Links en plaatjes zijn pas zichtbaar als u het bericht leest.

Windkaart van Nederland

Fracties in de gemeenteraad van Waalre beweerden dat het ook mogelijk zou zijn om lagere windmolens bij De Hogt te plaatsen (luister naar de Raadsbijeenkomst van 7 december 21 over de Regionale Energie Strategie). Rond Eindhoven waait het echter maar heel weinig op 100 meter hoogte, dus lagere windmolens zullen aanzienlijk minder opleveren. Of er moeten heel veel meer windmolens geplaatst worden. Zie onderstaande link voor de bron van deze kaart. Kaarten | Nationale Energie Atlas Welke alternatieven heeft de gemeenteraad ooit besproken? Lees dit in het verslag van de Raadsbijeenkomst van 11 december 2018 (!)

Verder lezen

Vrijwel alle gemeenten zeggen NEE tegen windmolens

Onderstaand kaartje toont de zogenaamde zoekgebieden voor windmolens in de Metropool Regio Eindhoven (MRE), zoals die in maart 2021 nog bestonden. De N betekent dat de gemeente daarna NEE heeft gezegd tegen de windmolens. Terwijl waarschijnlijk de gemeentes die geen Nee gezegd hebben, er van uitgingen dat er gezocht zou worden naar een ‘regionaal optimum’. Daarvoor was voor alle gebieden een uitgebreide MER procedure uitgevoerd…. Nu is de spoeling wel erg dun. Dinsdag 30 november 2021 bespreekt de gemeenteraad van Waalre de Regionale Energie Strategie MRE 1.0. Op 14 december moet deze dan vastgesteld worden (of niet). ZW14 heeft hier

Verder lezen

Inwoners belonen bij opvang hemelwater

Tijdens de behandeling van de begroting heeft ZW14 voorgesteld inwoners middels gemeentelijke belastingen te belonen als zij zelf hun hemelwater opvangen of meer gras planten in hun tuin. Er zijn gemeenten die dit al doen. Bijvoorbeeld Son en Breugel. Lees hoe zij dat doen. Waarom is dat nodig? Begin deze eeuw was de houding van de gemeente ‘inwoners ontzorgen van de watertaken’, ofwel regenwater van daken en verharding bij particulieren werd via regenpijpen naar het riool afgevoerd. Met als gevolg dat water in korte tijd via de Riool Water Zuivering ons gebied uit is. Dat heeft geleid tot verdroging van

Verder lezen

Maatregelen tegen verkeersoverlast: NU realiseren.

Op 18 oktober 2021 is de Westparallel N69 geopend. Vele mensen en gemeenten hebben jarenlang samen gewerkt om dit resultaat te bereiken. Om te zorgen dat de effectiviteit van de nieuwe weg optimaal is, staat in de overeenkomst van de Provincie met o.a. Waalre dat ‘de gemeente voorrang geeft aan doeltreffende maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer’. In 2012 is al in het Gebiedsakkoord vastgelegd dat de doorgaande wegen als verblijfsgebied moeten worden ingericht. Daarom houdt ZW14 vast aan maximaal 30 km/uur op de Eindhovense weg. Ook  het eerder afgesproken maximaal aantal voertuigen per etmaal op de Ehv.weg en het vrachtwagenverbod

Verder lezen

D66 CDA AWB en PvdA steunen motie voor afwijzing windmolens bij De Hogt niet

De door VVD en ZW14 geïnitieerde Motie waarin werd gevraagd om nu al aan de regio kenbaar te maken dat windmolens bij De Hogt in zoekgebied 13 ongewenst zijn, is in de raadsvergadering van 5 oktober 2021 afgewezen.Er was steun van Groen Links en G&P. Maar Aalst Waalre Belang, D66, PvdA en CDA stemden tegen.‘De motie zou niet uitvoerbaar zijn’ en volgens het CDA zou Waalre bestuurlijke schade ondervinden…. Extra vreemd zijn de openbare reacties op Twitter. Bijgevoegde foto toont tweets en likes van de fractievoorzitter van D66 en fractievertegenwoordiger van de PvdA. De tweets zijn n.a.v. uitleg waarom ZW14

Verder lezen

Onderzoek naar 30 km/u op Eindhovenseweg

Nu de gemeente Waalre eigenaar is van de Eindhovenseweg -voorheen N69- mag ze zelf de weg herinrichten. Op 5 oktober 2021 heeft ze daarvoor een budget van 1,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld. In een unaniem aangenomen amendement is daarbij opdracht gegeven om voor het stuk tussen de Raadhuisstraat en de Koningin Julianalaan onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze in te richten als een een weg met een maximale snelheid van 30 km/uur.Een wens van ZW14 was ook om de ventwegen in te richten als fietsstraten zoals ook in de Nota van Uitgangspunten staat. De wethouder komt hier op

Verder lezen

Komt er wel/geen 30 km/uur op Eindhovenseweg?

Alleen vanavond nog heeft de gemeenteraad van Waalre een kans om de barrierewerking in Aalst van de Eindhovenseweg enigszins te beperken: alleen door het amenderen van het besluit over de Eindhovenseweg dat er een 30 km zone dient te komen i.p.v. 50 km per uur.De opdracht om de huidige doorgaande wegen een verblijfsgebied te maken met 30 km per uur, is zelfs vastgelegd in het Gebiedsakkoord uit 2012. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 22 mei 2012 al unaniem een motie aangenomen voor het instellen van 30 km/uur op zowel de Eindhovenseweg als de Traverse. Het heeft dus geen zin om

Verder lezen

Reconstructie openbare proces resulterend in zoekgebied 13 voor windmolens

Aan:       voorzitter van de Stuurgroep RES van de MRE Frans Kuppens Betreft: Windmolens op zoeklocatie 13: resultaat van een zorgvuldig proces? Geachte heer Kuppens,Bijgevoegd is een rapport dat een reconstructie is van het openbare proces dat geleid heeft tot de beperking van locaties voor windenergie ten zuiden van Eindhoven ofwel zoekgebied 13.De inhoud is afgeleid van openbare beraadslagingen en openbare stukken van de gemeenteraad van Eindhoven en Heeze-Leende. Een intensief en veel tijd vergend traject.De fractie van ZW14 verzoekt u dringend om de inhoud ervan onder de aandacht te brengen van de deelnemers van de gecombineerde vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg

Verder lezen

Een succesvolle raadsvergadering!

Mede dankzij de goede voorbereiding en samenwerking met inwoners, ambtenaren, andere fracties en de wethouder zijn op dinsdag 21 september 2021 zowel een Amendement als een Motie -geïnitieerd door ZW14 – unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Erg goed dat samenwerking zo positief kan verlopen en naar verschillende belangen wordt gekeken. Het Amendement ging over voorwaarden in het bestemmingsplan Landgoed Achtervoorde. Lees hier het amendement: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Waalre&id=741d0a47-bb6b-4a04-8859-8ba8518441c7 De Motie ging over een onderzoek dat veilig recreëren op het Gat van Waalre mogelijk moet maken. Inwoners hadden hiervoor al in het voorjaar van 2020 (!) een petitie aangeboden aan de toenmalige burgemeester. Daarvan

Verder lezen

Doeltreffende maatregelen nodig voor weren sluipverkeer

Bron: openbare stukken bij agendapunt 5 van de Oordeelsvormende vergadering van 21 september j.l.: Oordeelsvormende bijeenkomst 21 september 2021 – Gemeente Waalre In de Overeenkomst over de overdracht van de N69 van de provincie naar de gemeente Waalre staat dat ’direct na de openstelling van de Westparallel N69 zal de gemeente maatregelen treffen op het in lid 1 genoemde wegvak om de effectiviteit van de Westparallel N69 zo optimaal mogelijk te maken. Bij de uitvoering hiervan zal de gemeente voorrang geven aan doeltreffende maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer op het betreffende wegvak.’’ NB. De effectiviteit van de Westparallel N69 wordt

Verder lezen