Faciliteren doorgaand verkeer ongewenst

Waalre, 26 februari 2024

Beste collega-raadsleden,

Het huidige voorstel is niet meer dan een schets. Al vanaf de begrotingsbehandeling was duidelijk dat de gemeenteraad het nog niet eens was over de kaders. Als men in de organisatie daarna toch nog verder is gegaan, is dat in onze ogen bewust toewerken naar een voorstel waar de raad niets meer over kan zeggen. Als de gemeenteraad deze werkwijze accepteert door in te stemmen met het voorstel dan wordt er geen recht gedaan aan het standpunt van de raad in deze, verwoord tijdens de begrotingsbehandeling.

Daarnaast wil ik het advies van de Rekenkamer bij jullie in herinnering roepen. Namelijk dat de gemeenteraad veel meer de lead moet nemen als hoogste orgaan van de gemeente en veel kritischer moet kijken naar voorstellen.

Een standaard gehanteerd kader van de gemeente is ‘uitvoering volgens de CROW richtlijnen’, terwijl dat niet wettelijk verplicht is en alternatieven mogelijk zijn. Daarnaast is het faciliteren van het autoverkeer altijd beleidsbepalend geweest. Alternatieven bij het niet naleven van de CROW richtlijnen zoals ‘het plaatsen van een bordje dat met 60 km passeren van 2 vrachtwagens niet mogelijk is’, worden zelfs niet genoemd bij de beantwoording van de technische vragen. Er wordt alleen aangegeven wat niet mogelijk is bij het volgen van de CROW richtlijnen. De CROW is echter geen wet en de gemeenteraad jan als hoogste orgaan besluiten tot maatwerk.
Daarvoor zou een aanvullende kader nodig zijn ter verduidelijking van de motie: ‘Waarbij niet standaard de CROW richtlijnen worden toegepast’.

Voor wat de verschillende scenario’s betreft: uit de technische beantwoording blijkt dat het verbeteren van het fietspad 600 k Euro kost i.p.v. verplaatsing van het fietspad 650 k Euro. Dat is dus een alternatief dat geen moeite kost, maar wel veel meer veiligheid en fijner rijden (inclusief niet of minder opspattend regenwater) voor de fietsers geeft. Omdat de afstand tot de rijbaan groter is.

Uiteraard is niet het doel van de motie om de hele Heikantstraat 30 km te maken. Wel dat automobilisten al eerder worden gedwongen om met een lagere snelheid te rijden. Dat in combinatie met behoud van de monumentale laan van bomen bij het entree van Waalre-Dorp. Dit heeft geleid tot de kaders “Een mooie groene entree van Waalre-dorp vanuit Valkenswaard” en “Waar auto’s rustig (max 30 km/uur ) moeten rijden” dient in de scenario’s zoveel mogelijk behouden te blijven’ (Het ‘waar’ slaat op het entree van Waalre -dorp)
Nu denderen vrachtwagens en auto’s met grote snelheid ons dorp binnen. Het doseerlicht wordt veelal genegeerd. Met name s’nachts. De 30 km zone begint pas ver binnen het dorp na de Burgemeester Uijenstraat.
De situatie ter plekke laat zien dat de monumentale bomenlaan ca. 200 tot 300 meter buiten de bestaande bebouwde kom begint. Deze kunnen binnen het genoemde kader van “maatwerk” (en dus niet rücksichtsloos volgen van CROW) behouden worden. Dit is dus het tweede scenario. Dat hoeft niet eindeloos lang te duren, want heel beperkt.

Voor wat betreft het argument van vertraging en kostenoverschrijding is het goed te beseffen dat een beperkt bedrag van mogelijke kostenoverschrijding (als dat al zo is) geldt voor een periode van dertig jaar afschrijving. Daarnaast is de combinatie met de Driehoek stilgelegd vanwege meerdere opvattingen van belanghebbenden. Deze was samen met de Heikantstraat toegevoegd aan Duurzaam door Waalre. Overigens vindt uitvoering van de reconstructie van de Heikantstraat pas in 2026 plaats.

Tot slot: Bij de Heikantstraat zijn er meer belanghebbenden dan 2 ondernemers en 1 aanwonende, nl de inwoners van onze gemeente, zoals uit mijn waarneming bij de Denktank bleek. Maar door meerdere wegvakken ( O.L.V. dijk, Bergstraat, Driehoek, etc. ) in een en dezelfde Denktank te behandelen, is daar onvoldoende aandacht voor geweest. Concentratie op de reconstructie van de Heikantstraat werd hierdoor bemoeilijkt en leidde zelfs tot het afhaken van deelnemers. Een kritische blik op participatie door ons is wel gewenst.

NB. ZW14 is realistisch genoeg om te beseffen dat behoud van alle bomen over de hele Heikantstraat niet haalbaar is. Maar de balans ‘bewegen in en door ons dorp’ zoals vastgelegd in de ‘Toekomst voor Waalreslaat hier geheel door naar ‘bewegen door ons dorp’.

ZW14 zal tegenstemmen op dit voorstel met de volgende stemverklaring:
‘Het voorliggende voorstel is volledig gebaseerd op faciliteren van vrachtwagens en autoverkeer en toepassing van CROW richtlijnen en mist daardoor kansen om hun snelheid al buiten het dorp omlaag te brengen, terwijl het belang van onze inwoners en behoud van de karakteristieke monumentale bomen net buiten het dorp niet zijn meegenomen.’

Met vriendelijke groeten, namens ZW14 Nan Zevenhek

Bijlage: foto’s van de situatie ter plekke