De partijen ZW14 en D66 met elkaar vergeleken

De partijen ZW14 en D66 met elkaar vergeleken o.b.v. mijnstem.nl en op basis van de folder van D66

Financiële meevallers gebruiken voor verhogen van het voorzieningenniveau
Als er financiële meevallers zijn dat wil D66 deze inzetten om de gemeentelijke belastingen te verlagen, terwijl ZW14 het voorzieningenniveau wil verhogen. Voorzieningen zijn belangrijk voor de sociale cohesie en gemeenschapszin. Door corona moeten scholen, sport- en cultuurinstellingen extra kosten maken of er zijn inkomsten misgelopen. We moeten zorgen dat dat hersteld wordt. Dat kost geld en uiteraard moeten we duidelijk maken hoe het besteed wordt.
Toch wil D66 (net als ZW14) wel dat het cultuurbudget in de gemeente verhoogd wordt, er meer geel uitgetrokken wordt voor ouderenzorg en meer geld uitgetrokken voor onderwijs over natuur en milieu. Voor die wensen is gewoon geld nodig.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen
Speculeren met schaarse woningen is ongewenst. De kansen voor starters op de woningmarkt mogen niet belemmerd worden door investeerders die hierdoor steeds meer geld en macht krijgen. Voor sociale woningbouw moeten we maximaal gebruik maken van woningcorporaties, omdat die veel meer oog hebben voor de huurders. Voor koopwoningen wil ZW14 dat er een zelfbewoningsplicht ingesteld wordt. D66 is het daar echter mee oneens.

Stel startende ondernemers vrij van lokale lasten
Startende ondernemers ontberen tijd en geld. ZW14 wil dat ze kunnen focussen op hun bedrijf. Bijv. door vrijstelling OZB in de eerste jaren of een uitgestelde betalingsregeling. Ook kan de gemeente  jonge (kleine) startende ondernemers een werkplek  tegen een laag tarief.
D66 wil startende ondernemers maar beperkt vrijstellen van lokale lasten.

Herindeling met andere gemeenten toestaan
Waalre heeft een kwaliteitsslag gemaakt met haar bestuur. De sfeer en samenwerking van raad en college is sterk verbeterd en men maakt gebruik van elkaars kennis. Volgend jaar vieren we met trots het 100-jarig bestaan van ons mooie zelfstandige Waalre! D66 is het echter niet helemaal oneens met deze stelling.

D66 houdt zich niet aan de feiten
Op heel veel stellingen van mijnstem.nl zijn de verschillen tussen ZW14 en D66 schijnbaar niet zo groot. Maar uit de folder van D66 lijkt het alsof er wel grote verschillen zijn. Helaas houdt D66 zich daarbij niet aan de feiten. In tegenstelling tot de suggesties in onderstaande screenprint.

ZW14 heeft wel voor een kostenbesparend afvalbeleid gestemd. Zie ook Raadsvergadering (besluitvormend) 14 december 2021 – Gemeente Waalre
ZW14 heeft wel ingestemd met een Zonnepark op het Achtereind, mits landschappelijk ingepast.
ZW14 is wel voorstander van participatie van inwoners bij Ekenrooij-Zuid. O.a. ons kandidaat-raadslid Ad van Ginneken heeft hierover al heel veel contacten met inwoners en de verantwoordelijk wethouder.

Voorbeelden van belangrijke verschillen tussen ZW14 en D66
ZW14 doe zelf uitgebreid onderzoek bij belangrijke onderwerpen, zoals verkeer en de energietransitie. Hierover zijn we transparant naar buiten toe, door tussentijds informatie te geven via  onze website, maar ook via andere media, zoals ingezonden stukken in de krant.
Ook het op de kaart zetten van onze visie over regenwater als belangrijke schaarse grondstof, is kenmerkend voor ZW14. Inclusief het indienen van zienswijzen op landelijke beleidstukken zoals de Structuurvisie van de ondergrond. Pakweg 4 jaar geleden was er helemaal geen belangstelling voor regenwater. Nu staat het gelukkig in menig verkiezingsprogramma.

ZW14 is kritisch -D66 noemde dat eerder argwanend- maar die kritische houding heeft wel geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen in voorstellen van de gemeenteraad of betere informatie naar inwoners. Het lijken details, maar ‘the devil is in the detail’. Enkele voorbeelden.
Suppen op het Gat van Waalre is opgenomen in het Recreatie- en Toerismebeleid dankzij kritische vragen van ZW14 en samenwerking met inwoners
Brandkranen zijn op straat met een gele pijl aangegeven, dankzij vragen van ZW14 hierover, toen bij een brand bleek dat de kranen moeilijk te vinden waren.
Glasvezel in het buitengebied is betaalbaar, dankzij contacten die ZW14 had gelegd met de eigenaar van WeConnect en samenwerking met buurtverenigingen.
Onderzoek waarom er nog geen sociale koopwoningen op De Smaragd staan.
Etc. etc. zie www.ZW14.nl.

Tot slot: zowel ZW14 als D66 zijn een grote voorstander van een raadsbrede selectie van wethouders, die getest zijn op basis van kwaliteit en professionaliteit. Dat hoeven dus niet perse wethouders uit Waalre te zijn. De afgelopen anderhalf jaar met de huidige -raadsbreed geselecteerde- wethouder hebben een heel positieve ervaring opgeleverd. Waarbij er geen sprake was van coalitie-oppositieverhoudingen en elke fractie zijn kennis en ervaring kon inbrengen.

Nan Zevenhek 13 maart 2022

De motivatie van ZW14 bij alle stellingen staat hier.