Haal reconstructie Heikantstraat uit het raadsvoorstel

Geachte collega’s, (verstuurd op 4 juni 2024 aan de leden van de gemeenteraad Waalre)

Vanavond wordt de Heikantstraat als onderdeel van het besluit Traverse Noord etc. oordeelsvormend besproken. Al eerder heeft ZW14 bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure. Met het oog op de vele voorgestelde bezuinigingen in de 2e Turap en de Kadernota 2025 voelen wij dat  bezwaar nog meer. Waarom:

De gemeenteraad dient  belangen af te wegen. Dat komt vooral op neer welke belangen je minder zwaar laat wegen en dus geen financiën en capaciteit toekent. Transparantie is daarbij van belang.

Argumenten van de wethouder voor de Heikantstraat:
– de provincie zou dit noodzakelijk vinden
– de reconstructie zou tegelijk met de Traverse Noord aanbesteed kunnen worden en tot een lagere prijs leiden.

Een brief of ander bewijsstuk van de uitspraak van provincie is voor zover wij konden nagaan nooit gedeeld met de gemeenteraad. Laat staan dat bekend is wat de consequenties zijn van het niet voldoen aan die uitspraak.
Over 10 jaar -na aanleg van Waalre noord fase 3- zal de OLV dijk gereconstrueerd moeten worden, waarbij eventueel de Heikantstraat ook mee aanbesteed kan worden.
Uit de beantwoording van onze technische vragen bleek al eerder dat het wegdek van de Heikantstraat -indien echt nodig- ook met een beperkte actie verbeterd kan worden, kosten ca. 800.000 Euro voor 10 jaar (aanbesteding tegelijk met Traverse Noord).
Deze maand wordt het verbod op doorgaand vrachtverkeer ook voor dit traject doorgevoerd.
Uit eigen onderzoek (ook gedeeld met de wethouder) blijkt dat eventuele juridische aansprakelijkheid bij ongelukken ongedaan gemaakt kan worden door het plaatsen van speciaal daarvoor bedoelde waarschuwingsborden.
Het is een illusie om te denken dat op een volgens alle richtlijnen ingerichte weg geen ongelukken gebeuren of doden vallen: het recente ongeluk op de N2 met 2 doden is daarvan het bewijs. Gelukkig waren er geen derden slachtoffer van het rijgedrag.
Richtlijnen veranderen in de loop der tijd: wie had 10 jaar geleden gedacht dat vrijwel alle wegen in Amsterdam een maximumsnelheid van 30 km/uur krijgen en dat dit gehandhaafd wordt met camera’s en flinke boetes.

Uit de beantwoording van onze technische vragen over de Heikantstraat blijkt dat een uitgave (voor het groene 60/30 scenario) van 210.000 Euro leidt tot 15.400 Euro investeringskosten per jaar.
Dat betekent dat 3.830.000 Euro voor de Heikantstraat 280.866 Euro investeringskosten per jaar.

Als gemeenteraad hebben we afgelopen jaar uitvoerig gedebatteerd over een aantal onderwerpen en expliciet er een besluit over genomen omdat we dat belangrijk vonden (Hutdijk, geldzorgenbeleid, preventief jeugdbeleid). Of er is jarenlang met inwoners gesproken (Slimme Wijk) of er is al jaren bekend dat veel geld nodig is voor de noodzakelijk aanpak van de wijk De Voldijn. 

ZW14 vindt deze belangen op dit moment zwaarder wegen dan het belang van een reconstructie van een weg volgens de CROW richtlijnen.

ZW14 stelt daarom voor de investering voor de reconstructie van de Heikantstraat uit het besluit te halen en te vervangen door een minimaal en sober onderhoud van het wegdek en het fietspad. Zodat we als gemeenteraad bij de 2e Turap en de Kadernota ruimte hebben om zelf belangen opnieuw tegen elkaar af te wegen.

Met vriendelijke groeten namens ZW14, Nan Zevenhek

***** op 4 juni bleek uit de beantwoording van de wethouder dat geconstateerd is dat het wegdek van de Heikantstraat als sinds 2023 aan vervanging toe is. Als Waalre dit niet aanpakt komt Waalre onder verscherpt toezicht van de provincie. Ook bij beperkt onderhoud (frezen en opnieuw asfalteren) zullen boomwortels ernstig beschadigen en de gezondheid van de bomen sterk achteruit gaan. Ofwel er is geen keuze….

ZW14 betreurt het dat zoveel geld naar facilitering van het doorgaand verkeer gaat. Ze heeft nogmaals bepleit om bij de entree van Waalre-Dorp direct over te gaan van 60 naar 30 km/uur (zoals bij de Molenstraat) in een of andere vorm. Op 18 juni neemt de gemeenteraad een besluit.