Tegen windmolens, voor verantwoordelijkheid nemen door inpassing van zonneparken in het landschap, samen met u!

Voor nieuwe raadsleden organiseert de Metropool Regio Eindhoven bijeenkomsten over de Energietransitie. Wilt u ook graag meedoen? Neem contact op met Nan Zevenhek 06 – 215 00 521
Introductie voor nieuwe raadsleden en bestuurders – Energieregio MRE

**** laatste nieuws: Er is een Denktank Waalres Energie Kansen in oprichting, d.d. 27 februari 2022 hebben zich al drie mensen voor aangemeld ***

ZW14 heeft in december 2021 succesvol een Amendement ingediend TEGEN windmolens bij De Hogt. Windmolens geven in ons dichtbevolkte gebied overlast voor veel bewoners. Ongewenst dus. Neem wel verantwoordelijkheid voor andere duurzame opwek van energie en energiebesparing. Daarom heeft ZW14 bijvoorbeeld WEL ingestemd met de mogelijkheid van een zonnepark op het Achtereind met als voorwaarde een goede landschappelijke inpassen. Mooie zonneparken bestaan wel. Daar zijn inspirerende voorbeelden van en dat wil ZW14 graag oppakken met geïnteresseerden in onze gemeente.

Onderstaande links geven chronologisch enig inzicht in hetgeen ZW14 heeft gedaan om bovenstaand resultaat te bereiken.

Daar tussendoor is heel veel overleg geweest met inwoners, fracties in Waalre, maar er is ook contact geweest met politieke fracties in Eindhoven en experts binnen en buiten Waalre.

2 maart 21: Open brief aan ondernemers in Waalre om massaal zonnepanelen op hun daken te leggen.
6 juli 21: besluitvorming over de CONCEPT regionale energietransitie en stemgedrag van fracties in Waalre
26 augustus 21: Artikel 39 vragen over de verwerking van de zienswijzen van Waalre in de DEFINITIEVE regionale energietransitie
september 21: eerste aanzet voor een reconstructie van het besluitvormingsproces in de gemeenteraad van Eindhoven en Heeze-Leende (door het afluisteren van de gemeenteraadsvergadering, opzoeken van de stukken etc.)
25 september 21: verspreiding van de Reconstructie van het openbare proces dat geleid heeft tot de beperking van locaties voor windenergie ten zuiden van Eindhoven, ofwel zoekgebied 13.
Tussendoor is afgestemd met de wethouders dat de gemeenteraad eerst een besluit neemt over de Omgevingsvisie (het document waarin juridisch de keuzes worden vastgelegd) en daarna pas over de Regionale Energie Strategie.
30 november 21: vragen aan de wethouder ter voorbereiding van de bespreking in de gemeenteraad van Waalre
10 december 21: informatie via een advertentie naar onze inwoners over de op handen zijnde besluitvorming in de gemeenteraad
20 december 21: samenvatting van het proces en relevante informatie, inclusief de door ZW14 gemaakte Reconstructie van het besluit en inspreektekst van inwoners met heel veel achtergrondinformatie

Onderstaand meer achtergrond over de regionale energiestratiegie
Ook de inwoners van Waalre staan aan de vooravond van de energietransitie. Uiterlijk in 2030 mag er nog maar 30% van onze energie opgewekt worden met fossiele brandstoffen. Al vanaf 2018 is de gemeenteraad betrokken bij uitwerking van deze grote opgave voor Waalre.
Energie besparen en het installeren van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven is een logische eerste stap. Dat is echter  onvoldoende: er zal ook grootschalig energie opgewekt moeten worden. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Niet iedereen vindt dat leuk.
Een mix is echter noodzakelijk, om de aanpassingskosten voor het elektriciteitsnetwerk en dus de kosten voor aangesloten huishoudens, te beperken. Wel heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat in ieder geval onze eigen inwoners moeten profiteren van lokale grootschalige energieprojecten,  door participatie of lagere tarieven.
O

Free Riders
Het lijkt heel gemakkelijk om als ‘free rider’ te denken: ‘laat andere gemeentes maar grootschalig energie opwekken’ of ‘mijn politieke partij stemt tegen, want de andere fracties zullen wel voorstemmen’. Maar als Waalre niet zelf zogenaamde zoekgebieden aanwijst voor grootschalige opwekking van energie, dan zal de provincie dat doen. ZW14 zal daarom verantwoordelijkheid nemen, maar de plannen wel zeer kritisch bekijken, zo nodig amenderen en volgen. Nietsdoen is geen optie.

In de zomer van 2021 bleek echter dat heel veel gemeenten -ook in het buitengebied- tegen het opwekken van windenergie te zijn. Daardoor bleef een zoekgebied voor windmolens bij De Hogt over, terwijl uit de Milieu Effect Rapportage was gebleken dat hier heel veel huizen op minder dan 400 cq. 1000 meter stonden.
ZW14 heeft onderzocht hoe de besluitvorming is verlopen. Tegelijk zijn inwoners actief geworden met petities, gesprekken met politici en wetenschappers.
ZW14 heeft uiteindelijk unaniem steun gekregen voor het door haar opgestelde Amendement TEGEN windmolens bij De Hogt.

Daarnaast wil ZW14 dat (wettelijke) belemmeringen weggenomen worden om bedrijfsdaken veel meer te benutten voor zonnepanelen. ZW14 heeft in april 2021 een Open Brief geschreven aan de ondernemers in Waalre om hun daken te benutten voor zonnepanelen. Helaas blijken er veel belemmering te zijn om dat te doen. ZW14 wil dat de gemeente de ondernemers helpt om belemmeringen voor ondernemers weg te nemenI

Ook bepleit ZW14 uitbreiding  van ‘De Groene Zone’, een organisatie die bewoners ontzorgt  bij het plaatsen van zonnepanelen en ook zou kunnen ondersteunen met installatie en subsidieaanvragen voor warmtepompen. 
Tegelijk vindt ZW14 dat warmte/koudeopslag in grondwaterbeschermingsgebieden gevaarlijk is  en een risico vormt voor de zoetwatervoorraad van onze kinderen.

Vlakbij huis -in Helmond- zijn er wijken waarbij gestimuleerd wordt om lokaal opgewekte energie direct lokaal te gebruiken. Dat voorkomt piekbelasting van het energienetwerk (waardoor mogelijk zelfs geen elektriciteit terug geleverd kan worden) en vermindert ‘energie-armoede’. Mensen die zelf geen zonnepanelen hebben, profiteren  zo mee van goedkopere lokaal opgewekte energie. ZW14 wil een vergelijkbaar systeem om opgewekte energie direct lokaal te gebruiken, in Waalre invoeren.

Tot slot, betaalbaarheid van de energietransitie is een voorwaarde. Om een toekomstig debacle als bij de WMO te voorkomen, wil ZW14 boter bij de vis. Dit moet krachtiger verwoord worden en in daden omgezet door de Tweede Kamer!

Naschrift: ZW14 wil graag het energiepark op haar grondgebied gebruiken voor een structurele aanpak van energiearmoede. Zodat alle inwoners gelijkelijk ervan profiteren. Een droom? De politiek is er om schijnbaar onmogelijke dromen waar te maken. In juni 2022 bleek dat de nieuwe coalitie van Eindhoven energie als basisvoorziening beschouwt en graag regionaal hier in wil samenwerken…. Werk aan de winke