Europa is er ook voor uw belang, 6 juni mag u stemmen!

Op 11 april van 13.30 - 16.00 uur is er een webinar over de Europese verkiezingen van 2024: over de impact voor decentrale overheden. Inschrijving via www.congreseuropa.nl

Informatieavond over oa afkoppelen regenwater GAAT NIET DOOR

De raadsinformatieavond over afkoppelen #regenwater is vandaag afgelast vanwege het dringende advies van de RIVM. Gebruik de vrijgekomen tijd om bijvoorbeeld eens de website van http://rainproof.nl of http://huisjeboompjebeter.nl te bezoeken!

Dinsdag 10 maart 2020 zou er een raadsinformatieavond   zijn waar (eindelijk) ook het onderwerp Afkoppelen van regenwater toegelicht wordt. Meer dan 2 jaar geleden is hierover een motie van ZW14 aangenomen.
De traditionele oplossing, namelijk de aanleg van aparte regenwaterrioolbuizen kost heel veel geld. Terwijl er goede voorbeelden zijn in de regio voor goedkopere en mooiere alternatieven dan buizen in de grond. In grote delen van Waalre is het bijvoorbeeld mogelijk om het regenwater gewoon in de tuin te laten infiltreren. ZW14 gebruikt het bespaarde geld liever aan andere zaken waar u veel meer om geeft (of een lagere belasting…).
Gebruik de zoekterm ‘afkoppelen’ op deze website om eerder door ZW14 vergaarde informatie te vinden. En u bent hartelijk welkom op 10 maart 19.30 uur in het Huis van Waalre.

Of lees het artikel in ‘Het Waterschap’, waarin de achtergrond van het beleid van waterschap De Dommel beschreven staat ‘Er mag geen druppel meer uit’: https://magazines.publiekdenken.nl/hetwaterschap-5-2020/watertransitie-bij-waterschap-de-dommel/

Een ontluisterende afloop…

Verschillende keren herhaalde de fractie AWB in de gemeenteraad haar standpunt in de openbare raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp: vervang de permanente afsluitingen door afsluitingen tijdens de spitsuren, en mede hierdoor paste ZW14 dus haar motie aan….

Ook dringt AWB aan op een openbare bijeenkomst over dit onderwerp. Mede hierdoor past ZW14 haar motie opnieuw aan.

Dan volgt de schorsing… AWB wordt onder druk gezet van de coalitie en: AWB stemt tegen de motie….. Een weinig verheffende vertoning, niet echt democratisch.

Bijgevoegd onze oorspronkelijke motie:

Voor de letterlijke uitspraken van politici kunt u binnenkort de audioband afluisteren op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/a604389b-2edb-4328-a4ef-9e1af4c7e8ad

Gemeenteraad praat op 3 maart over evaluatie sluipverkeer maatregelen Waalre Dorp

Op 3 maart staat de evaluatie van de maatregelen sluipverkeer op de raadsagenda.Verschillende fracties hebben gevraagd om de Raadsinformatiebrief met evaluatie bij de ‘Ingekomen Stukken’ te behandelen, dat is agendapunt 5. Op de website staan bij de agenda ook de openbare stukken.
Agenda en stukken raadsvergadering 3 maart 2020

Bij agendapunt 3 ‘Vragenhalfuur’ zal de vraag van ZW14 beantwoord worden, over het advies van de Veiligheidsregio over de verkeersmaatregelen en het kappen van de bomen op de Oude Kerkstraat. Er zou oorspronkelijk op 18 februari antwoord gegeven worden, maar door ziekte van de wethouder was dat niet mogelijk. Zie hier onze vragen: http://zw14.nl/waarborgen-veiligheid-waalre-dorp/
U bent hartelijk welkom in het Huis van Waalre op 3 maart, 19.30 uur !

Voer Speelruimtebeleid uit!

Dinsdag 18 februari 2020 is er raadsvergadering. Lees hier de stukken.

Voor het vragenhalfuur heeft ZW14 vragen ingediend over het waarborgen van de veiligheid in Waalre Dorp, met name de wijk Waalre Zuidwest, de school, sportvelden en het (toekomstig) gezondheidscentrum. Ze wenst het advies te zien hierover van de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant. Lees onze vragen.

Mogelijk wordt ook het onderwerp ”evaluatie van de verkeersmaatregelen Waalre Dorp ” aan de agenda toegevoegd. Meerdere fracties hebben hier om gevraagd, maar alleen als een meerderheid spoedbehandeling steunt, wordt het geagendeerd voor 18 februari. Anders staat het 4 maart op de raadsagenda.

Terwijl iedereen het aldoor alleen maar over verkeer heeft, wordt eerder aangenomen beleid vergeten. Bijvoorbeeld dat toegezegd en besloten is om in 2019 speelruimte in Waalre Zuid te realiseren….. waar dus kinderen veilig kunnen buiten spelen! Maar dat is er nog steeds niet.

Waarborgen veiligheid Waalre Dorp

Art. 39 vragen over waarborgen veiligheid nav maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp

Geachte griffier

ZW14 heeft de volgende vragen conform Artikel 39 met mondelinge beantwoording in eerstvolgende raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp en wenst deze in de eerstvolgende raadsvergadering (die van 18 februari 2020 dus) beantwoord te zien. 

De Veiligheidsregio Zuidoostbrabant beschrijft op haar website uitgebreid de kernwaarden voor veiligheid in de regio. Zoals Kernwaarde 5 ‘De omgeving maakt snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk’: ‘Ook bij evenementen moet de aanrijtijd van 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg gegarandeerd zijn.’Gebieden dienen voor hulpverleners van meerdere kanten en bij verschillende windrichtingen goed toegankelijk te zijn.’ ‘Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen bieden ten alle tijden een onbelemmerde doorgang aan hulpdiensten’.

Hierbij ons vragen:

1. Graag overhandiging ( of vooraf schriftelijk toezenden) van een kopie van de mail/brief met het advies van de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant, waarin duidelijk de volgende zaken staan:
– dat ze bekend zijn met de effecten van de verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre Dorp voor de bereikbaarheid tijdens een evenement, maar ook regulier voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de sportvelden, de school en het (toekomstig) gezondheidscentrum. Dit betreft m.n. de effecten van het afsluiten van de Werenfriedstraat voor auto’s.
– dat de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant in haar advies aangeeft dat de wettelijke opkomsttijden (maximaal 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg) van het Besluit Veiligheidsregio haalbaar en gegarandeerd is, net zoals dat voldaan is aan de eis dat er vanaf alle windrichtingen onbelemmerde doorgang aan hulpdiensten moet zijn. Ofwel dat ze akkoord gaat met de aangepaste bereikbaarheid van Waalre Zuidwest, de school, het (toekomstig) gezondheidscentrum en de sportvelden. 

2. Voorts vragen wij u om aan te geven of er extra eisen cq. beperkingen opgelegd gaan worden aan evenementen die tot op heden gebruik maakten van een afgesloten Markt en delen van de Hoogstraat en Dreefstraat. 

3. De bomen in de Oude Kerkstraat zijn reeds gekapt. Is dit het gevolg van de verkeersmaatregelen? En zo ja, deze maatregelen waren toch tijdelijk en zouden teruggedraaid moeten kunnen worden. Hoe compenseert u deze aantasting van het straatbeeld?

Met vriendelijke groet, namens de fractie ZW14

Bert


Evaluatie verkeersmaatregelen Waalre Dorp bekend

De uitgevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen Waalre Dorp blijven ook na zoveel weken de gemoederen bezighouden. Dit blijkt ook uit de vele ingezonden brieven in De Schakel en brieven en bezwaarschriften die direct gericht zijn aan de gemeente. In korte tijd zijn er meer dan tachtig schriftelijke reacties binnengekomen: een ongekend aantal. Zelden reageren er zoveel mensen! Voor velen is het een hele stap om schriftelijk met naam en toenaam aan de gemeente aan te geven het ergens niet mee eens te zijn. Het beperkte aantal positieve reacties staat in geen verhouding tot het aantal negatieve reacties. Door de maatregelen ondervinden velen nadeel en overlast 24 uur per etmaal, 7 dagen in de week. Dit terwijl de bestrijding van de verkeersoverlast op sommige wegvakken slechts noodzakelijk is tijdens de ochtend- en avondspits op werkdagen. Velen pleiten dan ook voor het uitsluitend nemen van maatregelen  tijdens de spitsuren.  De overlast die men ervaart, heeft vooral te maken met de hoge snelheden. Woonstraten zijn maar beperkt ingericht als 30 km gebied, waardoor auto’s daar nu heel hard kunnen rijden. De gemeente heeft nu al de tijdelijke maatregelen geëvalueerd. Dit is al na een hele korte periode, waarbij nog geen een keer de situatie van een afgesloten Markt is voorgekomen, zoals bijvoorbeeld met Carnaval. Om een idee te krijgen hoe de reacties verdeeld zijn over het dorp, heeft ZW14 alle haar bekende schriftelijke reacties op een kaartje uitgezet. Het toont het aantal reacties -positief (groen) of negatief (rood) per straat. Het is bijgewerkt tot begin 4 februari 2020. Op deze pagina staat ook de inventarisatie waar dit kaartje op gebaseerd is. De informatie is ook aan alle raadsleden gestuurd. Wij vinden dat er geluisterd moet worden naar alle inwoners. Er moét gezocht worden naar maatregelen die een breder draagvlak hebben.
Bert A.J. Links raadslid ZW14

Grote verdeeldheid over maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp

Zoals u misschien zelf ook gemerkt heeft, is er grote verdeeldheid bij inwoners over de maatregelen die genomen zijn tegen sluipverkeer Waalre Dorp. Normaal gesproken krijgt de gemeenteraad weinig tot geen brieven als u het ergens niet mee eens bent, laat staan dat u brieven stuurt als u iets juist heel goed vindt. Nu komen er in grote getale reacties binnen. Ook was er een ongekend groot aantal bezwaarschriften ingediend en schrijven mensen zelfs brieven in De Schakel erover. Nu is het natuurlijk geen wedstrijdje wie de meeste gewenste reacties krijgt, maar gaat het om de inhoud: wat is het onderliggende probleem, ofwel wat is het echte probleem wat opgelost moet worden en is de gekozen oplossing de juiste. Of is het misschien mogelijk als je goed luistert om iets heel anders te doen. Het verkeersdossier loopt al meer dan 40 jaar. Over 2 jaar ligt er eindelijk een nieuwe weg, die het vele doorgaande verkeer uit ons dorp moet weren. Maar helemaal weg gaat het zeker niet. Al is het alleen al, omdat Waalre gewoon een mooi dorp is om doorheen te rijden en even tussendoor een boodschap te doen. Soms blijft het gewoon de snelste weg…
Toch zijn uw vele brieven heel waardevol en ZW14 vindt ook dat de gemeenteraad hier iets mee moet doen. U schrijft heel veel, kunnen we daar niet meer mee, dan ‘wachten op de wethouder’. Om te beginnen hebben we zelf alle schriftelijke reacties die bij ons bekend zijn geïnventariseerd en letterlijk op de kaart gezet. Kijk niet alleen naar de kaart, maar lees ook eens de vele reacties zelf. We hebben het u gemakkelijk gemaakt door in het Excel bestand een link naar de openbare stukken op te nemen.

Na een maand weer terug van weggeweest

Na een mooie reis ben ik weer terug in Nederland. Als je de berichtgeving in de krant mag geloven gaat het niet goed in de politiek van Waalre. Maar ja…. uit eigen ervaring weet ik dat het in werkelijkheid heel anders geweest kan zijn…. De rest van de fractie ZW14 heeft niet stilgezeten en actie genomen op allerlei dossiers. Vragen voorbereiden, dingen uitzoeken over landgoederen, toerisme etc. Er is ook antwoord binnengekomen over de nevenfuncties en neveninkomsten van de Collegeleden en de onvolledigheid ervan op www.waalre.nl.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 !

Het team van ZW14 wenst u en uw naasten alle goeds toe.
Samen met u hopen we dat het bestuur van Waalre goed voorbereide beslissingen neemt! Ook in 2020 zal Zelfstandig Waalre 2014 zelf onderzoeken doen over een grote diversiteit aan onderwerpen. Deze website geeft u enig zicht daarop. Mocht u vragen hebben of mee willen denken, schroom niet contact op te nemen met onze raadsleden en fractievertegenwoordigers, of stuur een mail naar fractieZW14 @ gmail.com.

Richt uw brief altijd ‘Aan de gemeenteraad’

Als u de gemeenteraad wil informeren over een bepaalde situatie of uw mening wil geven, dan kunt u alle raadsleden afzonderlijk een mail sturen. De mailadressen staan hier: https://waalre.notubiz.nl/leden

U kunt ook een brief of mail sturen aan de griffier van de gemeenteraad: griffie@waalre.nl of Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre
MAAR zet bovenaan uw mail of brief altijd ‘Aan de gemeenteraad‘. Anders komt uw brief niet bij de Ingekomen stukken voor raadsleden.
Een keer per week wordt de lijst met Ingekomen stukken bijgewerkt. Raadsleden kunnen dan aangeven of zij het stuk willen agenderen voor een raadsvergadering. Als binnen 2 weken geen van de raadsleden dat gevraagd heeft, dan krijgt u als reactie (ongeveer) ‘… dat de gemeenteraad geen behoefte heeft aan behandeling in de raadsvergadering….’. Daarom is het aan te raden ook altijd uw volksvertegenwoordiger zelf persoonlijk te benaderen als u perse wil dat het onderwerp openbaar besproken gaat worden en uw inbreng/reactie meegenomen.

Recent bleek dat bij de vele brieven over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp dat er vrij snel na ontvangst als terug gemeld werd aan de inzender ‘…dat de gemeenteraad het stuk niet in de raadsvergadering wilde behandelen….’. ZW14 heeft gevraagd hoe dit kon: het blijkt dat als een brief over een bepaald onderwerp is binnengekomen en geen van de raadsleden heeft het geagendeerd, dat dan ALLE volgende brieven over dit onderwerp, direct als reactie krijgen dat ze niet geagendeerd zijn door de gemeenteraad…. Een ongewenste situatie. Wordt vervolgd.

Over de verkeersmaatregelen Waalre Dorp zijn ook reacties bij de griffier binnengekomen, die NIET gericht waren ‘Aan de gemeenteraad’, maar mogelijk wel voor hen bedoeld. Door de griffie zijn deze per week verzameld in een Ingekomen stuk (geanonimiseerd)
10 december 2019: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/7adab814-4d75-435f-a676-551ab622464c
3 december 2019: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/1095a3ba-6114-42d7-b13b-b47e3519ef39https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/1095a3ba-6114-42d7-b13b-b47e3519ef39