Categorie: Geen categorie

Bestrijding eikenprocessierups moet en kan goedkoper

Op de interessante door Groen Links Waalre georganiseerde avond van 17 oktober j.l. is uitgebreid toegelicht door de heer Jule Sondeijker van de gemeente Sittard-Geleen op welke wijze het veel goedkoper en effectiever (met name voor de volksgezondheid) is om de eikenprocessierups te bestrijden. Afgelopen zomer heeft iedereen in Waalre van deze rups meer of minder last gehad. Ook honden waren slachtoffer van de agressieve haartjes. Vanwege afwezigheid door ziekte (beterschap!) van de fractieleden van GL Waalre, zal ZW14 vanavond tijdens de begrotingsbehandeling een amendement indienen.

Naschrift: Op 12 november 2019 is het amendement omgezet in een vergelijkbare motie, die breed gesteund werd:

Leuk om gelijk te krijgen: subsidie van de Provincie voor herstel Raadhuis Aalst-Waalre

In 2014 werd er weinig geloof aan gehecht dat het door brand deels verwoeste Raadhuis Aalst-Waalre behouden kon blijven. Toenmalige raadsleden Erwin Rutte (AWB) en Nan Zevenhek (ZW14) hebben toen de mogelijkheden voor behoud onderzocht. In 2013 hebben ze de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad en een rapport aangeboden. Ook de Commissaris van de Koning van der Donk heeft het rapport gekregen. Leuk als dan blijkt dat de Provincie achteraf inderdaad subsidie heeft verstrekt voor het herstel…. https://www.weekbladdeschakel.nl/reader/58293/1258699/provincie-gaat-meebetalen

Geen (mooie) woorden maar (echte) daden!

”Bovendien voelen inwoners zich tijdens raadsvergaderingen niet gehoord.’ Een van de passages uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de gemeenteraad van Waalre. Fracties willen er graag iets aan doen, maar een grote kans hadden ze die avond in de raadsvergadering van 17 september 2019 al laten liggen. Geen enkele fractie reageerde toen n.a.v. de vragen van ZW14 over de wijze van evaluatie van de omstreden verkeersmaatregelen Waalre-Dorp bleek dat het College indieners van bezwaren niet zal betrekken bij de evaluatie… http://zw14.nl/geen-reactie-op-ontbreken-echte-evaluatie-verkeersmaatregelen-waalre-dorp/

Problemen met terugleveren zonne-energie

Na een zonnige zomer zou je veel opbrengst verwachten van je zonnepanelen. Meten is weten.

Maar helaas liet de meting met BeeClear iets anders zien: Overdag tussen pakweg 10 uur en 16 uur werd er aanzienlijk minder teruggeleverd aan het net. Navraag bij Enexis, de installateur en de monteur van de meterkast resulteerde er uiteindelijk in dat Enexis de netspanning aan heeft gepast. De problematiek van het niet kunnen verwerken van de extra opgewekte elektriciteit is landelijk in het nieuws geweest, maar blijkt dus ook in Waalre te spelen! Regeren is vooruitzien, zeker vanwege de noodzaak van de Energietransitie!
Lees onze vragen aan het College B&W Waalre. http://zw14.nl/problemen-met-terugleveren-zonne-energie/

Onderstaand plaatje is de situatie na aanpassing van de netspanning door Enexis. Let ook op de hoogte van de piek: 6000 Watt (i.p.v. 4000 Watt in bovenstaand plaatje).

Op 7 november 2019 is er contact geweest met de Manager Energietransitie & Netwerken at Enexis Groep en is gevraagd of er inzicht is in bijvoorbeeld het aantal meldingen over problemen met terug leveren van elektriciteit.

Op 9 december 2019 is daarop antwoord gekomen:

Via een omweg bereikte mij uw vragen omtrent het niet terug kunnen leveren van energie. Ik moest intern e.e.a. navragen, dus excuses voor het wachten. Hierbij de antwoorden.

  • Hoeveel meldingen t.b.v. spanningsklachten waren er in Waalre afgelopen zomer?

Afgelopen zomer hebben we twee van zulke meldingen gehad in Waalre.

  • Is er sprake van een toename van meldingen?

In Waalre niet. Maar in zijn algemeenheid zien we het aantal klachten wel toenemen.

  • Is er zicht op de tijden en periodes dat de spanning te hoog was om terug te leveren?

De spanning loopt te hoog op als de zogeheten impedantie van de kabel te hoog is of er te veel terug levering op het net gevoed wordt door bijvoorbeeld zonnepanelen, zonder dat daar veel afname van elektriciteit tegenover staat. Hierdoor kan de spanning oplopen, tot ongeveer 253V. Dit is namelijk de drempelwaarde van veel omvormers, die als gevolg van deze spanning afschakelen. Met bovenstaande in het achterhoofd is het logisch dat de meeste klachten plaatsvinden in de zomermaanden op tijden dat de zon schijnt. Op lokaal niveau hebben we geen ‘live’ inzicht op de spanning van ieder moment. Als een klant een melding maakt bij Enexis, dan plaatsen wij schrijvende metingen. Met die metingen kunnen wij conclusies trekken en naar een oplossing toewerken.

  • Welke ruimte is er nog om de spanning te verlagen?

Dat is per situatie verschillend. Het grote probleem bij het verlagen van de spanning ter behoeve van de teruglevering, is dat de spanning op bewolkte dagen (als er geen teruglevering is van zonnepanelen) dermate laag kan zijn dat klanten last kunnen krijgen van onderspanning.

Aanleg van de Westparallel definitief!

https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/groen-licht-voor-kempenbaan-west-en-aansluiting-a67-veldhoven

Yes! Het is bekend geworden dat ook de aansluiting van de nieuwe Westparallel aan de A67 goedgekeurd is door de Raad van State !!!!! In 2001 is de politiek in de regio begonnen met samenwerking in de aanpak van de verkeersoverlast van de huidige N69 en het vele sluipverkeer door de dorpskernen. Met dank aan zeer velen zijn we zover gekomen. Ik kijk uit naar de opening van de nieuwe weg!

De bouwers waren al begonnen met delen van de weg, maar nu kunnen ze full speed verder.

Vakantietijd! Een ideale tijd voor bekendmakingen…

ZW14 wenst iedereen een fijne vakantie toe.

Tegelijkertijd wijzen wij u erop dat ook in de vakantietijd er bekendmakingen zijn waarbij de termijn voor het indienen van bezwaren dezelfde blijft (ook al bent u misschien lekker met vakantie). Zoals bijvoorbeeld bij de Verkeersbesluiten Waalre-Dorp (uiterste termijn is 28 augustus 2019) of het Verkeersbesluit van de Gestelsestraat (uiterste termijn voor bezwaar is 4 september 2019). Zie de actuele Verkeersbesluiten, maar ook andere officiële bekendmakingen op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html#verkeersbesluiten


Niet woensdag 26 juni, maar dinsdag 25 juni is de raadsvergadering!

Per abuis heb ik een verkeerde datum genoemd in mijn stukje ‘Als de stemmen staken, wat dan?’… ondanks rectificaties. De raadsvergadering is echter altijd op dinsdagavond! Dus 25 juni 19.30 uur in het Huis van Waalre. Dan is het eerste agendapunt om opnieuw te stemmen over het besluit voor het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Excuses, excuses voor de verwarring.

Waarom is de ‘actieve informatieplicht’ zo belangrijk voor raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die op allerlei manieren informatie krijgen van mensen in hun omgeving, organisaties, kranten etc. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om raadsleden van aanvullende informatie te voorzien. Dit ter voorbereiding van besluiten die een raadslid moet nemen of die op een andere manier van belang is. Die informatie moet tijdig, juist en volledig beschikbaar zijn. Dat heet in bestuurlijke termen: ‘actieve informatieplicht’. Raadsleden moeten er dus op kunnen vertrouwen dat wethouders hen goed informeren. Raadsleden weten immers niet wat ze niet weten. Ook is het van belang dat het openbare informatie is, zodat raadsleden het met hun achterban kunnen delen en zich goed een mening kunnen vormen. De wethouder is ervoor verantwoordelijk dat de gemeenteraad op de juiste gronden besluiten kan nemen, tijdig kan reageren, maar ook kan controleren of de informatie van een voorstel juist is. Allemaal om te waarborgen dat het algemeen belang gediend wordt en consequenties van besluiten nu en straks bekend zijn. Menig wethouder is weggestuurd door de gemeenteraad omdat hij/zij niet voldeed aan de actieve informatieplicht: de gemeenteraad voelde zich op het verkeerde been gezet,  kon niet tijdig meedenken of zelfs meebeslissen over een onderwerp waarvan duidelijk was dat de gemeenteraad daar groot belang aan zou hechten. Sommige besluiten kunnen echter -ook al is een wethouder weggestuurd- niet teruggedraaid worden.
Daarom hebben raadsleden zelf ook een verantwoordelijkheid, de zogeheten controlerende taak. Zeker bij verstrekkende besluiten moeten raadsleden altijd zorgen dat ze onafhankelijk van het College informatie vergaren. Bijvoorbeeld of het proces dat geleid heeft tot het voorstel goed is verlopen. Of alle belangen daarin meegewogen zijn, of belanghebbenden gehoord zijn, of de informatie correct is etc. Voor een goed besluit is het belangrijk om juist te luisteren naar de grootste tegenstander(s). Hun kennis en ervaring is nodig om het besluit te verbeteren. Of anders goed onderbouwd te weerleggen. Die controlerende taak is hard werken voor raadsleden, maar daarvoor heeft u ze gekozen en mogen ze zich volksvertegenwoordiger noemen en kunt u ze erop aanspreken!

Als de stemmen staken, wat dan?

Op 6 juni j.l. staakten de stemmen in de gemeenteraad bij de besluitvorming over het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Al eerder hadden fracties, maar ook veel bewoners hun onvrede geuit over de wijze waarop de maatregelen tot stand waren gekomen. De effecten van de maatregelen (afsluiten van bepaalde straten en eenrichtingsverkeer) waren niet openbaar bekend gemaakt. Bewoners en ondernemers die nadeel zouden ondervinden waren niet geraadpleegd.  Aan het einde van het debat werd een Amendement ingediend om het voorstel aan te passen. Omdat 8 raadsleden voor stemden en 8 tegen, staakten de stemmen. In zo een geval wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw over het besluit gestemd. Enkele kernpunten uit het Amendement:
‘’… Dat er grote bezwaren zijn tegen de voorgestelde maatregelen, omdat het permanent belemmeringen vormt voor dorpsgebonden verkeer.
Dat vooral de snelheid van auto’s (van zowel eigen inwoners als  doorgaand verkeer) zorgen voor grote onveiligheid in woonstraten.
Dat het daarom gewenst is om hard rijden door woonstraten te belemmeren. In 30 km zones zouden fysieke maatregelen de maximaal mogelijke snelheid moeten begrenzen tot 30 km per uur, zodat straten veel veiliger wordt. (NB. De politie gaat er ook van uit dat de inrichting van straten dit afdwingt en dus zogenaamd ’zelfhandhavend’ zijn: ze controleert en bekeurt daarom nooit in 30 km zones te hard rijden.)
Dat tegelijk door verbetering van de doorstroming bij de verkeerslichten op de kruising Willibrorduslaan het voor doorgaand verkeer aantrekkelijker worden om via de Traverse te rijden.”

Op basis hiervan stelt het Amendement voor alleen krediet beschikbaar te stellen voor deze laatste maatregel uit het oorspronkelijke voorstel. De rest van het beschikbare krediet moet gebruikt worden om samen met bewoners van straten met veel overlast van hard rijdend verkeer verkeersremmende maatregelen af te spreken en uit te voeren.
Op 25 juni is de volgende raadsvergadering. Als dan opnieuw evenveel raadsleden voor als tegen stemmen en dus wederom ‘de stemmen staken’, of als er meer tegenstemmende raadsleden zijn, dan vervalt het Amendement en zal het oorspronkelijke voorstel (met o.a. afsluiten van straten en eenrichtingsverkeer) weer in stemming gebracht worden. Het eigen onderzoek van ZW14 naar de effecten van de maatregelen staat op www.zw14.nl .

Nan Zevenhek
Fractiemedewerker ZW14

PS. Inmiddels is er contact geweest met verschillende leden van de Denktank Duurzaam door Waalre. Ook zij waren niet tevreden over het proces zelf (er werd niet geluisterd naar tegenargumenten, mensen pleitten alleen voor hun eigen straatje) en het resultaat, dat zeker niet breed gedragen werd. De betreffende leden waren echter moe gestreden, hadden geen vertrouwen meer in de democratie etc. ZW14 zou graag de verslagen zien van de vergaderingen van de Denktank, maar de leden zelf hadden die niet. Ook op de website van https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/ staan geen verslagen. Kunt u op die website vinden welke maatregelen besproken zijn in de Denktank en hoe er over gedacht werd? Stuur die link door naar fractieZW14@gmail.com. Het is ons niet gelukt om dat te vinden.