Digitale vergaderingen van het waterschap openbaar

Waterschap De Dommel zet in haar rioolwaterzuivering resterend slib om in biogas. Omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is, moet er binnenkort een besluit genomen worden over aankoop van een eigen biogasinstallatie. Vanwege de lange voorbereidingstijd kan dat besluit niet wachten tot de coronacrisis voorbij is.

Op dit moment zijn besluiten van gekozen volksvertegenwoordigers alleen rechtsgeldig als ze fysiek bijeenkomen in een vergadering. Dit speelt ook bij de gemeenteraad en provinciale staten. Daarom is er een speciale spoedwet gemaakt waarmee digitale besluitvorming wettelijk mogelijk is, onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat iedereen kan meeluisteren. Op 8 april en 22 april vergadert waterschap De Dommel openbaar. De stukken staan op www.dommel.nl bij ‘Agenda’s en verslagen’. Het is mogelijk om vanuit huis mee te luisteren naar de besluitvorming. Daarvoor moet u zich wel aanmelden bij de afdeling Bestuursondersteuning bestuursondersteuning@dommel.nl. of via het klantcontactcentrum van het waterschap, 0411-618618.

Naschrift: het onderwerp ‘biogas’ stond oorspronkelijk op de agenda van de Commissie Waterketen op 8 april 2020. Helaas is het onderwerp van de agenda afgevoerd:

Geachte leden van de Commissie Waterketen en Schoon Water,

In de afgelopen dagen hebben we de kosten en opbrengsten in het voorstel “Betere benutting biogas” nogmaals gecontroleerd. Dit voorstel staat als agendapunt 2.1 geagendeerd voor de Commissie Waterketen en Schoon Water van 8 april aanstaande. Uit de controle bleek dat de investeringskosten inmiddels lager liggen en enkele jaarlijkse kosten hoger. De terugverdientijd van de investering blijft nog steeds zeer gunstig en ligt op ongeveer 4 jaar. Ondanks dit nog steeds gunstige beeld hebben we vanwege het verschuiven van de bedragen besloten om dit voorstel voor dit moment terug te trekken. Voor het volgende AB zal dit voorstel opnieuw worden geagendeerd en in de Voorjaarsnota zullen de verwachtingen worden meegenomen. Ook zullen de bij de ambtelijke toelichting gestelde vragen in het voorstel worden beantwoord.

In vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Jan Verhoeven