Participatie door betere informatie

Raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers in de gemeente.  Controleren of het openbare bestuur op een correcte en integere wijze functioneert behoort tot één van hun taken. Is er sprake van de meest optimale aanpak, speelt er geen  belangenverstrengeling en wordt het algemeen belang wel gediend?
Dat algemeen belang raakt onze burgers die vaak  de (lokale) politiek als een ver van mijn bed-show ervaren. Wordt de lokale overheid als partner of als tegenstander gezien?  Voert negatieve berichtgeving de boventoon? Toch gaat het wel ergens over en burgers die de consequenties van ontwikkelingen ervaren, merken dit ook. Op onderwerpen die behandeld worden in de raad of behandeld gaan worden moeten burgers dan ook op eenvoudige wijze zicht hebben.

Leesbare verslagen.
De zogenaamde termijnagenda met onderwerpen ‘voor de komende maanden’ wordt echter niet openbaar gedeeld.  Verslagen van raadsvergaderingen zijn beperkt tot besluitenlijsten en het vergt zoekwerk  om duidelijk te krijgen wat de standpunten van partijen zijn. Hooguit staan er in de verslagen  stemverklaringen van individuele raadsleden. Nuances en uitspraken in discussies moet u maar achterhalen door het afluisteren van de band: een zeer tijdrovende klus, nagenoeg onbegonnen werk.  Burgers zijn weinig verbonden met de raad en aan kennis hoe alles werkt, ontbreekt het nodige. Naast aanpak hiervan  door raadsleden zelf is toegankelijke informatie over actuele onderwerpen één van sleutels hier bij. In het verleden stond er bijna wekelijks  onafhankelijk politiek nieuws in De Schakel . Hier zou budget voor vrij gemaakt moeten worden. Wij proberen in ieder geval via de website van ZW14 belangrijke informatie te delen met u. Reacties zijn welkom.

Luisteren naar tegengeluid.
In het kader van participatie worden voor grote projecten  bijeenkomsten of klankbordgroepen georganiseerd. Maar wordt er echt geluisterd, ook naar tegengeluid? Op welke wijze kunnen raadsleden controleren of inspraakprocessen  goed verlopen zijn? Betrokkenheid stimuleren en interesse wekken bij burgers is nog teveel een onontgonnen gebied.


Kunst- en cultuureducatie  
Naast concentratie op het informeren en  betrekken van onze inwoners zet ZW14, ook in op kunsteducatie en cultuur voor het jonge kind. Naast de algemeen vormende waarde is de preventieve werking op de langere termijn onmisbaar bij het terugdringen van de kosten die jaarlijks aan jeugdzorg besteed worden. In dit kader zal ZW14 een voorstel in de raad doen.

8 oktober 2020