Vergelijking van de partijen ZW14 en VVD/PvdA

De twee partijen ZW14 en VVD met elkaar vergeleken o.b.v. . mijnstem.nl

Geld steken in alternatieve woonvormen als intergenerationeel wonen
ZW14 is het hier helemaal mee eens. Door diversiteit van inwoners en nieuwe bouwvormen moet Waalre dit steunen. Vergroot kennis van potentiële bewoners en inventariseer behoeftes.  Stimuleer zelfinitiatief. Gedeeld voordeurschap of meer generaties in 1 woning lossen een deel van de woonvraag op. De VVD is het hier helemaal mee oneens.

Een stop instellen op de aanleg van landgoederen
Eigenaren van toekomstige landgoederen beloven vaak veel, maar voeren het niet uit. O.a. toegankelijkheid voor inwoners. Handhaving is moeilijk, zeker na doorverkoop. Alleen met keihard juridisch afspraken en meerwaarde voor inwoners is het te overwegen. Na enige tijd en doorverkoop van de gebouwde huizen, is het nog moeilijker de oorspronkelijke afspraken rond toegankelijkheid te handhaven, als het landgoed überhaupt zijn afspraken nakwam.
De VVD wil helemaal geen stop instellen op de aanleg van landgoederen.

Afvalstoffenheffing moet berekend worden o.b.v. de hoeveelheid afval
Het doel is de terugwinning van waardevolle grondstoffen. Dat levert geld op. Verwerking van restafval kost geld. Mensen gaan daarom straks betalen PER KLIKO restafval. Door goede voorlichting en beantwoording van vragen weten mensen welke grondstof waar thuis horen. Zie de afvalapp van de gemeente.
VVD -en ook de PvdA- willen dat iedereen hetzelfde vaste tarief betaalt. Daar gaat geen enkele stimulans vanuit om goed op te letten om waardevolle stoffen apart in te leveren.

Een maximum snelheid van 30 km/uur binnen de hele bebouwde kom invoeren
De gemeenteraad heeft al unaniem aangegeven dat 30 km/uur in het hele dorp ingevoerd moet worden, net zoals verbod op doorgaand vrachtverkeer. Door aanleg Westparallel is dat mogelijk. Het vereist anders denken, bijv. een zebrapad in een 30 km-zone.
De VVD -en ook de PvdA- zijn het helemaal oneens met deze stelling.

Een energiesteunfonds voor lage inkomens oprichten
Een structurele oplossing is nodig. Subsidieer woningisolatie, zuinige apparatuur etc. Zorg dat lokaal opgewekte energie goedkoop beschikbaar komt voor onze inwoners, zoals in Helmond. Geef extra ondersteuning lagere inkomens voor hun energierekening.
De VVD is het hier helemaal mee oneens.

Zet financiële meevallers in voor verhogen van het voorzieningenniveau
Voorzieningen zijn belangrijk voor sociale cohesie. Door corona moeten scholen, sport- en cultuur instellingen extra kosten maken of zijn inkomsten misgelopen. We moeten zorgen dat dat hersteld wordt. Dat kost geld, maak duidelijk hoe het besteed wordt.
De VVD is het hiermee oneens en vindt dat dit gebruikt moet worden voor verlagen van de belastingen.

Het cultuurbudget in de gemeente moet verhoogd worden
Er is meer geld nodig. Cultuur is een breed begrip: verenigingsleven, gewoonten, gebruiken, sporten, uitgaan, hobby’s, lezen etc. Gemeente is vooral faciliterend. Stimuleer culturele vorming en sport bij basisschoolleerlingen voor mentale weerbaarheid.
De VVD is het hier helemaal mee oneens. Toch heeft ze op 8 maart j.l. nog ingestemd met een verhoging van het cultuurbudget voor de komende 2 jaar.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen
Speculeren met schaarse woningen is ongewenst. De kansen voor starters op de woningmarkt mogen niet belemmerd worden door investeerders die hierdoor steeds meer geld en macht krijgen. Zorg dat starters via Startersleningen e.d. kansen hebben op een huis.
De VVD is het hier helemaal mee oneens.

De belasting op eigen woningbezit (OZB) verlagen
De belasting op eigen woningbezit is al heel laag volgens landelijke normen. De waarde van onze huizen is ook te danken aan de investeringen van de gemeente in de omgeving en voorzieningen. Maar maak duidelijk wat er met het extra geld gedaan wordt!
De VVD is hier helemaal mee oneens.
NB. Als over Onroerend Zaak Belasting wordt besloten in de gemeenteraad dan gaat het over het TOTALE bedrag dat de gemeente ophaalt bij de huiseigenaren. Dat bedrag wordt verdeeld o.b.v. de Waarde Onroerend Zaak (WOZ) van de huizen. Die wordt weliswaar voor elk huis elk jaar hoger, maar omdat in Waalre het TOTALE OZB bedrag maar weinig hoger wordt, EN er veel nieuwe huizen bijkomen (die ook gaan meebetalen), betaalt u elk jaar ongeveer evenveel ‘OZB’. Ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn heel weinig gestegen. Omdat er wel meer onderhoud moet plaatsvinden en meer voorzieningen nodig zijn (namelijk voor de nieuwe wijken), betekent dit dat er met relatief steeds minder geld, meer gedaan moet worden.

Meer geld uittrekken voor ouderenzorg
In noodsituaties moet betrouwbare zorg snel beschikbaar zijn voor iedereen in Waalre die dat nodig heeft. Voorkom overbelasting mantelzorgers. Gebruik bibliotheek, sport en cultuur in de buurt om ouderen actief te betrekken, ook goed tegen eenzaamheid.
De VVD is het hier helemaal mee oneens.

Meer geld uittrekken voor onderwijs over natuur en milieu
Zorgvuldigheid in omgang met onze planeet is noodzakelijk. Zorg dat onze jeugd kennis heeft over natuur en milieu in directe omgeving en effecten van de klimaatverandering. Zoals (riool)wateroverlast en wat ze er samen met hun ouders zelf aan kunnen doen.
De VVD -een ook de PvdA- zijn het hier helemaal mee oneens.

Er zijn ook veel overeenkomsten
Bij de bovenstaande onderwerpen is het belangrijk om naar het ‘’waarom’ te kijken. Mogelijk dat als er met meer verdieping over gesproken kan worden, dat dan een goede gemeenschappelijk gedragen oplossing te vinden is.