Ons verslag van de avond over vliegveld Eindhoven

Waalre, 25 april 2019

> Aan de raadsleden en fvt.ers van de gemeente Waalre,
> Donderdagavond 25 april j.l was er in aanwezigheid van ruim 200 aanwezigen, in het Evoluon de presentatie van het eindadvies Proefcasus Eindhoven AirPort. Ongeveer de helft van de aanwezigen bestond uit raadsleden en gemeentelijke vertegenwoordigers. De andere helft uit de betrokken werkgroepen die bijgedragen hebben aan dit advies: de tafels. Hieronder staan 3 korte foto/sheets van de besproken hoofdlijnen.
Volledig advies:
> Het volledige advies bestuderen is van belang omdat op 8 mei a.s de randgemeenten een bijeenkomst organiseren voor haar raadsleden om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies. ( van der Valk hotel Eindhoven 20 tot 22 uur) Pieter van Geel licht het advies samen met 2 wethouders (Best en Eersel) nogmaals toe.
Centrale vraag:
> De centrale vraag is: welke reactie roept het advies op per gemeente c.q. regio?
> In de periode juni – juli wordt een formele reactie gevraagd op het advies. Uiterlijk 15 juli wordt het advies met reacties van participanten aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen, die najaar 2019 een besluit zal nemen over de toekomst van Eindhoven AirPort. Een breed gedragen advies in de regio gemeenten werd in de bijeenkomst d.d. 25 april van zeer groot belang geacht. Hoe breder het advies wordt ondersteund des te moeilijker is het voor de minister om het terzijde te leggen. (Zoals vaak gebeurt)

> Hoofdlijnen in een note dop:
> Hieronder een paar korte aanduidingen van enkel hoofdlijnen/ ambities van het advies.
> Hoofdambitie: 30% geluidsreductie in 2030. Een enorme opgave met veel twijfels.
> Met vriendelijke groet,
> Hans Witvoet
>>
>>
> De ambities geformuleerd als speerpunten: met name tot 2030
> 30% geluidsreductie. Ook het vliegverkeer laten bijdragen aan de
> klimaatdoelstelling: nu volledig er buiten gehouden!
>>
>>
>> Deze curve geeft de doelstelling geluidsreductie met bijkomende effecten weer tot
> 2030. De kritieke vragen gingen m.n over hoe real time te meten en de voortgang te monitoren. En eventueel tot bijsturing te komen. De directie van Eindhoven AirPort poneerde al de onmogelijkheid ervan. De zaal vroeg om het inbouwen van garanties in de ontwikkeling en voortgang.
>>
>>
>> De titel van het eindrapport van Pieter van Geel vroeg om een uitgebreide toelichting.
> Opnieuw verbonden, dat betekent volgens van Geel het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak in de regio en regio gemeenten om de toekomst van Eindhoven AirPort optimaal voor stakeholders te positioneren om daarmee de minister minder ruimte te geven om eigenstandige besluiten te nemen. (voorbeelden van mislukking: Schiphol ontwikkeling en Lelystad) 
Ook de overheveling van Schiphol naar Eindhoven van vliegbewegingen werd als een groot risico gezien: Schiphol als groot aandeelhouder!
>> Verstuurd vanaf mijn iPad

Met dank aan onze fractievertegenwoordiger Hans Witvoet

Bijgevoegd de foto’s die hij gemaakt heeft van de sheets, excuses, het lukt mij niet om ze rechtop te zetten of de originele presentatie te vinden.