Onze visie op werken in coalitieverband

Basis van samenwerking in coalitieverband is in eerste instantie het Waalres Akkoord.

Wij willen zitting nemen in een coalitie die recht doet aan de taken waar ze voor aangesteld is:
1. kritisch beoordelen  van raadsvoorstellen
2. controle van en het onderzoek naar het proces dat leidt tot voorstellen
3. het stellen van kaders waaraan voldaan dient te worden
4. waar noodzakelijk middels de daartoe geëigende gereedschappen raadsvoorstellen aanvullen of wijzigen.

Wij verwachten van het college dat zij binnen de organisatie zich hard maakt voor een nieuwe aanpak, d.w.z. het aanleveren van meerdere voorstellen over eenzelfde onderwerp, met name onderwerpen van bestuurlijke zwaarte en die directe gevolgen hebben voor onze inwoners.
Communicatie met de raadsfracties dient al in een vroeg stadium plaats te vinden. Expertise over een onderwerp/voorstel van de organisatie wordt in een vroeg stadium gedeeld met de raad,  zodat gezamenlijk gestreefd kan worden naar een gemeenschappelijke zienswijze en standpuntbepaling. Informatie en achterliggende argumentatie speelt hier in een belangrijke rol. 

Burgerparticipatie dient een volwassen rol te spelen in het bestuur van Waalre. Dat betekent dat inwoners die geraadpleegd worden eerst op de hoogte dienen te zijn van alle relevante informatie betreffende een onderwerp. “Scholing” speelt hier een belangrijke rol, zeker als de participatie de invulling krijgt van een sterk adviserend karakter over een onderwerp naar raad en college toe.
De organisatie dient zich terughoudend in dit proces op te stellen en een informerende en niet-sturende rol te spelen. Persoonlijke keuzes van deelnemers aan participatie dient tegen gegaan te worden. Inzicht in de gehele problematiek is noodzakelijk.
Raadsleden dienen sessies in dit kader als toehoorder bij te kunnen wonen. Schaamlapparticipatie krijgt geen steun van onze fractie.

Communicatie tussen (coalitie)raadsfracties onderling dient frequent plaats te vinden. Alle fractieleden dienen hier aan deel te nemen, teamvorming is daar een onderdeel van.

Communicatie met het college dient structureel te zijn waarbij de actieve informatieplicht voortvarend invulling krijgt.

De huidige gewoonte dat vrijwel elke week de voltallige raad in telkens dezelfde setting bijeen zit, vinden wij ongewenst. Het is nodig vastgeroeste patronen te doorbreken. Daarom dient de vergaderstructuur te worden aangepast.
ZW14 is voorstander van het werken met bijvoorbeeld 3 Commissies met een vaste voorzitter (afkomstig uit de raad).  Eén maal in bijvoorbeeld 6 weken een besluitvormende vergadering en eenmaal in de 6 weken Commissievergaderingen. Die Commissievergaderingen vinden tegelijkertijd plaats, zodat niet de voltallige raad steeds bij elk onderwerp aanwezig is, maar delen van de raad zich samen met de wethouder in specifieke onderwerpen kunnen verdiepen. Met deze vergaderfrequentie (gemiddeld dus 1 maal per 3 weken) kunnen fracties zelf tussentijds inloopbijeenkomsten met burgers houden, vergaderen met de fractie, onderzoek doen, werkbezoeken afleggen etc. Dus de tijd nemen voor de volks vertegenwoordigende rol en controlerende taak.
College en ambtenaren nemen deel aan de Commissievergaderingen zodat de kloof raad – college – ambtelijk apparaat  verkleind wordt, maar ook burgers de gelegenheid hebben tijdens een schorsing met hen informeel van gedachten te wisselen.

Tekenen bij het kruisje is niet wat van ZW14 te verwachten is. Samenwerking met raadsfracties die zich weinig kritisch opstellen zal niet tot resultaat leiden.

De portefeuilleverdeling binnen het college verdient aandacht en een andere schikking. Bestuurlijke onderwerpen dienen in hun totaliteit in de hand van één collegelid te zijn zodat deze inhoudelijk optimaal geïnformeerd is en van daar uit vorm kan geven aan zijn of haar portefeuille.

Coalitie deelname heeft in onze ogen geen dwangbuiskarakter. Raadsvoorstellen kunnen met wisselende meerderheden binnen de raad gedragen worden. Definitieve standpuntbepaling van fractieleden dient in het laatste stadium van de besluitvorming bekend te zijn met name indien deze afwijkend is.

Tot slot: ZW14 staat open voor samenwerking met alle andere fracties in de raad weliswaar met aandacht voor het bovenstaande. Keihard werken dus!

27 april 2019

Heef u al ons artikel van 10 april 2019 gelezen? Over ”Bestuurscrisis of groeistuipen in de Waalrese politiek