Motie aanpak wateroverlast samen met burgers

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 8 november 2016, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 nr. 2016-48;

Overwegende dat:
–        Op 4 november 2014 de Motie Vergroot het waterbewustzijn unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.
–        In de begroting 2017 met geen woord wordt gerept over het vergroten van het waterbewustzijn van burgers of over hun rol bij de aanpak van de wateroverlast door piekbuien.
–        Er in 2017 het Gemeente Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 opgesteld zal worden.
–        Steden en dorpen in de regio veel eenvoudige voorbeelden laten zien hoe ze burgers bewust maken van hun bijdrage aan beperking van de wateroverlast bij piekbuien. Zie het voorbeeld van ‘het blauwe compliment’.
–        Er rapporten beschikbaar zijn waaruit blijkt dat gemeentes een deel van de rioolheffing kunnen gebruiken om burgers financieel te prikkelen om hemelwater af te koppelen en zelf (tijdelijk) op eigen grond te verwerken. Zie bijv.
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/praktijkvoorbeeld-ruimtelijke-adaptatie/146/Impactproject-Differentiatie-belastingen-van-klimaatadaptieve-gebouwen-hemelwater-belasten-of-belonen en veel gemeentes hier ook naar toe werken, zie
http://nos.nl/artikel/2141191-hoosbui-loos-het-water-in-je-eigen-tuin-zeggen-gemeenten.html
–        In Waalre bij de piekbui van juni j.l. zelfs riolen overstroomden met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Verzoekt het college om:
–        Bij het opstellen van het GRP 2018-2022 expliciet mogelijkheden voor een rioolheffing te noemen, die als financiële prikkel voor de burger kan dienen mee te helpen om de wateroverlast ten gevolge van piekbuien te voorkomen.
–        Voorbeelden van publieksacties uit regiogemeenten gebruikt om het waterbewustzijn van burgers te vergroten.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de volgende fracties:

ZW14

Naschrift: … natuurlijk kreeg deze motie geen steun van de coalitiepartijen …. Toch is het ZW14 gelukt om begin 2018 bij de voltallige gemeenteraad steun te krijgen voor een subsidieregeling voor het parkeren van regenwater in de tuin. Helaas is deze nog steeds niet beschikbaar gesteld (januari 2019 inmiddels).