Standpunt verkeer in het verkiezingsprogramma van AWB en het Waalres Akkoord

ZW14 is mede met AWB in zee gegaan, vanwege hun standpunten m.b.t. verkeer. Dat is ook tot uitdrukking gekomen in het Waalres Akkoord. Bijgevoegd de relevante passages. ZW14 zal AWB hierop ook aanspreken!

Over verkeer staat in het verkiezingsprogramma van AWB het volgende:
4. Verkeer en mobiliteit.

Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te waarborgen is het nodig om het sluipverkeer te reguleren. Daarvoor is de aanleg van een tweede oost-westverbinding, het instellen van 30 km-zones en het weren van het doorgaande vrachtverkeer op de Eindhovenseweg en op de Traverse meer dan noodzakelijk ook in verband met fijnstofgevaar. Een tweede oost-westverbinding is bovendien van belang bij calamiteiten waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de enige oost-westverbinding via de Willibrorduslaan. Wij willen geen toename van het verkeer op de Willibrorduslaan. Binnen mobiliteit streven wij naar laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer van, in en naar de gemeente Waalre.

In het Waalres Akkoord is het volgende over de verkeersinfrastructuur vastgelegd:

9. Verkeersinfrastructuur
Wij zien het doorgaand verkeer in onze beide dorpskernen als een grote zorg, vanwege verkeersveiligheid, de aantasting van de luchtkwaliteit en het gevaar van fijnstof. Tegelijkertijd stelt vervoer mensen in staat om elkaar te ontmoeten en een inkomen te verwerven. Voorafgaand aan de opening van de Westparallel (nieuwe N69) richten we de Eindhovenseweg en de Traverse door Waalre zo in dat deze routes voor het doorgaand verkeer niet langer aantrekkelijk zijn. Hierbij besteden wij aandacht aan het voorkomen van sluipverkeer door woonwijken en aan het verkeer op de Willibrorduslaan, dat een bron van ergernis is voor de aanwonenden en bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit en de fijnstofproblematiek. 
In 2012 deed adviesbureau DHV een verkeerstudie naar de mogelijkheid voor een tweede Oost-Westverbinding. Het advies was destijds: “DHV adviseert dan ook om geen Oost-Westverbinding aan te leggen.” Nu de plannen voor de Westparallel concreet worden, willen wij nogmaals onderzoeken wat de mogelijkheden en wenselijkheid van een tweede Oost-Westverbinding, ter ontlasting van de Willibrorduslaan, zijn. 
….

Opdracht aan college:
Stel een nieuw verkeersmodel op met aandacht voor het doorgaand verkeer in de spits, preventie van sluipverkeer door de woonwijken en ongewenste toename van het verkeer op de Willibrorduslaan. Het lokaal afwikkelen van het dorpsgebonden verkeer blijft behouden. Start een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van een tweede Oost-West verbinding, milieuzones en een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Optimaliseer de fietsroutestructuur tussen Aalst en Waalre. Onderzoek aanvullende vormen van laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer van, in en naar Waalre (Smart Mobility). Beoordeel of het beleid elektrische laadpalen in het licht van de wensen voor een elektrische laadinfrastructuur nog voldoet dan wel herzien moet worden.  Uit het Coalitieakkoord volgt dus dat het lokaal afwikkelen van dorpsgebonden verkeer behouden moet blijven.
Bij de voorstellen voor de verkeersmaatregelen dient er dus effect getoond te worden op het ‘lokaal afwikkelen van dorpsgebonden verkeer’
Bij deze verzoek ik je om er toch extra aandacht aan te besteden! De ambtenaren dienen de effecten te kunnen aangeven van de door hen voorgestelde maatregelen op minstens bovenstaande punten.

Wat is er tot op heden -20 mei 2019- van terecht gekomen?

M.b.t. de Oost-Westverbinding is er tot nu toe broddelwerk geleverd. Er zijn geen serieuze opties onderzocht, laat staan voorgesteld.
De voorstellen voor de verkeersmaatregelen die op 21 mei beeldvormend besproken worden, dienen gezien het bovenstaande informatie te bevatten over:
– effecten op de mogelijkheid van alternatieve routes bij calamiteiten (niet alleen bij de Willibrorduslaan, maar ook als de Markt afgesloten is voor festiviteiten, zie de reactie van de Waalrese ondernemers). Vanwege calamiteiten was er juist een extra oost-westverbinding nodig. Maar in de huidige voorstellen wordt degene die er is (via de Ansbalduslaan) ook afgesloten!
– effecten op de verkeersintensiteit in de Willibrorduslaan (en telt de Traverse hier niet?)
– effect op de mogelijkheid voor het instellen van een 30 km zones en het weren van doorgaand vrachtverkeer op de Traverse

‘Sluipverkeer reguleren’ betekent in de op 21 mei 2019 voorliggende voorstellen alles tegenhouden, inclusief het eigen dorpsgebonden verkeer. Of beschouwt AWB dat ook als sluipverkeer? en mogen inwoners van Waalre geen gebruik maken van alle wegen?

https://www.waalre.nl/data/downloadables/8/9/2/waalres-akkoord-2018-2022.pdf