Successen van ZW14 in 2016

Geachte aanwezigen, raadsleden, collegeleden en -naar ik hoop- kandidaat-politici,

Vandaag kunnen politieke partijen een reactie op de begroting geven: voldoet het aan de kaders en aan door de raad geuite wensen en aangenomen moties en amendementen.

Allereerst complimenten voor de helderheid en transparantie van de begroting. Het geeft duidelijk aan waar in 2017 de gemeente Waalre zijn tijd en geld aan besteedt en waar niet. Het debat gaat was ons betreft echter niet alleen om de verpakking maar juist om de inhoud.

Trots
Als raadslid ben ik vooral trots op een aantal inhoudelijke zaken die genoemd worden en waar ik persoonlijk een belangrijke bijdrage aan heb mogen leveren.
Heel erg trots ben ik erop dat het gelukt is om het monumentale Raadhuis Aalst-Waalre te behouden. Het is de parel van het nieuwe gemeentehuis. Voor de kandidaat-politici: oorspronkelijk was een meerderheid van de raad voor sloop van de restanten van het monumentale pand. Samen met een ander raadslid zijn burgers gemobiliseerd -Gerard Lammers mijn fractiegenoot was een van hen-, zijn deskundigen geraadpleegd etc. voor behoud van het pand… Zie het rapport ‘Sloop of hoop voor het Raadhuis Aalst-Waalre’.

Heel erg trots ben ik erop dat het fietspad ‘Oude Spoorbaan’ expliciet genoemd wordt in de begroting. Namelijk dat het een belangrijke bijdrage levert om een aantrekkelijke woongemeente te zijn. Voor de kandidaat-politici: jarenlang heeft dit plan gebungeld en herhaaldelijk was het bijna van tafel geveegd door grote weerstand van een aantal fracties met hun achterban. Dit vereiste keihard onderhandelen en geven en nemen. Politiek leverde dit daardoor erg vervelende situaties op. Maar als je overtuigd bent van een plan, moet je doorzetten!

Ik hoop en verwacht ook dat de Raad van State binnenkort een positieve uitspraak doet over de N69, de nieuw aan te leggen Westparallel. Deze zorgt ervoor dat de doorgaande wegen in Waalre (de huidige N69 en de Traverse) weer beter leefbaar zijn, met minder gezondheidsrisico’s, met rustig rijdend verkeer etc. Jarenlang samenwerken van raadsleden, wethouders, statenleden, waterschappers, boeren, natuurorganisaties etc. ligt hieraan ten grondslag. Echt netwerken dus. Ik ben trots op de bijdrage die ik daar aan heb mogen leveren. Voor mij was het doorgaand verkeer door ons mooie dorp dé reden om 16 jaar geleden de politiek in te gaan.

Deze voorbeelden laten zien dat je als raadslid invloed hebt, mits je bereid bent tijd te besteden aan eigen onderzoek, naar de mening van burgers te luisteren en initiatief te nemen. Voor mij waren dit  de leuke onderdelen van het zijn van gekozen volksvertegenwoordiger. Ook als vrouw kun je meehelpen het onmogelijke mogelijk te maken! Ondanks grote weerstand.

Heel blij
Heel blij is ZW14 met de ontwikkelingen rond ’t Hazzo, de Centrumvisie Waalre, de aanpak van de leegstand bij Den Hof etc. ZW14 zal deze processen kritisch volgen. Net zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van het aantal verpleegbedden in Waalre: nabijheid en toegankelijkheid van dit soort voorzieningen is erg belangrijk. Een punt van zorg is het openbaar vervoer: ook in de avonden en de weekenden dienen de wijken bereikbaar te zijn.

Niet blij
De programmabegroting is er ook helder in waar tijd en geld NIET naar toegaat.
Als fracties knokken we voor het laten aannemen van Amendementen en Moties. Die dienen dan wel uitgevoerd te worden. De gemeenteraad dient daarop ook te controleren en zo nodig het college erop aan te spreken.

ZW14 vindt dat de in november 2014 unaniem aangenomen Motie voor vergroting van het waterbewustzijn bij burgers NIET goed is uitgevoerd. Er zijn vage toezeggingen, maar geen concrete acties. Er is ook NIETS van terug te vinden in de begroting. Terwijl de piekbui van juni j.l. duidelijk liet zien, dat ook in Waalre rioleringen kunnen overstromen, met alle gezondheidsrisico’s van dien. En mogelijk andere schades. Recent bleek op het Deltacongres in Apeldoorn dat gemeentes de aangewezen bestuurslaag zijn om dit samen met burgers lokaal aan te pakken.
Door financiële prikkels EN voorlichting en zo nodig stimuleringsregelingen kunnen burgers gemotiveerd worden zelf een aantal watertaken op zich te nemen. Voor de begroting van pakweg 2020 -ook dan kun je je geld maar eenmaal uitgeven- is dit van groot belang: de investeringen in de riolering worden anders onbeheersbaar groot. We moeten rekening houden met steeds vaker voorkomende en intensievere piekbuien. Daarom dienen wij opnieuw een motie in over dit onderwerp, maar concreet gericht op het GRP 2018-2022 (Gemeentelijk Riolerings Plan).

Bij hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal: is er iemand in de omgeving van het slachtoffer die een AED ter beschikking heeft en deze ook kan bedienen? Uit eigen onderzoek blijkt dat Waalre nog onvoldoende burgerhulpverleners heeft. Wij stellen voor dat -budgetneutraal- raadsleden en collegeleden een AED-cursus volgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een raadsuitstapje. Waarbij het nuttige met het aangename verenigd wordt.

N.a.v. een aangekondigde motie over de Rechten van mensen met een handicap heeft ZW14 de nieuwe begroting gecontroleerd over dit belangrijke onderwerp. Wat blijkt: in de begroting staat niets over dit onderwerp. Ook in het coalitieprogramma staat er niets over in. Navraag bij het Platform Gehandicapten leert dat daar grote zorg leeft over de toegankelijkheid van openbare gebouwen, wegen, informatie etc. voor mensen met een handicap. Het is niet duidelijk hoe gewaarborgd is dat bij plannen of renovaties dit onderwerp adequaat aangepakt wordt.
Omdat volgens de coalitiepartij  ‘we de inhoud van de motie maar even moesten afwachten’ hebben we besloten een eigen motie over dit onderwerp op te stellen.

Regeren is vooruitzien. Los van deze begroting hoopt ZW14 dat er een gesprek komt tussen politieke partijen over het idee voor een ‘gekozen wethouder’. Een wethouder die al ruim voor de verkiezingen bekend is en misschien wel door meerdere aanstaande fracties, versterkt met burgerleden, gekozen is.

Dan nog iets uit het Coalitieprogramma: Actieve communicatie  De coalitiepartijen vinden het belangrijk dat de gemeente snel, open en transparant communiceert met inwoners, bedrijven en gemeenten in de regio. …: − De communicatie met burgers is begrijpelijk, open en gericht op de behoefte van de inwoners. − Communicatie tussen gemeente en inwoners en bedrijven is interactief en wederkerig. Dat gebeurt dus niet. Wie de schoen past trekt hem aan….

Bij de Kadernota heeft ZW14 een voorstel gedaan om het aantal vergaderingen te halveren. Het vrijkomende budget per vergadering (minimaal 350 Euro per avond) zou dan besteed kunnen worden aan een betere verslaglegging (‘de band is niet transparant’). Helaas is hier geen gehoor aan gegeven door de een meerderheid van de fracties. De beperkte inhoud van de geplande avonden op 15 november, 29 november en 6 december a.s. laten zien dat vermindering van het aantal vergaderingen wel degelijk mogelijk is. Bij minder vergaderen kunnen raadsleden meer volksvertegenwoordiger zijn. En bij goede leesbare verslagen kunnen burgers ons beter controleren.

Nan Zevenhek, Fractievoorzitter ZW14, 8 november 2016.