De lokale partijen met elkaar vergeleken

De twee lokale partijen ZW14 en AWB met elkaar vergeleken o.b.v. . mijnstem.nl

Verharding Hutdijk
AWB wil de Hutdijk verharden. Verharding van het wegdek maakt hard rijden nog aantrekkelijker en trekt nog meer hardrijdend autoverkeer aan. ZW14 stelt voor de weg te versmallen door bijv. boomstammen aan weerzijde te leggen en parkeren aan de kant van de bomen te verbieden. Geparkeerde auto’s naast fietspad vormen een buffer tegen het opwaaiende stof.

Bouwen voor starters en gezinnen (en ouderen!)
ZW14 wil graag woningen bouwen voor zowel starters als gezinnen, terwijl AWB alleen voor starters wil bouwen. Beiden zijn nodig, net zoals dat er ook woningen voor senioren nodig zijn.
ZW14 wil dat we creatief omgaan met bestaande huizen en kantoren. Er worden namelijk maar heel weinig woningen gebouwd t.o.v. de bestaande woningen. Sta daarom woningsplitsing eerder toe, zodat meer mensen sneller een huis kunnen vinden. De landelijke voordeurdelersregeling verhindert samenwonen. Pak dat aan! Transformeer leegstaande gebouwen tot wooneenheden. Lees aanvullende informatie over het initiatief van kandidaat-raadslid Ad van Ginneken voor meer woningen die door de toekomstige bewoners zelf gebouwd worden.

Tegenprestatie voor de bijstand
Alleen als het voor de betrokkene te doen is, vindt ZW14 dat een tegenprestatie voor bijstand gewenst is. Hierbij gaat het om een onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteit van meestal beperkte duur en omvang. Denk ook aan vrijwilligerswerk. Meedoen is belangrijk voor mensen om meer kans te maken om uit de bijstand te komen en het gevoel te krijgen er weer bij te horen.
 AWB vindt dat geen enkele tegenprestatie verplicht is bij een bijstandsuitkering.

Verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie
Niets doen is geen optie in de energietransitie. De klimaatcrisis en nu ook onze energieafhankelijkheid van Rusland vereisen een hoge prioriteit voor dit onderwerp die visie en lef vragen van onze volksvertegenwoordigers. Natuurlijk moeten we energie besparen en onze daken volleggen met zonnepanelen. Dat is helaas toch nog onvoldoende. Daarom heeft ZW14 verantwoordelijkheid genomen en ingestemd met een zonnepark bij het Achtereind. Mits het landschappelijk ingepast wordt (samen met u!) en de opbrengst voor minimaal 50% ten goede komt van inwoners van Waalre. Via een Open Brief heeft ZW14 ondernemers opgeroepen zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Ga aan de slag met geopperde bezwaren en geef voorlichting.
AWB staat geen zonneparken toe en denkt dat het mogelijk is voldoende op te wekken met een heleboel kleine zonnevelden en kleine windmolens. Het landschap zou enorm versnipperd raken en alleen enkele grondbezitters profiteren ervan.

Maximaal 30 km/uur in de gehele bebouwde kom
De meeste reacties van mensen krijgt de gemeenteraad over hardrijdend verkeer in hun straat. Het is gevaarlijk en geeft veel meer geluidsoverlast t.o.v. verkeer dat 30 km/uur rijdt. Landelijk is er ook het besef dat in de bebouwde kom de maximum snelheid 30 km/uur zou moeten zijn.
De gemeenteraad heeft al unaniem aangegeven dat 30 km/uur in het hele dorp ingevoerd moet worden, net zoals verbod op doorgaand vrachtverkeer. Het vereist anders denken over de inrichting van wegen: bijv.  zebrapaden in een 30 km-zone.
AWB geeft echter aan het volledig oneens te zijn met een maximum van 30 km/uur in de hele bebouwde kom.

Wat betreft de Traverse: in de vergadering van 8 maart j.l. gaf AWB meerdere keren aan dat ze de oversteekbaarheid er prima vindt. Terwijl ZW14 daarover regelmatig klachten ontvangt van inwoners.

Het belangrijkste verkiezingsitem van AWB is al diverse keren ‘een tweede Oost-Westverbinding’. Door de aanleg van de Westparallel is het echter al veel rustiger geworden in ons dorp. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat aanleg van een tweede Oost-Westverbinding heel veel extra verkeer aantrekt, dat dan weer over de Traverse naar het zuiden/noorden moet. Ongewenst dus. Voor hulpdiensten is er altijd een alternatieve weg over de bospaden.
AWB heeft -in tegenstelling tot haar uitspraak ‘we doen wat we beloven’- nooit dit onderwerp ingebracht op het moment dat het kon. Namelijk toen er besloten werd over de Structuurvisie (in 2013) en de Omgevingsvisie (in 2021). Dit zijn belangrijke beleidsstukken waarin toekomstige ontwikkelingen juridisch vastgelegd worden en waarover heel veel met inwoners is samengewerkt om het op te stellen. Er is geen enkele poging gedaan door AWB om voor een tweede Oost-Westverbinding een meerderheid te krijgen en een uitspraak af te dwingen.

Financiële meevallers gebruiken voor verhogen van het voorzieningenniveau
Als er financiële meevallers zijn dat wil AWB deze inzetten om de gemeentelijke belastingen te verlagen, terwijl ZW14 het voorzieningenniveau wil verhogen. Voorzieningen zijn belangrijk voor de sociale cohesie en gemeenschapszin. Door corona moeten scholen, sport- en cultuurinstellingen extra kosten maken of er zijn inkomsten misgelopen. We moeten zorgen dat dat hersteld wordt. Dat kost geld en uiteraard moeten we duidelijk maken hoe het besteed wordt.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen
Speculeren met schaarse woningen is ongewenst. De kansen voor starters op de woningmarkt mogen niet belemmerd worden door investeerders die hierdoor steeds meer geld en macht krijgen. Voor sociale woningbouw moeten we maximaal gebruik maken van woningcorporaties, omdat die veel meer oog hebben voor de huurders. Voor koopwoningen wil ZW14 dat er een zelfbewoningsplicht ingesteld wordt. AWB is het daar echter helemaal mee oneens.

De belasting op eigen woningbezit
De belasting op eigen woningbezit is in Waalre al heel laag volgens landelijke normen. De hoge waarde van onze huizen is te danken aan de investeringen van de gemeente in de omgeving en voorzieningen. Als we de Onroerend Zaak Belasting (dat is het totale bedrag dat we gezamenlijk betalen en vervolgens verdeeld wordt over alle huiseigenaren) niet in stand houden of verhogen, dan zullen we nieuwe wijken niet goed kunnen onderhouden en moeten we bezuinigen op bijv. ouderenzorg en cultuur. Voor beiden willen zowel ZW14 als AWB meer geld uittrekken, maar AWB wil tegelijk de opbrengst van de OZB verlagen…

Stel startende ondernemers vrij van lokale lasten
Startende ondernemers ontberen tijd en geld. ZW14 wil dat ze kunnen focussen op hun bedrijf. Bijv. door vrijstelling OZB in de eerste jaren of een uitgestelde betalingsregeling. Ook kan de gemeente  jonge (kleine) startende ondernemers een werkplek  tegen een laag tarief.
AWB wil startende ondernemers in het geheel niet vrijstellen van lokale lasten.

Vergroot kennis bij onze kinderen over natuur en milieu
Zorgvuldigheid in omgang met onze planeet is noodzakelijk. Daarvoor is het belangrijk dat onze jeugd kennis heeft over natuur en milieu in de directe omgeving en effecten van de klimaatverandering herkent. In geval van (riool)wateroverlast bij stortbuien en verdroging van de natuur leren ze en wat ze er samen met hun ouders zelf aan kunnen doen. ZW14 wil daarom meer geld uittrekken voor onderwijs over natuur en milieu. AWB wil hier helemaal geen geld aan uitgeven.

Er zijn ook veel overeenkomsten
Bij de bovenstaande onderwerpen is het belangrijk om naar het ‘’waarom’ te kijken. Mogelijk dat als er met meer verdieping over gesproken kan worden, dat dan een goede gemeenschappelijk gedragen oplossing te vinden is.

Waalre, 9 maart 2022

De motivatie van ZW14 bij alle stellingen staat hier.