Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Zelf je de materie eigen maken

Raadswerk is net echt werk: je zult zelf inspanning moeten leveren om het goed te doen. Bij het dossier Het Klooster is het wel heel gemakkelijk om ‘de rekenkamer’ een ‘onderzoek’ te laten doen. ‘Dan hoeft de raad zich tenminste niet in de details te verdiepen.’ Maar om werkelijk te leren van de fouten die -ook door de gemeenteraad- zijn gemaakt, is het juist wel belangrijk om je als raadslid in de details te verdiepen. En niet alleen de conclusie lezen in een of ander rapport. Pas daarna kun je als je eigen bevindingen daar aanleiding toe geven, motiveren waarom

Verder lezen

Reactie op de Jaarrekening 2020

Geachte voorzitter, aanwezigen, toehoorders thuis, Zoals in de inleiding van de jaarstukken 2020 al vermeldt,  was het afgelopen jaar een bewogen jaar met voor onze gemeente als een van  de dieptepunten de veelbesproken bestuurscrisis.” Never let a good crisis go to waste “ is de originele uitspraak -maar wij hanteren vaak een andere vorm-,  en voorzitter,  deze crisis is dan ook niet onbenut gebleven. De gevolgen van deze crisis hebben in positieve zin vorm gekregen waar wij als gemeente ons voordeel mee doen. Zowel college als raad hebben een nieuwe weg ingeslagen en de toen heersende wijze van werken is

Verder lezen

Waarom is er nog geen antennebeleid?

Eens in de zoveel jaar is er weer ophef over zendmasten in de gemeente: doordat huizen in het voormalige buitengebied gebouwd worden, komen zendmasten midden tussen woningen te liggen. In 2006 heeft de gemeenteraad er vragen over gesteld.In 2013 heeft een inwoner via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) vragen gesteld.En het antennebeleid van Valkenswaard is al eens door raadsleden bekeken, bijvoorbeeld in 2013.Op 2 maart j.l. is er via een Motie vreemd aan de orde van de dag, wederom het Antennebeleid aan de orde gesteld. Toch is er nu recent weer een vergunning afgegeven voor een grotere zendmast bij

Verder lezen

Geamendeerde zienswijze op concept RES 1.0 aangenomen

Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Waalre een besluit genomen over de zienswijze die ze indient op de zogenaamde ‘concept Regionale Energie Strategie 1.0‘. Er waren veel Amendementen en Moties, maar onder het vakkundige voorzitterschap van de burgemeester, de goede uitleg van de wethouder en samenwerking van fracties is er een goed resultaat geboekt: Waalre past de zienswijze op de concept Regionale Energie Strategie 1.0 op een aantal punten aan. Belangrijkste wensen van de gemeenteraad waren:– beperk het deel van het zoekgebied in het Achtereind dat gebruikt wordt voor zonnepanelen en waarborg dat natuur zich daar kan ontwikkelen–

Verder lezen

Niets doen is geen optie

Al twee en een half jaar is de gemeenteraad bezig met de effecten van de energietransitie voor Waalre. Dat is haar verantwoordelijkheid. Een van de onderdelen zijn zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie. Oorspronkelijk zou de gemeenteraad al op 1 juni j.l. een besluit nemen over de zogenaamde concept RES MRE 1.0 Dat is een afkorting van Regionale Energie Strategie Metropool Regio Eindhoven, Waar staan we nu – Energieregio MRE Het document is nog steeds een concept versie 1.0, maar de inhoud is al diverse keren afgelopen 2,5 jaar aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Er zijn ook zogenaamde

Verder lezen

Wie is de mol? Ondermijning bestuur Waalre

Wederom heeft iemand gelekt naar Studio 040, namelijk brieven die fractievoorzitters verstuurd hebben n.a.v. een discussie met de burgemeester. Ook in het openbaar bestuur is het niet wenselijk dat alles direct op straat komt te liggen. Om mensen niet te beschadigen, maar ook om Waalre niet te beschadigen. Toch meent er blijkbaar iemand dat dat nodig is. Diep triest.

Verder lezen

Politiek is juist ook zelf acties ondernemen

Het is heel gemakkelijk om als politieke partij ‘succes’ te hebben door iedereen naar de mond te praten. Dus bijvoorbeeld alle voorzieningen moeten in stand blijven, maar de belasting mag niet verhoogd worden. Of nieuwe ontwikkelingen zijn ‘niet bekend bij onze inwoners en dus ongewenst’. Denk hierbij aan het actuele dossier windmolens en zonneparken als onderdeel van de energietransitie en het Klimaatakkoord. Juist bij dit soort moeilijke onderwerpen mag je als politicus niet wegduiken, maar dien je na te gaan wat heb je er zelf aan gedaan om meer bekendheid te geven aan het onderwerp en wat weten wij meer

Verder lezen

Open brief voor deelnemers cursus Politiek Actief en andere geïnteresseerden in de lokale politiek

Hartelijk welkom op de website van ZW14 – Zelfstandig Waalre 2014! Wij nodigen u van harte uit om onze Open Brief te lezen en ook een blik te werpen op onze website. Dan ziet u dat actief zijn in de politiek veel meer is dan een debat in een raadsvergadering. Suggesties of vragen? Gewoon even bellen of mailen!Lees verder onder de foto. NaschriftOp 19 mei had Bert Links een speeddate met een aantal deelnemers van de cursus Politiek Actief. N.a.v. enkele vragen en reacties: De naam Zelfstandig Waalre 2014 geeft niet alleen aan dat wij graag willen dat Waalre zelfstandig

Verder lezen

Vergroot uw kennis over zonne- en windparken in Waalre

In de gemeenteraad van 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een amendement van ZW14 gesteund om de zoekgebieden voor zonne- en windenergieparken nog niet definitief vast te leggen. Wij vonden dat de inwoners nog onvoldoende betrokken waren geweest bij eventuele keuzes of dit belangrijke onderwerp. Zie ons bericht van 23 feb j.l.. De wethouders hadden hier geen moeite mee, omdat er sowieso eerst een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt zou worden over mogelijke locaties in de hele regio. Die is inmiddels hier beschikbaar en het is mogelijk om daar zienswijze op in te dienen tot 14 juni 2021.

Verder lezen

Recyclen van oudjes

Tot slot (zie namelijk de eerdere berichten op deze website) iets over het ‘recyclen van oudjes in de gemeenteraad’, ook een term die recent in verschillende media opdook.ZW14 beschouwt ‘recycled oudje’ als een geuzennaam. Mensen worden steeds ouder en zijn gelukkig steeds langer geestelijk en lichamelijk gezond. Juist levenservaring kan belangrijk zijn voor een relativerende inbreng in het bestuur. Met recycling gaat die goede grondstof niet verloren. Lees ook de uitleg van andere begrippen die in verschillende media genoemd zijn over de politiek in Waalre:Overstappen-naar-versus-het-oprichten-van-een-politieke-partij/Verplicht-stemgedrag-van-volksvertegenwoordigers/Oud-bloed-versus-nieuw-bloed-in-de-gemeenteraad/

Verder lezen