint. Belangstellende inwoners die het (terecht) vervelend vinden om het omvangrijke document digitaal te lezen, kunnen een exemplaar bij ons lenen. (Mail naar fractieZW14 @ gmail.com.)
De wens voor ‘inwonersparticipatie’ klinkt mooi, maar moet wel vorm krijgen. Zeker bij dit eerste grote stuk waarin de nieuwe wethouders schrijven hoe ze het breed gedragen Raadsprogramma vorm en inhoud geven met ‘beleidsverbeteringen’. Waarom niet meteen “in dialoog” met onze inwoners samenwerken?

CONTROLEER FRACTIES !
Op 18 oktober is de openbare Oordeelsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Dan kunt u inspreken en stellen fracties politieke vragen aan de wethouders. U hoort dan nog niet wat partijen willen. Want pas op 8 november 12.00 uur is de deadline om moties en amendementen in te dienen. Diezelfde avond (!) moet het college  in de raadsvergadering reageren op de ingediende moties en amendementen, terwijl de consequenties nauwelijks bekend zijn. Dán pas weten inwoners wat fracties echt willen. Op 10 november neemt de gemeenteraad al een definitief besluit.

ZORGVULDIGE BESLUITVORMING NODIG
ZW14 vindt 2 dagen veel te kort tussen het openbaar maken van aanpassingen  en het besluit. Alleen als er voldoende tijd is om te controleren of uitspraken van fracties correct zijn én er tijd is om de gevolgen voor de begroting te beoordelen, zal ZW14 steun overwegen. Alleen dan is een goede politieke afweging in het algemeen belang mogelijk.

WAT DOET ZW14
Nog voor  18 oktober willen we zelf onze ideeën delen met de gemeenteraad en het college en deze openbaar maken (www.ZW14.nl en facebook). Zodat we op 18 oktober ook dáárover  van gedachten kunnen wisselen met raadsleden, het college, maar juist ook daarna met inwoners.  Ruim voordat er besluiten genomen moeten worden.

WONEN, ENERGIE EN OPENBARE RUIMTE
Qua inhoud focussen we ons op versnelling van de woningbouw, een structurele aanpak van energie-armoede en toegankelijkheid van de openbare ruimte (o.a. veilige stoepen). Onze kiezers dragen wellicht nog andere onderwerpen aan.  

Geen aansluiting Dommelen Noord.

De nieuwe Westparallel is een onmisbare schakel geworden in de afwikkeling van het verkeer in onze regio. Onbegrijpelijk is het dat er bij de aanleg  niet meteen een op- en afrit bij  Dommelen-Noord is gerealiseerd.  Zo zou de Westparallel een nog positiever effect hebben gehad op het leefklimaat in onze dorpen. Geen aanleg was een bewuste keuze van de voormalige bestuurders van Valkenswaard, zo’n pakweg 10 jaar geleden. En dit terwijl er voldoende geld beschikbaar was om die aansluiting te realiseren.  Onbegrijpelijk omdat toen al duidelijk was dat de nieuwe weg dan veel aantrekkelijker zou zijn voor inwoners uit het noorden en oosten van Valkenswaard. Nu moeten zij ver omrijden om de Westparallel te kunnen gebruiken.

Bewoners die klagen over de verkeersbelemmeringen in Waalre, zouden daarom hun beklag moeten doen bij de bestuurders van hun dorp en hen om opheldering vragen. Daarnaast zou men er naar moeten streven alsnog een aansluiting te realiseren.

Bekend is dat in Valkenswaard de wens leeft om de capaciteit van de doorgaande wegen in Aalst en Waalre te vergroten. (Lees onze vragen hierover uit 2021.) Gezien de bewuste keuze van de Valkenswaardse politiek indertijd, vindt ZW14 dat Waalre vast moet houden aan het afgesproken maximaal aantal voertuigen over zowel de Eindhovenseweg door Aalst als over de Traverse door Waalre-dorp. Ook het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in Waalre had al lang ingevoerd moeten worden, zoals geruime tijd geleden door de raad van Waalre is besloten.
Bewoners langs de doorgaande wegen en sluiproutes in Waalre hebben lang genoeg in de herrie en stank gezeten van het vele doorgaande (vracht)verkeer. Zij ondervinden zelfs nu nog overlast van automobilisten die geen enkele rekening houden met de ter plekke geldende maximum snelheid.

Zorg dat inwoners kunnen meedenken met de begroting 2023

Het Presidium (daar zitten alleen fractievoorzitters en de burgemeester in) is akkoord gegaan met een procedure voor vaststelling van de begroting waarbij pas heel laat moties en amendement openbaar gedeeld worden. ZW14 vindt dat echter onwenselijk omdat het dan niet mogelijk is om de inhoud te controleren en af te stemmen met anderen. Alleen als amendementen en moties vroegtijdig openbaar bekend zijn, kunnen wij er steun aan verlenen. Zelf zullen wij onze eventuele concept moties en amendementen al voor de oordeelsvormende vergadering van 18 oktober a.s. openbaar en met u en het college delen, zodat daar dan al een inhoudelijke bespreking mogelijk is.

Motie voor sneller en meer sociale woningbouw

Samen met AWB dient ZW14 vanavond (20 sept 22) een zogeheten ‘Motie Vreemd aan de orde van de dag’ in:

Er veel mensen wachten op een sociale huur- of koopwoning.
Bij particuliere initiatieven de systematiek van toewijzing van sociale huur- of koopwoningen tot op heden niet in  afspraken met ontwikkelaars is vastgelegd
Überhaupt niet controleerbaar is of woningen nog beschikbaar zijn voor sociale huur – een van de mogelijkheden is om kaders hierover vast te leggen voor afspraken in de anterieure overeenkomst.

Verzoekt het college:
Alle mogelijkheden te onderzoeken om tot een versnelling van sociale woningbouw te komen en zeker te stellen dat deze gebouwd wordt en beschikbaar blijft voor de betreffende doelgroep inclusief de mogelijkheden voor controle op naleving. Waar relevant mogelijkheden voor versnelling direct toe te passen.

Volg de vergadering of bekijk deze achteraf via:
Raadsvergadering (besluitvormend) 20 september 2022 – Gemeente Waalre

Zie ook onze Artikel 39 vragen over dit onderwerp:
Kaders voor anterieure overeenkomst met particulier ontwikkelaars sociale woningbouw – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre

Kom naar de Openraad Waalre op 4 september!

Jullie zijn van 12 tot 16 uur hartelijk welkom in de raadszaal van het Huis van Waalre om kennis te maken met de nieuwe gemeenteraad en te sparren met hen over wat ze allemaal doen of gedaan hebben en hoe ze werken.
Er staat een laptop met Youtube-films over de gemeenteraad. Neem samen met een raadslid de vragenlijst door en vergroot je kennis! Als attentie voor je belangstelling krijg je van ons een kaartje met belangrijke informatie over de gemeenteraad.
Voor kinderen ligt er papier en zijn er stiften, om een tekening voor de nieuwe burgemeester te maken.
Daarnaast is er natuurlijk in de rest van het Huis van Waalre ook heel veel te doen!

Wel/niet een raadsprogramma steunen?

ZW14 heeft slechte ervaringen met coalitie/ oppositiestructuren en het daarbij horende machtsdenken. Daarom was ZW14 teleurgesteld in het advies van Harrie Timmermans dat een beperkt aantal fracties een voorstel zou maken voor een raadsprogramma. Diezelfde fracties zouden ook wethouders voordragen en selecteren. In plaats van dat alle fracties hieraan mee zouden doen. ZW14 heeft daarom zelf het initiatief genomen om in ieder geval onze belangrijkste punten met alle fracties te delen. In een bijeenkomst met een open sfeer en waar goed naar elkaar geluisterd werd hebben we een conceptversie van het raadsprogramma kunnen becommentariëren. Het is nog onbekend of onze suggesties zijn overgenomen. Lees meer over onderwerpen die voor ZW14 belangrijk zijn. Papier is echter geduldig, het gaat uiteindelijk om de daden en HOE uitvoering aan het raadsprogramma gegeven wordt! ZW14 hoopt dat de nieuwe wethouders lef en creativiteit hebben en de kennis en ervaring van ALLE raadsleden benutten. Wordt vervolgd!

Opvang asielzoekers keihard nodig

ZW14 steunt het college van burgemeester en wethouders bij hun inzet voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in Waalre: dat is keihard nodig, gezien de mensonterende situaties in Ter Apel. Het is een voorrecht om in een mooie gemeente en in een vrij land als Nederland te wonen. Meer doen kan ook:

NB. In april heeft ZW14 vragen over de (on)mogelijkheden van inzet schoolwoningen voor vluchtelingen – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre gesteld. Helaas was dat niet mogelijk.


Het zebrapad op de Bergstraat is klaar!

In maart deed de toenmalige wethouder Verkeer hierover een toezegging. Maar die was nergens in de stukken terug te vinden. ZW14 heeft daarom vragen hierover gesteld, waaruit bleek dat het zebrapad voor de zomer aangelegd zou worden. Dat is nu dus gebeurd. Veel veiliger voor voetgangers!

Onze 2 zetels behouden!

De gekozen raadsleden Nan Zevenhek en Ad Dams gaan met ondersteuning van Bert Links, Ad van Ginneken, Marja van Greunsven en Maria van der Sar keihard aan de slag om zich weer 4 jaar in te zetten voor een nog mooier Waalre!

ZW14 feliciteert de grote winnaar van de verkiezingen, namelijk het CDA en in het bijzonder Tanja de Leeuw: zij heeft zodanig veel voorkeursstemmen gekregen dat ze op eigen kracht in de gemeenteraad komt. Een bijzonder actieve inwoner, die voor een fris geluid in de gemeenteraad kan zorgen.