De partijen ZW14 en GL met elkaar vergeleken

De twee lokale partijen ZW14 en GL met elkaar vergeleken o.b.v. . mijnstem.nl

Ouderen actief stimuleren om door te stromen op de woningmarkt
Het zou mooi zijn als je ouderen actief kunt stimuleren om door te stromen op de woningmarkt,  maar dan moeten er wel in Waalre voldoende betaalbare woningen voor hen zijn. Want voor de sociale contacten is weggaan uit hun vertrouwde omgeving ongewenst. Ondanks dat er niet voldoende woningen voor senioren zijn wil GL toch ouderen stimuleren om uit hun huis weg te gaan. Helaas betekent dit dat zij naar Eindhoven moeten uitwijken en dus hun sociale netwerk kwijtraken.

Tegenprestatie voor de bijstand
Alleen als het voor de betrokkene te doen is, vindt ZW14 dat een tegenprestatie voor bijstand gewenst is. Hierbij gaat het om een onbetaalde, maatschappelijk nuttige activiteit van meestal beperkte duur en omvang. Denk ook aan vrijwilligerswerk. Meedoen is belangrijk voor mensen om meer kans te maken om uit de bijstand te komen en het gevoel te krijgen er weer bij te horen.
 GL vindt een tegenprestatie bij een bijstandsuitkering minder hard nodig.

Het centrum van Waalre niet autovrij maken
Winkels en onze Waalrese ondernemers moeten bereikbaar blijven met naast fietsvoorzieningen, ook gratis parkeren (met elektrisch opladen!). Maak het verblijf aantrekkelijk met kunst, mooie beplanting, bankjes, terrassen, speelvoorzieningen en een openbaar toilet.
GL wil het centrum helemaal autovrij maken. Dat zal ten koste gaan van de winkels met als groot risico leegstand.

Nieuwbouw in het buitengebied toestaan
Het is onvermijdelijk dat in het buitengebied woningen en wegen komen. Waar? Dat ligt al vast in de Omgevingsvisie. ZW14 wil wel dat de bestaande huizen beter benut worden door woningsplitsing veel eerder toe te staan en ook dat buitengebied gespaard wordt door inbreidingslocaties te gebruiken. Zodat mensen sneller een woning vinden.
GL is het oneens met nieuwbouw in het buitengebied, maar waar willen ze dan dat er huizen komen voor jongeren en anderen die al zo lang een woning zoeken?

Plaatsen van windmolens in de gemeente is niet gewenst
ZW14 heeft succesvol een Amendement ingediend TEGEN windmolens bij De Hogt. Windmolens geven in ons dichtbevolkte gebied overlast voor veel bewoners. Ongewenst dus. Neem wel verantwoordelijkheid voor andere duurzame opwek van energie en energiebesparing. ZW14 heeft daarom ingestemd met een zonnepark bij het Achtereind, mits landschappelijk ingepast.
GL is wel voorstander van windmolens. Dat sluit ook aan bij de visie van de GL wethouder in Eindhoven die zijn wens voor het plaatsen van windmolens bij De Hogt, gewoon doorzet.

Er zijn ook veel overeenkomsten
Bij de bovenstaande onderwerpen is het belangrijk om naar het ‘’waarom’ te kijken. Mogelijk dat als er met meer verdieping over gesproken kan worden, dat dan een goede gemeenschappelijk gedragen oplossing te vinden is. De bestuurscultuur is daarbij erg belangrijk. ZW14 heeft begrepen dat ook GL voorstander is van een solide selectie van wethouderskandidaten en een open debat in de gemeenteraad.

De motivatie van ZW14 bij alle stellingen staat hier.