Participatiepijnpunten

Wat is participatie
Volksvertegenwoordigers zijn gekozen omdat zij contacten hebben met inwoners over allerlei zaken die spelen. Door een bezoek aan de supermarkt en daar te praten met inwoners, doe je ook al aan participatie. Iedere volksvertegenwoordiger en fractie onderhoudt contacten op zijn eigen manier, dat is hun kracht.

Bij grote projecten van de gemeente is het mogelijk om burgerparticipatie heel strak te regelen.
Het is gewenst dat:
– Het openbaar bekend is wie deelnemen aan dit proces, zodat burgers en raadsleden hen on informatie kunnen vragen en voeden met ideeën.
– Ook moeten er verslagen zijn, waaruit eventueel tegengeluiden blijken.
– Raadsleden moeten als waarnemers aanwezig kunnen zijn bij dit participatieproces, om te controleren of er bijvoorbeeld wel vrijuit gesproken kan worden en of er goed geluisterd wordt.

Voor initiatieven of aankaarten van problemen zijn er vele mogelijkheden voor agendering in de gemeenteraad:
– neem rechtstreeks contact op met raadsleden, zij kunnen meehelpen met een initiatiefvoorstel cq. de input meenemen bij voorstellen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld het Gildebosch.
– neem rechtstreeks contact op met raadsleden, die hier zogenaamde ‘’Artikel 39 vragen’’ over kunnen stellen ter beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering. Een zeer korte doorlooptijd is mogelijk, inclusief een plan van aanpak, zoals bijvoorbeeld gebleken is bij de problemen rond glasvezel in het buitengebied.
– stuur een mail/brief ‘aan de gemeenteraad’ (via griffie@waalre.nl). Fracties kunnen die brief agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering, zoals bijvoorbeeld bij de JOP is gebeurd.

Welke onderwerpen zijn mogelijk van interessant voor participatie ofwel participatiepijnpunten
– er is een termijnagenda met onderwerpen die komende tijd spelen: maak deze openbaar bekend
– zorg dat B&W verslagen leesbaar zijn en ook reageren op ‘zoektermen’, zodat inwoners ook daarop kunnen reageren.
– geef veel meer bekendheid aan de Raads Informatie Brieven
– maak van het Presidium openbare verslagen (indertijd bij oprichting wel via Motie gevraagd)

Andere participatiepijnpunten
In de Schakel staat nu slechts een summiere aankondiging van de agenda (vroeger werd de volledige getoond).
Stel dat iemand op tijd gaat kijken en wil inspreken en zich op tijd aanmeldt bij de griffier, dan weet hij/zij niet hoe laat er ingesproken kan worden. Want van de raadsvergadering die daarvoor plaats vindt, is onbekend hoe lang die duurt. De verantwoordelijk ambtenaar is niet toegankelijk tijdens de commissievergadering, zodat een schorsing om info uit te wisselen. Overleg met fracties is vrijwel altijd te laat, omdat de vergaderfrequentie zo hoog is.

Hoe weten inwoners wat politieke partijen zelf gedaan hebben aan beeldvorming en of ze hun verkiezingsbelofte nakomen?
Zie hiervoor het rapport van de Rekenkamer over de onzichtbaarheid van de gemeenteraad en bezoek websites van de politieke partijen in Waalre.
– er zijn alleen besluitenlijsten ‘luister maar naar de videotulen’ is onhaalbaar, dus niet transparant.
– kijk af en toe eens naar de beloftes in het verkiezingsprogramma en ga na of u kunt achterhalen of beloftes zijn nagekomen. Niet tevreden: word zelf actief in de gemeenteraad en stel u kandidaat voor 2022!

Ofwel het gaat erom dat informatie voor inwoners en bedrijven verbeterd wordt, zodat  alle mogelijkheden die er nu al zijn veel beter bekend zijn en gebruikt worden om mee te denken. Op alle mogelijke manieren.

Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om opnieuw inwoners de mogelijkheid te bieden om onderwerpen direct op de raadsagenda te plaatsen. Daarvoor zijn een substantieel aantal handtekeningen nodig. ZW14 verwacht dat ALLE mogelijke vormen van participatie voor inwoners regelmatig op een heldere manier uitgelegd worden op de gemeentelijke website, en onder de aandacht gebracht via social media en De Schakel.
Saillant detail: als raadslid heb ik in 2003 indertijd de voorganger van dit burgerinitiatief goedgekeurd gekregen door de gemeenteraad. Toen was dat alleen mogelijk bij 250 handtekeningen. Nu zijn dus een substantieel aantal handtekeningen vereist. ZW14 hoopt dat u de gemeenteraad flink aan het werk zet!

Lees ook onze overwegingen bij de begroting van 2020