Sporten: goed voor iedereen

Aantekeningen van mijn gesprek met het sportcampagneteam op 9 nov 2021

Aanwezig: Tessa Jansen en Ton Peeters van het sportcampagneteam
                    Bert Links (gedeeltelijk) en Nan Zevenhek van ZW14

Vooraf was documentatie gestuurd (opgeslagen in dossier verkiezingsprogramma), de inhoud daarvan wordt hier niet herhaald.
Ook was er aan het sportcampagneteam gevraagd commentaar te geven op de tekst over sport in de Waalrese begroting 2022. Dat was prima qua inhoud. Met als aandachtspunt dat de sportcoach Uniek Sporten (in samenwerking met Veldhoven) maar voor 2 jaar aangesteld is. Dus is het belangrijk om ruim voor die tijd na te gaan in hoeverre de functie nodig is en goed ingevuld, zodat budgetten in de volgende jaren weer verleend dienen te worden.

Aandachtspunten/ideeën die ter sprake kwamen:
– cursussen voor ondersteunen sportverenigingen
– goed vindbare informatie over sporten in Waalre, maar ook over financiële ondersteuning van jonge sporters
– goede sportaccommodaties
– veel verenigingen, waarbij de vraag was of er voldoende bestuur te vinden was, cq. of het wel of niet wenselijk was dat sportclubs uit Aalst en Waalre samengevoegd zouden worden. In de begroting 2022 staat dat het onderzocht gaat worden. Uiteraard kan dat alleen als dat gedragen wordt door de verenigingen zelf. Mogelijk is het goed als er via informele bijeenkomsten contacten worden gelegd.
– positieve voorbeelden van de eenvoudige wijze waarop inwoners uitgenodigd worden om ‘vrij’ te sporten in Waalre zijn: suppen op het Gat van Waalre, struinpaden naar het buitengebied, goede stoepen
– nieuwe initiatieven zijn bijv. fietsmaatje.nl , waarvoor wel voldoende brede fietspaden nodig zijn
– negatief werkt de ingewikkelde/hoeveelheid regels voor organiseren van een sportevenement. Wat kun je nog verwachten van vrijwilligers.
-kansen zijn er voor ouderen om die d.m.v. sport uit hun isolement te halen, bijv. met Walking Football
– Tilburg heeft een manifest geschreven dat het sportcampagneteam ter inspiratie zal opsturen.
– Mogelijk komt er een sportdebat, waarbij de inhoud en opzet ook de kwaliteiten van sport naar voren kunnen komen (bijv. omgaan met winnen en verliezen/ teamvorming/ ontstressen)

ZW14 staat voor Zelfstandig Waalre 2014. Het is opgericht in 2014, omdat de oprichters zeker wilde zijn van een goede afronding van een aantal lang lopende dossiers, zoals herbouw van het Raadhuis Aalst-Waalre, aanleg van het fietspad Oude Spoorbaan en de aanleg van de Westparallel. De partij doet zelf veel onderzoek en neemt initiatieven en adviseert inwoners hoe zij zelf onderwerpen kunnen aanpakken om aandacht te krijgen van de politiek.

ZW14 kijkt uit naar samenwerking met het sportcampagneteam en hoopt dat deze ook gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan de gemeenteraad. Omdat sport raakvlakken heeft met andere onderwerpen, hoopt ZW14 dat het sportcampagneteam ook aangeeft als daar verbeteringen mogelijk zijn.

Tot slot een feedback op de website www.zw14.nl : het is niet duidelijk waar ZW14 voor staat.

PS 1. Niet alle geopperde ideeën kunnen in verkiezingsmateriaal worden opgenomen: contacten door de jaren heen met het sportcampagneteam zijn daarom heel belangrijk om de gemeenteraad scherp te houden.
PS 2. ZW14 ziet veel parallellen met de toegevoegde waarde voor Kunst en Cultuur
PS 3. Kan een afgevaardigde van het sportcampagneteam misschien zitting nemen in de Participatieraad (daarin gaat de Seniorenraad opgenomen worden), omdat daar ook meedoen van iedereen centraal staat. Sport biedt daarvoor mogelijkheden!

De volgende mail ter aanvulling ontvangen van Tessa Jansen:

Dank je wel voor een open gesprek over sport en bewegen in ons dorp. Wij wensen jullie veel inspiratie voor het ZW14 verkiezingsprogramma.

Zoals beloofd maken we je graag attent op dit document: https://www.tilburgsesportraad.nl/assets/files/tsr-manifest-2022-2026.pdf.