Succes heeft vele vaders (verslag over periode 2014-2018)

Succes heeft vele vaders………ofwel het reilen en zeilen in de Waalrese politiek

Beste lezer,
In dit stukje willen wij wat van onze gedachten neerleggen over de politiek in Waalre. Wij zijn kandidaatsraadsleden voor ZW14 en dat betekent voor u dat de inhoud mogelijk door anderen weersproken kan worden.  Toch proberen wij een realistisch beeld te schetsen.

De afgelopen weken (maart 2018) zijn er in de lokale pers en advertenties van politieke partijen allerlei berichten verschenen waarin het ene succes na het andere geclaimd werd. Bij sommige partijen waren er zelfs onvoldoende veren voorradig om bij elk succes op de hoed te kunnen steken. Ook de partijprogramma’s liegen er niet om. Partijen die zich bijvoorbeeld met hand en tand tegen de komst van het fietspad door het bos verzet hebben, boeken dit nu in als succesnummer. Ook het behoud van het raadhuis Aalst-Waalre wordt dankbaar op de lijst van bereikte resultaten geschreven, terwijl er vier jaar geleden in de raad nog om sloop werd geroepen. U weet, politiek is geduldig en kent alle kleuren: wat vandaag een strijdpunt is, wordt overmorgen terzijde geschoven als zijnde onbelangrijk. Daarvan zijn voldoende voorbeelden in zowel de landelijke als de lokale politiek bekend.  Voor wat de berichtgeving in de lokale pers betreft, die besteedt veel aandacht aan de verhouding oppositie – coalitiepartijen en met name op de onderling persoonlijke verhoudingen. Inhoudelijke standpunten en onderliggende argumentatie worden onvoldoende weergegeven.

Voor wat betreft de gang van zaken rond het coalitie-oppositiegebeuren is veel te vermelden. Natuurlijk gingen er ook zaken goed, maar als oppositiepartij kijken we indien nodig  naar een andere aanpak van voorliggende zaken. ZW14 heeft ervaren dat er de afgelopen vier jaar vanuit deze coalitie van D’66, VVD, CDA en PvdA nauwelijks pogingen zijn ondernomen om tot samenwerking te komen. Partijen die -als je ze apart spreekt- alleszins redelijk klinken, maar die in deze combinatie een gesloten front vormen, weinig democratisch opereren en geen rekening houden met onderbouwde minderheidsstandpunten of aangedragen alternatieven. Voorstellen uit het college kwamen als hapklare brokken naar de raad waar de coalitiepartijen, met 10 van de 17 zetels, overwegend al klaar zaten om instemmend te knikken. Kritische opmerkingen en alternatieven van de oppositie werden van tafel geveegd. Mocht een lid van de coalitie zich wat afwijkend of kritisch opstellen, dan werd dat achter de schermen in het coalitieoverleg weer rechtgezet. Geen enkele speelruimte en geen dualisme zoals de raad hoort te functioneren. De afgelopen vier jaar was duidelijk  waar de macht lag. Alle mooie praatjes  van de coalitie ten spijt.

Daarnaast kennen de geclaimde successen ook hun schaduwkanten. Allereerst Het Klooster waar in 2016 een overeenkomst met Lumens over werd gesloten. De overeenkomst werd wel met een lege, speciaal daarvoor opgerichte, BV van Lumens gesloten zodat er geen enkele borgstelling was als het mis zou gaan.  Heeft u wel eens iets kunnen huren zonder borgstelling?? We weten hoe het afliep en ZW14 streeft er naar het Klooster voor de verenigingen open te houden.  

De sluitende begrotingen die door deze  coalitie geclaimd worden, werden door de jaren heen steeds bijgesteld en eventueel aangevuld uit de reserves. Dit laatste vooral in het kader van de jeugdzorg met een overschrijding van bijna 1 miljoen bovenop de al begrote 1 miljoen euro. U begrijpt dat deze bedragen en uitgaven door een kleine  gemeente niet lang vol te houden zijn. Daarnaast gaan deze uitgaven ten koste van andere posten die ook aandacht vragen. Je kan tenslotte een euro maar één keer uitgeven.

Dan het besluit om bijna in de kern van het kerkdorp Waalre-Dorp een zonnepark aan te leggen, waardoor een ander gebruik of dubbelgebruik van deze gronden niet kan. Wij wilden deze grond reserveren voor toekomstige woningbouw met huizen voor starters, alleenstaanden en ouderen.  Natuurlijk energieneutraal en voorzien van zonnepanelen. Vóór 21 maart moest dit coalitiebesluit er doorgedrukt worden, een gemiste kans. Ook voor andere plannen van de oppositie, zoals onderzoek naar hergebruik van ‘t Hazzo  als ouderen expertisecentrum gecombineerd met appartementen in plaats van gedeeltelijke sloop, was geen tijd. Gevolg: kapitaalvernietiging  en een investering van meer dan 2 miljoen Euro voor her/nieuwbouw en sporthal.

De afvalfiets, het  door de coalitie genomen besluit over de wijze van afval inzamelen middels de afvalfiets. Kritische voostellen van de oppositie om kostenbeperkend tot optimalisatie van de afvalinzameling te komen werden afgedaan als een “hetze”. Triest als er niet op argumenten gediscussieerd wordt. Uit reacties wordt duidelijk dat de meerderheid van de inwoners in onze gemeente zich niet kan vinden in deze manier van afvalinzameling, die ook nog sterk kostenverhogend is en geen rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen.
Voor de komende periode zijn er weer allerlei dossiers die aandacht opeisen: de aanpak verkeersoverlast N69/Traverse, de aanpak van Den Hof , het jeugd- en seniorenbeleid, het verenigingsleven, implementatie van nieuwe wetgeving, etc. Voor goede besluiten is inbreng van alle partijen in de raad nodig!

Voor wat de onderlinge verhoudingen betreft: daar is ook al veel over geschreven. Nu kan je niet verwachten dat 17 willekeurig bij elkaar gezette personen allemaal vriendjes van elkaar zijn, maar wel mag verwacht worden dat men voldoende vaardigheden bezit om het zakelijke van het persoonlijke te kunnen scheiden. Helaas zijn er binnen een club van mensen  altijd wel karakters die moeilijk liggen, geen maat weten te houden en door hun optreden wrevel oproepen. Helaas kan dat zover gaan dat soms verhoudingen daardoor grondig aangetast worden. ZW14 heeft in een open brief n.a.v. de laatste onverkwikkelijke ontwikkelingen nogmaals opgeroepen tot eenheid en handelen in het belang van onze Waalrese gemeenschap. Hopelijk was dit niet aan dovemans oren gericht. Onze inwoners verdienen beter.

Nogmaals wat u hier leest, is opgesteld door kandidaat-raadsleden van ZW14, een partij die nu in de  oppositie zit. Voor de beeldvorming altijd goed om te weten. We mogen van mening verschillen en er anders over denken.

Wel het dringend verzoek aan u om op 21 maart toch vooral gebruik te maken van uw democratisch recht om uw stem uit te brengen. Denk niet het maakt toch niets uit: elke stem telt, op welke partij dan ook uitgebracht.

Succes op 21 maart (2018) a.s. met uw keuze.

Namens de kandidaten van ZW14

Gerard Lammers, Bert Links, Ad Dams, Maria van der Sar, Nan Zevenhek, Hans Witvoet, Marie-Janne Basemans, Hedwig Kolen, Hessel Ruijgh, Michael Janssen, Marja van Greunsven, Michiel Tierie, Joost Teeuwen.