10 januari bespreking kaders Waalre-Noord fase 3 over verdere uitbreiding woningbouw naar het Dommeldal

Aanleg van de Westparallel definitief!

https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/groen-licht-voor-kempenbaan-west-en-aansluiting-a67-veldhoven

Yes! Het is bekend geworden dat ook de aansluiting van de nieuwe Westparallel aan de A67 goedgekeurd is door de Raad van State !!!!! In 2001 is de politiek in de regio begonnen met samenwerking in de aanpak van de verkeersoverlast van de huidige N69 en het vele sluipverkeer door de dorpskernen. Met dank aan zeer velen zijn we zover gekomen. Ik kijk uit naar de opening van de nieuwe weg!

De bouwers waren al begonnen met delen van de weg, maar nu kunnen ze full speed verder.

Vakantietijd! Een ideale tijd voor bekendmakingen…

ZW14 wenst iedereen een fijne vakantie toe.

Tegelijkertijd wijzen wij u erop dat ook in de vakantietijd er bekendmakingen zijn waarbij de termijn voor het indienen van bezwaren dezelfde blijft (ook al bent u misschien lekker met vakantie). Zoals bijvoorbeeld bij de Verkeersbesluiten Waalre-Dorp (uiterste termijn is 28 augustus 2019) of het Verkeersbesluit van de Gestelsestraat (uiterste termijn voor bezwaar is 4 september 2019). Zie de actuele Verkeersbesluiten, maar ook andere officiële bekendmakingen op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html#verkeersbesluiten


Niet woensdag 26 juni, maar dinsdag 25 juni is de raadsvergadering!

Per abuis heb ik een verkeerde datum genoemd in mijn stukje ‘Als de stemmen staken, wat dan?’… ondanks rectificaties. De raadsvergadering is echter altijd op dinsdagavond! Dus 25 juni 19.30 uur in het Huis van Waalre. Dan is het eerste agendapunt om opnieuw te stemmen over het besluit voor het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Excuses, excuses voor de verwarring.

Waarom is de ‘actieve informatieplicht’ zo belangrijk voor raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die op allerlei manieren informatie krijgen van mensen in hun omgeving, organisaties, kranten etc. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om raadsleden van aanvullende informatie te voorzien. Dit ter voorbereiding van besluiten die een raadslid moet nemen of die op een andere manier van belang is. Die informatie moet tijdig, juist en volledig beschikbaar zijn. Dat heet in bestuurlijke termen: ‘actieve informatieplicht’. Raadsleden moeten er dus op kunnen vertrouwen dat wethouders hen goed informeren. Raadsleden weten immers niet wat ze niet weten. Ook is het van belang dat het openbare informatie is, zodat raadsleden het met hun achterban kunnen delen en zich goed een mening kunnen vormen. De wethouder is ervoor verantwoordelijk dat de gemeenteraad op de juiste gronden besluiten kan nemen, tijdig kan reageren, maar ook kan controleren of de informatie van een voorstel juist is. Allemaal om te waarborgen dat het algemeen belang gediend wordt en consequenties van besluiten nu en straks bekend zijn. Menig wethouder is weggestuurd door de gemeenteraad omdat hij/zij niet voldeed aan de actieve informatieplicht: de gemeenteraad voelde zich op het verkeerde been gezet,  kon niet tijdig meedenken of zelfs meebeslissen over een onderwerp waarvan duidelijk was dat de gemeenteraad daar groot belang aan zou hechten. Sommige besluiten kunnen echter -ook al is een wethouder weggestuurd- niet teruggedraaid worden.
Daarom hebben raadsleden zelf ook een verantwoordelijkheid, de zogeheten controlerende taak. Zeker bij verstrekkende besluiten moeten raadsleden altijd zorgen dat ze onafhankelijk van het College informatie vergaren. Bijvoorbeeld of het proces dat geleid heeft tot het voorstel goed is verlopen. Of alle belangen daarin meegewogen zijn, of belanghebbenden gehoord zijn, of de informatie correct is etc. Voor een goed besluit is het belangrijk om juist te luisteren naar de grootste tegenstander(s). Hun kennis en ervaring is nodig om het besluit te verbeteren. Of anders goed onderbouwd te weerleggen. Die controlerende taak is hard werken voor raadsleden, maar daarvoor heeft u ze gekozen en mogen ze zich volksvertegenwoordiger noemen en kunt u ze erop aanspreken!

Als de stemmen staken, wat dan?

Op 6 juni j.l. staakten de stemmen in de gemeenteraad bij de besluitvorming over het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Al eerder hadden fracties, maar ook veel bewoners hun onvrede geuit over de wijze waarop de maatregelen tot stand waren gekomen. De effecten van de maatregelen (afsluiten van bepaalde straten en eenrichtingsverkeer) waren niet openbaar bekend gemaakt. Bewoners en ondernemers die nadeel zouden ondervinden waren niet geraadpleegd.  Aan het einde van het debat werd een Amendement ingediend om het voorstel aan te passen. Omdat 8 raadsleden voor stemden en 8 tegen, staakten de stemmen. In zo een geval wordt in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw over het besluit gestemd. Enkele kernpunten uit het Amendement:
‘’… Dat er grote bezwaren zijn tegen de voorgestelde maatregelen, omdat het permanent belemmeringen vormt voor dorpsgebonden verkeer.
Dat vooral de snelheid van auto’s (van zowel eigen inwoners als  doorgaand verkeer) zorgen voor grote onveiligheid in woonstraten.
Dat het daarom gewenst is om hard rijden door woonstraten te belemmeren. In 30 km zones zouden fysieke maatregelen de maximaal mogelijke snelheid moeten begrenzen tot 30 km per uur, zodat straten veel veiliger wordt. (NB. De politie gaat er ook van uit dat de inrichting van straten dit afdwingt en dus zogenaamd ’zelfhandhavend’ zijn: ze controleert en bekeurt daarom nooit in 30 km zones te hard rijden.)
Dat tegelijk door verbetering van de doorstroming bij de verkeerslichten op de kruising Willibrorduslaan het voor doorgaand verkeer aantrekkelijker worden om via de Traverse te rijden.”

Op basis hiervan stelt het Amendement voor alleen krediet beschikbaar te stellen voor deze laatste maatregel uit het oorspronkelijke voorstel. De rest van het beschikbare krediet moet gebruikt worden om samen met bewoners van straten met veel overlast van hard rijdend verkeer verkeersremmende maatregelen af te spreken en uit te voeren.
Op 25 juni is de volgende raadsvergadering. Als dan opnieuw evenveel raadsleden voor als tegen stemmen en dus wederom ‘de stemmen staken’, of als er meer tegenstemmende raadsleden zijn, dan vervalt het Amendement en zal het oorspronkelijke voorstel (met o.a. afsluiten van straten en eenrichtingsverkeer) weer in stemming gebracht worden. Het eigen onderzoek van ZW14 naar de effecten van de maatregelen staat op www.zw14.nl .

Nan Zevenhek
Fractiemedewerker ZW14

PS. Inmiddels is er contact geweest met verschillende leden van de Denktank Duurzaam door Waalre. Ook zij waren niet tevreden over het proces zelf (er werd niet geluisterd naar tegenargumenten, mensen pleitten alleen voor hun eigen straatje) en het resultaat, dat zeker niet breed gedragen werd. De betreffende leden waren echter moe gestreden, hadden geen vertrouwen meer in de democratie etc. ZW14 zou graag de verslagen zien van de vergaderingen van de Denktank, maar de leden zelf hadden die niet. Ook op de website van https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/ staan geen verslagen. Kunt u op die website vinden welke maatregelen besproken zijn in de Denktank en hoe er over gedacht werd? Stuur die link door naar fractieZW14@gmail.com. Het is ons niet gelukt om dat te vinden.


Niet eens met een besluit van de gemeente?

Burgers kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, worden ingediend bij de gemeente. Hier staat een link naar de website van de overheid hoe u dat doet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

Ook tegen een Verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Verkeersbesluiten moeten openbaar gepubliceerd worden, bijvoorbeeld als een weg wordt afgesloten, er eenrichtingsverkeer komt etc. Binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, moet u uw bezwaar indienen. Hoe u dat doet staat bij de bekendmaking. In Waalre staan de Verkeersbesluiten in De Schakel.
Let op: ook in vakantietijd worden Verkeersbesluiten genomen. Ondanks bezwaren kan toch uitvoering van het besluit plaatsvinden, tenzij de bezwaarmaker een voorlopige voorziening aanvraagt.

Op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html staan de officiele bekendmakingen van de gemeente Waalre, waaronder Verkeersbesluiten.

Ook de ondernemers in Waalre-Dorp zijn tegen de voorgestelde verkeersmaatregelen

”… wij vrezen voor onze toekomst als wij na deze maatregelen nagenoeg onbereikbaar zijn, zowel voor onze dorpsgenoten als van mensen uit Riethoven, Veldhoven en Dommelen. Wat te denken als er op de markt [ aangemerkt als evenemententerrein] activiteiten plaats vinden waarbij de markt wordt afgesloten. [o.a Spring – Koningsdag –Braderie – Kermis- Woldere Winter Wonderland] Wij hebben kennis genomen van de studie van ZW14 en staan volledig achter hun visie en steunen hen van harte. …

Lees hier de volledige brief van de ondernemers van Winkelcentrum De Bus – Markt – Burg. Uijenstraat – Willibrorduslaan

Veel nadelige effecten van de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp

ZW14 maakt zich grote zorgen over het voorstel voor de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp. ZW14 is voorstander van het terugdringen van overlast door hardrijdend autoverkeer en wil dat onveilige situaties aangepakt worden. De door de CDA wethouder voorgestelde maatregelen zorgen echter voor verplaatsing van het autoverkeer en zeker niet voor meer veiligheid! Download hier onze analyse.
Donderdag 6 juni 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van Waalre, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel! Spreek uw volksvertegenwoordigers aan over de ongewenste effecten en kom naar de vergadering, zodat u kunt zien hoe politieke partijen daadwerkelijk stemmen!
ZW14 heeft een amendement voorbereid voor ‘vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer’ volg daarvoor deze link.

Ingekomen brieven nav verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Bekijk hier het overzicht van ingekomen brieven van inwoners over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp. Het zijn er heel veel, dus als u uw brief mist (er wordt nog aan gewerkt…) in dit overzicht, mail dan naar fractieZW14 @ gmail.com.

Interessant is brief 22313 die aangeeft dat de TVopname op Studio040 waarin CDA Wethouder van Holstein probeert aan te tonen dat er zoveel sluipverkeer is, gemaakt is op het moment dat de Markt in Waalre al afgesloten was, namelijk donderdagavond voor het weekend van Spring. …

Dinsdag 21 mei 2019 vergadert de gemeenteraad over verkeersmaatregelen Waalre-Dorp en kiezersbedrog

Om 19.30 uur is er een raadsvergadering waarbij ZW14 een aantal brieven van inwoners over de verkeersproblematiek heeft geagendeerd. Lees hier de stukken.

Aansluitend is de ‘Oordeelsvormende vergadering, waarbij de voorstellen van de CDA Wethouder van Holstein worden behandeld. De stukken staan hier.

De raadsleden en fractieondersteuners van ZW14 hebben veel contact met bezorgde inwoners over dit onderwerp. ZW14 heeft herhaaldelijk haar ongenoegen geuit over de slechte communicatie naar en met inwoners en over de voorgestelde maatregelen zelf. Kijk op deze website onder het tabblad ‘Afsluiten straten ongewenst’. Ook is ze nagegaan wat coalitiepartijen AWB-VVD en CDA beloofd hebben aan hun kiezers: de voorstellen waar nu een oordeel over gegeven moet worden, staan hier haaks op! Kiezersbedrog?