Europa is er ook voor uw belang, 6 juni mag u stemmen!

Op 11 april van 13.30 - 16.00 uur is er een webinar over de Europese verkiezingen van 2024: over de impact voor decentrale overheden. Inschrijving via www.congreseuropa.nl

Veel in actie geweest

Iedereen natuurlijk nog de beste wensen voor 2024!
ZW14 is afgelopen weken veel in actie geweest:
We hebben vragen gesteld over de Reconstructie van de Traverse Noord en de Heikantstraat. Omdat de voorbereidingen voor de Heikantstraat nog steeds doorgaan, ondanks ons amendement dat de gemeenteraad eerst zelf de kaders daarvoor wil vaststellen.

Ook vragen we ons af waar de verkeersbesluiten zijn over het verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Dat zou immers eind 2023 ingevoerd worden.

En wat moet er gebeuren met de Hutdijk? Op 23 januari neemt de gemeenteraad hier een besluit over. ZW14 heeft in samenwerking met D66 en GL een amendement opgesteld om zo snel mogelijk de maximale toegestane snelheid terug te brengen naar 30 km/uur. Ook steunen we amendementen voor aanleg wandelpad vanaf Sophiastraat naar de Hut. Wordt vervolgd!

Het acute probleem van opvang asielzoekers

De gemeenteraad heeft op 12 december zich uitgesproken voor steun aan het college om mee te helpen aan het oplossen van het grote urgente probleem in de opvang van asielzoekers. De wethouder heeft toegezegd in januari dit samen met de gemeenteraad te bespreken. ZW14 hoopt dat er dan ook gekeken wordt naar de kansen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Veghel dit aanpakt. Daarbij worden vanaf dag 1 asielzoekers en statushouders gelijk behandeld als nieuwkomers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven en MKB wordt gekeken waar ze via een baan zelf inkomen kunnen verwerven en integreren in de samenleving. Door extra snel -tijdelijke- flexwoningen te bouwen profiteren ook andere woningszoekenden in Veghel mee van deze kans.
Vluchtelingen worden verspreid over kleinere opvanglocaties in Meierijstad – Omroep Brabant

Vragen over ‘volwaardige recreatiepoort’ in Aalst

In de Raadsinformatiebrief van 30 november (zie Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2024-2025 – Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre) staat informatie over uitbreiding tot een volwaardig recreatiepoort van de Hut van Mie Pils en dus nog meer verkeer op de Hutdijk. ZW14 stelt daarom hierover vragen aan het College in de raadsvergadering van 12 december a.s.
Op 9 januari 2024 bespreekt de gemeenteraad de aanpak van de Hutdijk cq. verlengde Sophiastraat. ZW14 is tegen een verlengde Sophiastraat en voor eenvoudige maatregelen op de Hutdijk om de snelheid en stofoverlast te beperken. Meer verkeer is ongewenst en dus ook uitbreiding van de voorzieningen bij de Hut van Mie Pils zelf. Wij hopen dat meer fracties dat geluid op 9 januari laten horen. Het is ongewenst dat er nu al vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad geld uitgegeven wordt aan onderzoek naar extra parkeerplaatsen bij de Hut.

Raad pakt haar rol terug bij de Heikantstraat

Bij grote reconstructies van wegen dient de gemeenteraad de kaders vast te stellen. Bijvoorbeeld of doorstroming het belangrijkste is, of vrachtwagens elkaar met 60 km per uur moeten kunnen passen en of er nog rekening gehouden moet worden met bestaande landschappelijke elementen. Zo heeft de gemeenteraad in het verleden besloten om de bomen op de Koningin Julianalaan te behouden en ging ze niet accoord met voorstellen waarin die gekapt werden.
Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten dat ze voor de Heikantstraat expliciet de kaders wil vaststellen voordat voorbereidende activiteiten voor reconstructie van de Heikantstraat verder gaan.
In april j.l. was de gemeenteraad geinformeerd dat deze straat aangepakt zou worden, maar het bleek dat het veel meer betrof dan ‘beheer’: het profiel van de weg zou totaal veranderen. Zeker in het licht van de recente unanieme steun voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer, is de vraag of de kaders die het college tot nu toe gehanteerd heeft, wel politiek draagvlak hebben.
ZW14 is erg blij met de brede steun voor haar amendement en deze pas op de plaats..

Steun voor verbod doorgaand vrachtverkeer

De gemeenteraad steunt unaniem de maatregel om via bebording het doorgaand vrachtverkeer in Waalre-Dorp te verbieden. De vragen van ZW14 waren al eerder beantwoord, zie Vrachtverkeer – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre.Het verschil in reistijd vanaf Aalst via de N2/A2 naar Valkenswaard zou 14 minuten zijn en via Waalre-Dorp 15 minuten, maar die laatste route is veel korter. Een deel van de grote hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer dat nu nog over de Eindhovenseweg gaat, zal na de fysieke hoogtebeperking daar via Waalre-Dorp rijden. Samen met de levensgevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers op de Traverse-Zuid zorgde dat ervoor dat de gemeenteraad unaniem  achter het weren van doorgaand vrachtverkeer stond via bebording. (Verbodsbord voor doorgaand vrachtverkeer).
Samen met goede handhaving. Dit zou de goedkoopste en snelste oplossing zijn. Mocht dit niet voldoen dan zou na een aantal jaren naar een andere oplossing gekeken moeten worden. Inwoners van de Wollenbergstraat stelden ook vragen en waren blij met de unanieme steun.
Saillant detail: de nu gekozen oplossing (bebording) zou oorspronkelijk niet meegenomen worden in het onderzoek. Op aandringen van de raad is dat wel gebeurd.
ZW14 is uiteraard tevreden met de brede steun en houdt een vinger aan de pols opdat er daadwerkelijk snelle uitvoering van deze maatregel plaatsvindt. Er moet een einde komen aan de levensgevaarlijke situaties en de verkeersoverlast door doorgaand vrachtverkeer. De eerste handhavingsactie zou om 5 uur ’s morgens moeten zijn. Inwoners gaven aan dat elke morgen rond dat tijdstip een vrachtwagen over de Traverse dendert.

Forse overschrijding budget jeugdhulp

Uit de Raads Informatie Brief (RIB) ‘Monitor Sociaal Domein Q1 en Q2‘ blijkt dat er 2.540.00 Euro was begroot voor 2023, maar met extrapolatie van de huidige uitgaven het totaal benodigd budget 3,1 miljoen Euro wordt.
De fractie ZW14 heeft gevraagd deze RIB te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering:

Wij willen graag bespreken wat we als gemeente en gemeenteraad kunnen doen om meer grip te krijgen op de uitgaven.Daarnaast willen we weten wat er aan preventie gedaan wordt, door bijvoorbeeld vroegsignalering om -ook in het belang van de jeugdigen zelf- hoog complexe jeugdhulp te voorkomen. 

Weet u wie uw ambassadeur is bij de Traverse Noord?

Weet u wie uw ambassadeur is in de Denktank die voor u meedenkt in de ontwerpfase van de https://duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2023/04/19/meedenken-in-de-ontwerpfase… van de TraverseNoord en Heikantstraat Waalre?
Heeft u tussentijdse verslagen gezien van de bijeenkomsten van de Denktank DuurzaamdoorWaalre? En heeft u de presentaties kunnen vinden?
Weet u dat volgens de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven Waalre ‘… Zonder transparantie is er geen vertrouwen …’ en dat ‘…Communicatie die duidelijk, transparant en die continu tijdens het proces plaatsvindt, is het belangrijkste punt.”

Gezien mijn controlerende taak als raadslid wil ik als waarnemer/toehoorder bij bijvoorbeeld de Denktank over de TraverseNoord en Heikantstraat aanwezig zijn, maar dat wordt mij niet toegestaan….

In het Concept Manifest samenwerking Waalre is (in 2020) een wijziging door het College aangebracht, waardoor het College B&W daarover beslist (of raadsleden als toehoorder aanwezig mogen zijn)…. Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan.

Effect afsluiten doorgaand vrachtverkeer Ehvweg?

ZW14 heeft vragen gesteld aan het College over het onderzoek naar doorgaand vrachtverkeer. Omdat belangrijke informatie ontbreekt of niet is onderzocht. Bijvoorbeeld over het effect van het afsluiten van de Eindhovenseweg (waar recent 274 doorgaande vrachtwagens per dag rijden) op de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer door Waalre-Dorp. Lees onze vragen

Vanaf afslag bij Aalst naar het winkelcentrum van Valkenswaard (rondom de Markt)
Vanaf afslag Aalst over de oude N69       10 minuten        6,6 km
Na afsluiting van de oude N69 voor doorgaand vrachtverkeer:
Vanaf afslag Aalst via Waalre-Dorp          15 minuten         8,4 km
Vanaf afslag Aalst via nieuwe N69            21 minuten         20,5 km (7 min 7,5 km en 14 min 13 km)