Open brief aan ondernemers: plaats zonnepanelen om ons buitengebied mooi te houden

Aan de leden van het Overlegplatform Economische Zaken                        Waalre, 2 maart 2021.

Geachte leden,

Hartelijk dank voor de uitnodiging om als burger onderwerpen te agenderen voor uw agenda (weekblad De Schakel 24 februari 2021). Er is een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt: het mooie buitengebied van Waalre. U kunt een belangrijke bijdrage leveren in behoud van grote delen ervan.

Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een Klimaatakkoord afgesproken waaraan alle gemeenten een bijdrage moeten leveren. Ook Waalre. Die afspraken worden voor ons o.a. vastgelegd in de Regionale Energie Strategie Metropool Regio Eindhoven. Er is al een aantal jaren aan gewerkt, maar nog weinig over naar buiten gekomen.

Wat is de uitdaging?
Uiteraard is de eerste stap in de energiestrategie dat iedereen -inwoners, gemeentes en bedrijven- zoveel mogelijk energie besparen: wat niet nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden. Hiervoor lopen veel acties.
Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld warmtenetten en opslag van energie. Maar daar zal nog een aantal jaren overheen gaan voor het effectief ingezet kan worden.
Daarnaast dient Waalre in 2030 49% van de lokaal benodigde energie zelf lokaal duurzaam op te wekken.
De figuren in de bijlage laten zien welke mogelijkheden er zijn met de huidige zonne- en windenergietechnieken en het effect daarvan op de ruimtelijke ontwikkeling van Waalre.

Tot de raadsvergadering van dinsdag 23 februari 2021 werd volledig ingezet op een aantal grootschalige projecten voor opwekking van zon- en windenergie in ons buitengebied. Mogelijk waren raadsleden en bestuur zich onvoldoende bewust dat dit al op korte termijn -binnen 10 jaar- zou leiden tot grote aantasting van ons buitengebied. Veel inwoners hebben tegen deze mogelijke plannen gereageerd.
Waalre is hierin niet uniek: landelijk is er veel weerstand tegen aantasting van het landschap met grote zonneweides en hoge windmolens.

Gelukkig zijn er alternatieven, mits er veel meer samengewerkt wordt tussen inwoners en (lokale) ondernemers: uit landelijk onderzoek blijkt dat als de helft van de daarvoor geschikte daken van bedrijven gebruikt zouden worden voor zonne-energie, dat al voldaan kan worden aan de klimaatdoelstelling.

Uiteraard zijn er locaties waar zonneweides het landschap ‘beperkt’ aantasten, zoals op het talud van de snelwegen in het buitengebied, op geluidschermen, boven het retentiebekken in Aalst, drijvend op de plas de Meeris en misschien zelfs als overkapping van parkeerplaatsen. Moeilijke keuzes blijven nodig.

Waarschijnlijk blijven windmolens een noodzakelijk onderdeel van de Waalrese energie strategie. Ook i.v.m. balancering van de capaciteit van het netwerk. Hoeveel windmolens en hoe hoog is mede afhankelijk van hoeveel zonne-energie Waalre kan opwekken.

Mijn vraag aan u als lid van het Overlegplatform Economische Zaken Waalre: kunt u samen met de gemeente een plan bedenken om daken van bedrijfsgebouwen in Waalre maximaal in te zetten voor zonne-energie. Bij nieuwe gebouwen kan t.z.t. ook gedacht worden aan ‘’Zonneramen’’.
Naar verwachting zijn er wetswijzigingen op komst, waarmee gemeenten bedrijven ook kunnen verplichten zonnepanelen op geschikte bedrijfsdaken te plaatsen. Het zou echter mooi zijn als ondernemers van Waalre zelf verantwoordelijkheid nemen om delen van het buitengebied te behoeden voor zonneparken en misschien hebben voorkomen dat er een extra windmolen geplaatst moet worden.

Deze oproep is mede geïnspireerd door de nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland. In Forum van 18 februari 2021 zegt Ingrid Thijssen bijvoorbeeld: ‘Ook voor verduurzaming geldt dat het geen ‘nice to have’ en geen ’gunst’ is, maar een verantwoordelijkheid. En ‘ruimte is schaars in Nederland, alles strijdt om die vierkant meter’.

In mijn ideaalplaatje genieten mensen eerdaags nog steeds van het mooie buitengebied van Waalre, waar met bordjes bij percelen staat ‘Dit perceel is geen zonneweide geworden, omdat ondernemers x y en z samen voldoende duurzame energie opwekken’. Of ‘Er staat hier maar 1 windmolen, omdat ondernemers van Waalre samen voldoende duurzame energie opwekken’.
Ofwel het opwekken van duurzame energie is een soort sponsoring van ons mooie buitengebied.

In de bijlage treft u achtergrondinformatie aan.
Uiteraard ben ik altijd bereid tot het geven van een toelichting.

Met vriendelijke groeten,

Nan Zevenhek

Bijlage bij de oproep aan het Overlegplatform Economische Zaken Waalre om mee te helpen om het buitengebied te behouden

a. Extracten uit de Toelichting op het unaniem aangenomen Amendement
b. Economische bedrijfsmodellen voor het opwekken van meer zonne-energie dan bedrijven zelf nodig hebben
c. Mogelijke scenario’s voor het grootschalig opwekken van duurzame energie

a. Extracten uit de Toelichting op het unaniem aangenomen Amendement op het ‘voorstel tot vaststellen ‘Notitie Kernopgave & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre’ ter besluitvorming in de raadsvergadering van 23 februari 2021. Zie agendapunt 8 van Vergadering – Gemeente Waalre
***
Onderstaand een uitspraak van hoogleraar energietransitie Rotmans, in een uitzending van de Nieuwsuur op 18 februari 2021 (‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’ | Nieuwsuur (nos.nl))
***
Uit de brief van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer dd. 24 juni 2020 over allerlei uitdagingen m.b.t. zonne-energie (Kamerbrief over zon op dak: kansen en oplossingsrichtingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl):****


Het eerst benutten van bedrijfsgebouwen en andere gebouwen met geschikte daken is ook in lijn met de wens van een meerderheid van de gemeenteraad Waalre zoals uitgesproken in een motie uit 2018

b. Economische bedrijfsmodellen voor het opwekken van meer zonne-energie dan bedrijven zelf nodig hebben

Dit platform laat ondernemers handelen in groene energie (zuidwestupdate.nl)

c. Mogelijke scenario’s voor het grootschalig opwekken van duurzame energie
Uit: Raads Informatiebrief met verslag van een sessie met gemeenteraadsleden in December 2018 ‘Niets doen is geen optie’. Bekijk alle scenario’s in het brondocument:
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Waalre&id=a9770628-6924-428c-8dab-362c9c9fe90b

NB. Het scenario van 100% van de bedrijfsdaken gebruikt voor zonnepanelen is niet uitgewerkt.

#