Doorgaand vrachtverkeer NEE

Jarenlang hebben inwoners en politiek zich ingespannen om de verkeersoverlast in de dorpskernen te beperken.  Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de recente aanleg van de Westparallel om het vele noord-zuidverkeer om Waalre heen te leiden. Tegelijkertijd is begonnen met herinrichting van de doorgaande wegen in Aalst en Waalre, zodat die een meer dorps karakter krijgen en veiliger zijn. Ook de leefbaarheid (minder vieze lucht en minder geluidsoverlast) zou moeten verbeteren.

Zo is de Traverse-zuid in Waalre-Dorp recent aangepakt en ingericht als 30 km-gebied. Helaas blijken de ervaringen van aanwonenden tegen te vallen:  teveel auto’s rijden nog steeds te hard, vrachtverkeer dendert door de straten en er zijn veel gevaarlijke situaties. Een intensief gebruikt oversteekpunt bij de Blokvenlaan is onveilig en donker. Bij het kruispunt van de Traverse met de Willibrorduslaan ontbreken zebrapaden om voetgangers enigszins veilig te laten oversteken.
Snelle verbeteringen zijn nodig. Net zoals dat er veel meer haast gemaakt moet worden met een verbod op doorgaand vrachtverkeer in het héle dorp. Waarom kan dat elders in Nederland wel en in Waalre niet?

Ook in straten nabij de Traverse, zoals het eerste stuk van de Ansbalduslaan zijn er gevaarlijke situaties. Inwoners geven aan dat de aangelegde drempels erg hoog zijn en overlast en trillingen veroorzaken in hun woningen. Fietsers en scootmobielen moeten uitwijken naar de regengoot of berm. Het is wachten op ongelukken.

ZW14 heeft vragen gesteld aan het College B&W over de aanhoudende overlast van doorgaand (vracht)verkeer en ook de onveilige situaties  onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijk wethouder. Deze heeft inmiddels aangeven op de hoogte te zijn van de geschetste knelpunten rond Bergstraat, Willibrorduslaan en Wollenbergstraat en aanvullende maatregelen voor te bereiden.  Het moet écht veiliger worden. Duidelijk is dat verkeer een heikel punt blijft in Aalst en Waalre. De nieuwe gemeenteraad zal zich hier hard voor moeten blijven maken. Alle kosten (140 miljoen euro) en inspanningen (meer dan 60 jaar) om de nieuwe Westparallel te realiseren mogen niet tevergeefs gedaan zijn.

Nan Zevenhek
Lijsttrekker ZW14
22 januari 2022

Naschrift: afgelopen vrijdag zijn de supervervelende drempels op het eerste stuk van de Ansbalduslaan weggehaald. ZW14 had nogmaals de noodkreet van de aanwonenden onder zijn aandacht gebracht. Via een tweet heeft ze wethouder Jan van Burgsteden bedankt. T