Categorie: Geen categorie

Unanieme steun voor behoud toekomstwaarde

In de raadsvergadering van 24 januari is ons amendement voor Waalre noord fase 3 met unanieme steun aangenomen! Waar gaat het om: ruimte kun je maar 1 keer uitgeven, gronden die als bestemming wonen krijgen, kun je nooit meer ergens anders voor gebruiken. Bijvoorbeeld voor uitbreiding van het bedrijvenpark ’t Broek, natuur, energie etc. ZW14 wil daarom voor de gebieden die extra toegevoegd zijn aan de plannen voor Waalre noord fase 3, dat er bij de stedenbouwkundige scenario’s wel rekening gehouden wordt met flexibiliteit voor de toekomst. Daarbij kun je denken aan tijdelijke huizen, zoals die ook in Helmond gebouwd worden op dit moment:
Modulaire en duurzame woningen aan Telkesveld – Brainport Smart District

Lees ons amendement in bijlage 3 van de  Raadsvergadering (besluitvormend) 24 januari 2023 – Gemeente Waalre

Participatie bij Waalre-Noord fase 3 …

Dinsdag 10 januari a.s. worden de ‘kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3’ besproken in de Oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Dit gaat om het gebied ten noorden van de Heuvelstraat en ten westen van de Onze Lieve Vrouwendijk. Daar komt een geheel nieuwe woonwijk.

Kaartje uit het document ‘Waalre-noord fase 3 kaders ontwikkeling’.
Het zalmkleurige gebied was indertijd al benoemd voor toekomstige woningbouw en is rond het gat van Waalre deels al gerealiseerd.
Paars betreft het huidige en uit te breiden bedrijventerrein.

De geel en rood gearceerde gebieden gaan mogelijk toegevoegd worden aan de nieuwe woonwijk.
Dus uitbreiding van de nieuwe woonwijk naar het Dommeldal in westelijke en noordelijke richting.

Door de enorme groei van ASML, moet Waalre veel meer huizen bouwen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, meer inbreiding, meer hoogbouw, verdichting, uitbreiding van bebouwing in het buitengebied etc. Voor Waalre-Noord fase 3 betekent dit mogelijk uitbreiding van de nieuwbouwwijk naar het westen en noorden toe.

Na vaststelling van de voorwaarden/wensen ofwel ‘’kaders’’  komen bij het huidige voorstel, inwoners en belanghebbenden pas aan bod bij het bestemmingsplan. Het is onduidelijk of er überhaupt bij het bestemmingsplan nog relevante invloed is uit te oefenen op de keuzes. Dat vindt ZW14 veel te laat en veel te mager. Er is nauwelijks sprake van betrekken van inwoners bij de plannen.

Inspreken/uw mening laten horen
ZW14 adviseert u met spoed de stukken op te zoeken en indien u onze mening deelt om dinsdag 10 januari a.s. uw mening te geven in de Oordeelsvormende vergadering door u als inspreker aan te melden. Daarvoor dient u zich uiterlijk maandag 9 januari voor 17 uur aan te melden bij de griffie: griffie@waalre.nl of te bellen naar 040-2282500 en te vragen naar de griffier.

U kunt de stukken vinden op de website van de gemeente:
Oordeelsvormende bijeenkomst 10 januari 2023 – Gemeente Waalre Het gaat om agendapunt 5.

De gemeenteraad neemt op 24 januari een besluit over de kaders. Tot die datum kunt u ook politieke partijen rechtstreeks benaderen. Contactgegevens staan ook op de Overzichtspagina van de gemeenteraad.

Samen Waalre klimaatrobuust maken

Wederom een mooi resultaat: de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het Programma Water, Riolering en Klimaat. Er komt veel meer aandacht voor ‘bovengrondse maatregelen’. Die zijn qua uitvoering veel goedkoper en mooier -denk aan meer groen en waterberging in wadi’s, dan aanleg van dure regenwaterriolen, Daarnaast gaat Waalre inwoners stimuleren om zelf hemelwater af te koppelen en waterberging op eigen perceel te creëren. Inwoners kunnen hier subsidie voor aanvragen. Bij de Agnus Dei-kerk in Aalst kunt u een aantal voorbeelden zien van verschillende manieren -de goedkoopste is een paar tientjes- van afkoppelen. Binnenkort komen er bordjes bij te staan met uitleg.

Een mooi resultaat

Van de hele raad! In goed overleg, hard op de inhoud, maar zacht op de persoon, is op 10 november de begroting voor de gemeente Waalre aangenomen.
Met daarbij brede steun voor het amendement dat PvdA, AWB en ZW14 hadden voorbereid: afschalen of afschaffen van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Ook zijn onze moties toepassing van het ‘Op Rozen’ model en verbeteren toegankelijkheid van fietspaden voor mindervaliden. Andere moties die ZW14 gesteund heeft cq. mede ingediend n.a.v. het debat zijn, het opstellen van een evenementenvisie, maatwerk voor gedupeerden van de hoge energieprijzen en onderzoek naar mogelijke verruiming van de inkomensnorm bij het minimabeleid.

Lees hier onze algemene beschouwing over de begroting en de door ons (mede) ingediende amendementen en moties.

Recreëren op Gat van Waalre blijft mogelijk!

Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad een motie van ZW14 gesteund om te onderzoeken of veilig recreëren op het Gat van Waalre mogelijk is. Aanleiding waren berichten van omwonenden dat er sprake zou zijn van een verbod op suppen e.d. vanwege de waterkwaliteit. Maar uit eigen onderzoek van ZW14 was gebleken dat dat argument niet valide was. Nu gaat de gemeente de borden bij de plas aanpassen! Lees meer op de website van de gemeente.

Onderzoek ‘Op Rozen’ model uit Ede

Motie ‘onderzoek Op Rozen model van Ede voor toepassing in Waalre’
Gezien de sinds februari j.l. drastisch veranderde situatie op de energiemarkt en naast besparing, het lokaal opwekken van energie steeds belangrijker wordt, is het misschien tijd om opnieuw de mogelijkheden voor grootschalig opgewekte energie te bekijken. Uit gesprekken met inwoners bleek dat het draagvlak voor bijvoorbeeld een zonneveld groter is, als de opbrengsten/winst bij alle inwoners terecht komt en niet alleen bij partijen die geld kunnen inleggen.
In Ede is er een succesvol energieproject volgens het ‘Op Rozen’ model. Zie bijgevoegde links.

Uit Hieropgewekt 1 mei 1019: Lage inkomens kunnen met ‘Op Rozen’ model ook meedoen in lokale energieprojecten | HIER opgewekt
Uit Binnenlands Bestuur 20 april 2022: Realisatiefonds helpt gemeente Ede (binnenlandsbestuur.nl)
Mogelijk financiering mbv. Realisatiefonds voor energiecoöperaties – Energie Samen

De kern van de motie zou kunnen zijn:
Onderzoek de mogelijkheden en het draagvlak voor een zonnepark volgens het ‘Op Rozen model van Ede’

Maak fietspaden ook toegankelijk voor mensen met een beperking

Motie ‘vergroot toegankelijkheid fietspaden voor mensen met een beperking’
Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er overleg is met de Fietsersbond in Waalre over de fietspaden in Waalre. Om de ‘toegankelijkheid voor inwoners met een beperking’ (zie elders in de begroting) te verbeteren, dienen de fietspaden ook toegankelijk te zijn voor de bredere fietsen van bijvoorbeeld ‘Fietsmaatje’ of voor scootmobielen met begeleider.
In de 5e Turap worden op korte termijn al nieuwe investeringen gepland in bepaalde fietspaden die niet alleen voor smalle fietsers aantrekkelijk zijn.
De kern van de motie zou kunnen zijn:
‘Betrek partijen met kennis over toegankelijkheid van fietspaden voor mensen met een beperking bij het inrichten van fietspaden.’

Afvalstoffenheffing voor leegstaande woningen?

Motie ‘onderzoek  toepassen van afvalstoffenheffing voor leegstaande woningen’
Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat in de gemeente Waalre gemiddeld  264 woningen leegstaan, waarvan 65 woningen langer dan 6 maanden.
Voor deze woningen krijgt de gemeente geen geld uit het gemeentefonds (omdat er geen inwoners ingeschreven staan op deze adressen). Voor deze huizen wordt wel OZB en rioolheffing betaald, maar de huidige verordening staat het heffen van afvalstoffenheffing niet toe. Ondanks leegstand wordt -vanwege verbouwing of gebruik van de afvalbak door anderen- toch gebruik gemaakt van de dienst ‘inzamelen huisvuil’ en andere algemene diensten uit het pakket en dus kosten gemaakt.
De kern van de motie zou kunnen zijn:
Onderzoek de mogelijkheden voor aanpassen van de verordening, zodat leegstaande woningen ook  de afvalstoffenheffing betalen’.

BEGROTING WAALRE 2023: BETREK INWONERS

Op de omvangrijke programmabegroting van 167 pagina´s zouden de fracties van de gemeenteraad in een korte tijd een visie moeten geven in de vorm van deze bijdrage in de Schakel. Overleg vooraf met mensen en organisaties is nauwelijks mogelijk.

GEEN WOORDEN MAAR DADEN
ZW14 schrijft daarom nu geen inhoudelijke reactie.  Wel hebben we extra exemplaren van de begroting geprint. Belangstellende inwoners die het (terecht) vervelend vinden om het omvangrijke document digitaal te lezen, kunnen een exemplaar bij ons lenen. (Mail naar fractieZW14 @ gmail.com.)
De wens voor ‘inwonersparticipatie’ klinkt mooi, maar moet wel vorm krijgen. Zeker bij dit eerste grote stuk waarin de nieuwe wethouders schrijven hoe ze het breed gedragen Raadsprogramma vorm en inhoud geven met ‘beleidsverbeteringen’. Waarom niet meteen “in dialoog” met onze inwoners samenwerken?

CONTROLEER FRACTIES !
Op 18 oktober is de openbare Oordeelsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Dan kunt u inspreken en stellen fracties politieke vragen aan de wethouders. U hoort dan nog niet wat partijen willen. Want pas op 8 november 12.00 uur is de deadline om moties en amendementen in te dienen. Diezelfde avond (!) moet het college  in de raadsvergadering reageren op de ingediende moties en amendementen, terwijl de consequenties nauwelijks bekend zijn. Dán pas weten inwoners wat fracties echt willen. Op 10 november neemt de gemeenteraad al een definitief besluit.

ZORGVULDIGE BESLUITVORMING NODIG
ZW14 vindt 2 dagen veel te kort tussen het openbaar maken van aanpassingen  en het besluit. Alleen als er voldoende tijd is om te controleren of uitspraken van fracties correct zijn én er tijd is om de gevolgen voor de begroting te beoordelen, zal ZW14 steun overwegen. Alleen dan is een goede politieke afweging in het algemeen belang mogelijk.

WAT DOET ZW14
Nog voor  18 oktober willen we zelf onze ideeën delen met de gemeenteraad en het college en deze openbaar maken (www.ZW14.nl en facebook). Zodat we op 18 oktober ook dáárover  van gedachten kunnen wisselen met raadsleden, het college, maar juist ook daarna met inwoners.  Ruim voordat er besluiten genomen moeten worden.

WONEN, ENERGIE EN OPENBARE RUIMTE
Qua inhoud focussen we ons op versnelling van de woningbouw, een structurele aanpak van energie-armoede en toegankelijkheid van de openbare ruimte (o.a. veilige stoepen). Onze kiezers dragen wellicht nog andere onderwerpen aan.  

Geen aansluiting Dommelen Noord.

De nieuwe Westparallel is een onmisbare schakel geworden in de afwikkeling van het verkeer in onze regio. Onbegrijpelijk is het dat er bij de aanleg  niet meteen een op- en afrit bij  Dommelen-Noord is gerealiseerd.  Zo zou de Westparallel een nog positiever effect hebben gehad op het leefklimaat in onze dorpen. Geen aanleg was een bewuste keuze van de voormalige bestuurders van Valkenswaard, zo’n pakweg 10 jaar geleden. En dit terwijl er voldoende geld beschikbaar was om die aansluiting te realiseren.  Onbegrijpelijk omdat toen al duidelijk was dat de nieuwe weg dan veel aantrekkelijker zou zijn voor inwoners uit het noorden en oosten van Valkenswaard. Nu moeten zij ver omrijden om de Westparallel te kunnen gebruiken.

Bewoners die klagen over de verkeersbelemmeringen in Waalre, zouden daarom hun beklag moeten doen bij de bestuurders van hun dorp en hen om opheldering vragen. Daarnaast zou men er naar moeten streven alsnog een aansluiting te realiseren.

Bekend is dat in Valkenswaard de wens leeft om de capaciteit van de doorgaande wegen in Aalst en Waalre te vergroten. (Lees onze vragen hierover uit 2021.) Gezien de bewuste keuze van de Valkenswaardse politiek indertijd, vindt ZW14 dat Waalre vast moet houden aan het afgesproken maximaal aantal voertuigen over zowel de Eindhovenseweg door Aalst als over de Traverse door Waalre-dorp. Ook het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in Waalre had al lang ingevoerd moeten worden, zoals geruime tijd geleden door de raad van Waalre is besloten.
Bewoners langs de doorgaande wegen en sluiproutes in Waalre hebben lang genoeg in de herrie en stank gezeten van het vele doorgaande (vracht)verkeer. Zij ondervinden zelfs nu nog overlast van automobilisten die geen enkele rekening houden met de ter plekke geldende maximum snelheid.