Op 5 juli is er geen raadsvergadering, wel op 12 juli. Op 14 juli 20.30 uur mogelijk installatie wethouders

Ad Dams en Ad van Ginneken geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 18 januari j.l. is Ad Dams benoemd tot raadslid van ZW14.
Ad Dams woont al zijn hele leven op Loon en kent bij wijze van spreken de ontstaansgeschiedenis van heel veel gebouwen en organisaties in Waalre. Met pijn in zijn hart moet hij nu zijn voorzitterschap van de Monumentcommissie opschorten. Lees meer over over Ad. In dezelfde raadsvergadering is Ad van Ginneken benoemd tot fractievertegenwoordiger van ZW14. Lees meer over Ad. Beiden gefeliciteerd, veel plezier en succes!

Overlast vrachtverkeer op de Traverse

Van verschillende aanwonenden komen er signalen dat er meer vrachtwagens op de Traverse rijden.
Beplanting wordt kapot gereden, auto’s rijden auto’s door plantsoenen. Levensgevaarlijk voor fietsers. Maak veel beter duidelijk bij de ingang van het dorp dat de maximum snelheid 30 km is en dat er ook fietsers op de rijbaan rijden. Verbied doorgaand vrachtverkeer nu! Uiteraard zodanig dat de vrachtwagens geen andere routes door het dorp kunnen nemen! Lees onze Artikel 39 vragen aan het College.

Kerst vieren in januari

Direct na de persconferentie overleg met de kinderen. Hoe graag we ook onze kinderen en kleinkinderen zien: het is niet verstandig. Tijdens de Kerstdagen werkt de boosterprik nog niet voldoende. Niet ziek worden nu is het adagio. Ook omdat er hele zware maatregelen genomen worden die heel veel mensen direct raken in hun bestaan, in hun onderneming, in hun werk. Dan is het een kleine moeite om aan te passen. Dat is onze bijdrage. Kerst vieren we in januari.

Op excursie langs mooie zonneparken

Niets doen is geen optie. Daarom heeft ZW14 ingestemd met ‘zoekgebied 19 voor de opwek van zonne-energie’ in de Omgevingsvisie van Waalre. Maar dan moet dat zonnepark wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Dat heeft Waalre ook zelf in de hand en er is heel veel mogelijk.

Misschien als idee; een excursie organiseren langs zonne-parken die aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Er zijn al verschillende mooie voorbeelden genoemd tijdens de raadsvergadering.
Indertijd bij het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis is de gemeenteraad samen met belangstellenden ook op bezoek geweest bij andere gemeentehuizen om ideeën op te doen.


Geen windmolens bij De Hogt

Op 16 december heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem ingestemd met het Amendement van ZW14 om in de Omgevingsvisie zoekgebied 13 voor de opwek van windenergie bij De Hogt te schrappen. Lees meer.

Niets doen is geen optie. Ook Waalre dient haar bijdrage te leveren aan de energietransitie. ZW14 heeft daarom wel ingestemd met zoekgebied 19 voor de opwek van zonne-energie bij het Achtereind. De wijze waarop dat vorm krijgt, heeft Waalre geheel in eigen hand. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven dat het landschappelijk ingepast dient te worden, de biodiversiteit moet toenemen en dat het slechts tijdelijk is.
Daarna moet het natuur worden. Inwoners van Waalre moeten voor minstens 50% van de financiële voordelen mee kunnen doen.

Besluit over de Omgevingsvisie en de Regionale Energie Strategie uitgesteld tot 16 december

Op de raadsvergadering van 14 december stonden zoveel grote onderwerpen dat het Presidium (overleg van de fractievoorzitters met de burgemeester) besloten heeft bovenstaande onderwerpen op 16 december te bespreken. De Omgevingsvisie legt juridisch vast wat er waar in Waalre mogelijk is. Een zeer belangrijk document dus. De Regionale Energie Strategie (RES) staat ook ter discussie. O.a. over zoekgebied voor windenergie bij De Hogt. Terecht is hier veel belangstelling voor. Zie o.a. het artikel in het ED:
Onrust onder inwoners Waalre door zoektocht naar geschikte plek voor windmolens | Deze verhalen mag je niet missen | ed.nl

Lees ook onze reconstructie van het besluitvormingproces (heel veel zoekgebieden voor windenergie zijn geschrapt in de regio) en een samenvatting.

Unaniem besluit: max 30 km op deel Eindhovenseweg

Ook op 14 december j.l. heeft de gemeenteraad van Waalre een unaniem besluit genomen om het deel van de Eindhovenseweg tussen de Koningin Julianalaan en de Raadhuisstraat een GOW30 te maken. Dat staat voor ‘Gebieds Ontsluitings Weg met maximaal 30 km/uur’. Dat is een nieuwe categorie voor wegen, voortgekomen uit een motie in de Tweede Kamer. Omdat op het genoemde traject zowel winkels en woningen vlak langs de weg staan en veel mensen oversteken, maar er tegelijkertijd ca. 13.000 motervoertuigen per etmaal gebruik van maken, zijn er speciale inrichtingseisen. De wethouder gaat er graag mee aan de slag.

Dit besluit was onderdeel van herinrichting van Den Hof, zodat dat een aantrekkelijk gebied wordt om te vertoeven, spelen en natuurlijk te winkelen. Met veel groen, regenwateropvang, houten bankjes (!) etc. In overleg met de lokale ondernemers gaat het verder ingericht worden.

De stukken voor dit belangrijke besluit waarmee 5,2 miljoen Euro is gemoeid, staan op de website van de gemeente.
Raadsvergadering (besluitvormend) 14 december 2021 – Gemeente Waalre bij agendapunt 10.

Niet per kilo, maar per kliko

Bij het nieuwe inzamelingssysteem van Waalre gaan inwoners betalen per keer dat ze de grijze bak met restafval buiten zetten. De frequentie van het ophalen van restafval gaat omhoog van 1 naar 2 keer per maand, waardoor inwoners de kliko pas buiten hoeven te zetten als deze vol is. Ook is besloten aanvullende service aan te bieden voor o.a. kapotte meubels. Een huishouden dat goed afval scheidt, hoeft bij het nieuwe inzamelsysteem niet duurder uit te zijn dan nu het geval is. Lees meer over Afval is de nieuwe grondstof.

Rectificatie houten bankjes op Den Hof

In ons stuk over ‘Windmolens, 30 km houten bankjes en meedoen’ schreven we dat in de stukken over herinrichting van Den Hof staat dat ‘de betonnen randen van verhoogde bakken (van plantsoentjes) dienst doen als zitrand’. Er zouden op ‘enkele plekken houten zitelementen’ komen. Beton is echter koud en ongezond voor mensen. Houten bankjes zijn veel fijner. Na verduidelijk van de wethouder (dank daarvoor) blijkt gelukkig dat op veel betonnen randen van de groenbakken, een soort houten bankjes komen. Een eigen zitkussentje meenemen is dus toch niet nodig. De bestaande houten banken zullen hergebruikt worden op een plek elders in de gemeente.