Discussie schetsontwerpen Traverse Waalre Dorp en de Eindhovenseweg

Op de gemeentelijke website staat een persbericht ”dat de schetsontwerpen voor de Eindhovense weg en de Traverse unaniem door de gemeenteraad zijn goedgekeurd”. Helemaal volledig is dit persbericht echter niet:
Ten overstaan van een volle tribune met betrokken en bezorgde inwoners werden op 3 december 2019 de schetsontwerpen uitgebreid en met de nodige kanttekeningen besproken.
Enkele schorsingen waren nodig om alle vragen van de raad beantwoord te krijgen en om de raad te overtuigen. De wethouder moest de nodige  toezeggingen doen om het voorstel overeind te houden (een genoteerde toezegging van een wethouder is eigenlijk een soort aanvulling op het raadsvoorstel waardoor een amendement kan worden vervangen). En amendementen waren er: ZW14 had twijfels bij de zogenaamde “bajonetaansluiting” van de Wollenbergstraat op de Willibrorduslaan. De eerder beloofde verkeerssimulatie voor deze aansluiting was niet beschikbaar en er bestond dan ook onduidelijkheid over het effect ervan op de afwikkeling van het doorgaand verkeer. Er blijven immers na aanleg van de West Parallel op de Traverse circa 8500 motorvoertuigen per etmaal over (nu circa 12.000).
De toezegging van de wethouder dat, als uit de verkeerssimulatie zou blijken dat de afwikkeling  van het verkeer en de bereikbaarheid van het dorp in gevaar komt, er andere opties weer open liggen, heeft de raad overtuigd. Ook rond het verlies van parkeerplaatsen in het centrum van Waalre en over de mogelijke afsluiting van de Blokvenlaan waren de nodige vragen en ook déze onderwerpen blijven staan.
Voor wat de Eindhovenseweg betreft spitste de discussie zich toe op de oversteekbaarheid ter hoogte van Den Hof/ Emmastraat/Goudbergstraat (na aanleg West Parrallel circa 14500 motorvoertuigen/etmaal nu circa 28.000). In het schetsontwerp waren daar de mogelijkheden voor nog onvoldoende benut. Om hier ruimte voor te creëren en de sociale barrièrewerking tegen te gaan is aanpak (sloop) van het noordelijke deel van het poortgebouw onvermijdelijk. ZW14 heeft het amendement over dit onderwerp ingetrokken, omdat de wethouder de mening van een groot deel van de raad over het verbeteren van de oversteekbaarheid deelde. Hij heeft toegezegd in deze geest dit probleem aan te pakken. Dus zéker unanimiteit over de schetsontwerpen in een betrokken raad, echter wel gestuurd door de kritische houding van de gemeenteraad en pas ná toezeggingen van de wethouder.

Bert A.J. Links
Raadslid ZW14