Bos bij Dirck van Hornelaan is gekapt….

Geachte griffier,

Tot onze grote verbazing zijn vrijwel alle bomen gekapt op twee percelen die liggen tussen de Dirck van Hornelaan, Fazantlaan en de Vossenlaan.

Dit betreft percelen die volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘’Groen’’ hebben , zoals ook aangegeven wordt door de ambtenaar als antwoord op een melding van het kappen van de bomen.

Behalve dat vrijwel alle bomen gekapt zijn, zijn er ook op diverse plaatsen rode paaltjes aangebracht die normaal gesproken duiden op bouwactiviteiten.

Bij ons is bekend dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor Waalre-Noord expliciet heeft besloten deze percelen uit te zonderen voor bebouwing.

Omwonenden en wandelaars in het gebied maken zich ernstig zorgen om de recente ontwikkelingen.

ZW14 heeft daarom de volgende vragen conform artikel 39:

 1. Kunt u een link geven naar het verslag en de geluidsband van de raadsvergadering waarin indertijd het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat was in de raadsperiode 2006-2010.
 2. Kunt u de kern van de specifieke wens van de raad zoals die toen geuit is samenvatten.
 3. Kunt u aangeven wie de eigenaren zijn (geweest) sinds het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan.
 4. Volgens het Bomenbeleidsplan uit 2007 valt de landschapsstructuur van de onderhavige percelen in het landschapstype ‘bos’. De bomen die er stonden waren groot en zeer waarschijnlijk meer dan 80 jaar, monumentaal dus. Ook vermeldt het Bomenbeleidsplan: Het oostelijk deel van Waalre is gedeeltelijk in het bos gelegen. Diverse grote groeneenheden met boomgroepen en onderbeplanting brengen deze bossfeer in de wijk.a. Hoe is dit te rijmen met het antwoord van de gemeente op vragen van omwonenden dat   ‘’eigenaren van percelen met de bestemming ‘Groen’ zonder vergunning bomen mogen kappen” (na eerst alle onderbeplanting weggehaald te hebben).
  Het resultaat is immers dat er geen sprake meer is van ‘bos’ cq. ‘grote groeneenheden met boomgroepen en onderbeplanting met bossfeer’ en monumentale bomen in één zaterdag zijn verdwenen. b. Wat is de waarde van het Bomenbeleidsplan bij de bescherming van dergelijke groeneenheden?
 5. Is er voldaan aan andere eisen die in het Bomenbeleidslan staan, zoals het benaderen van omwonenden bij het kappen van bomen?
 6. Zijn er andere wetten overtreden die flora en fauna normaliter beschermen?
 7. Hebben eigenaren van de betreffende percelen u op enig moment benaderd i.v.m. mogelijke plannen voor wijziging van het bestemmingsplan en zo ja, wanneer en hoe heeft u toen gereageerd?
 8. Was u op de hoogte van de plannen voor de bomenkap? En zo ja, wanneer en hoe heeft u daarop gereageerd?
 9. Welke mogelijkheden heeft u om op te treden tegen de betreffende grondeigenaren cq. projectontwikkelaars? Is het bijvoorbeeld mogelijk om hen te verplichten weer een Waalre-waardig bos aan te leggen?
 10. Wie is bevoegd om het bestemmingplan te wijzigen van ‘groen’ naar een bestemming die bebouwing mogelijk maakt cq. wie kan een dergelijke wijziging tegenhouden?
 11. Van welke andere (bos)percelen is u bekend dat er grondeigenaren zijn die plannen hebben voor het grootschalig kappen van  bomen.

Met vriendelijke groeten,namens ZW14

Bert (A.J.) Links, raadslid ZW14

Hier vindt u de antwoorden van het College op bovenstaande vragen: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/schriftelijke-vragen/8d53e64f-d0fd-4786-9426-c716b58fddf9

Hier vindt u aanvullende vragen van de fractie ZW14 over de bomenkap en de antwoorden van het College B&W:

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/schriftelijke-vragen/d1f49234-4015-4491-9a3f-598198918a4a