Vragen en reacties reconstructie Traverse Zuid

Geacht College,
ZW14 heeft de volgende vragen voor het Vragenhalfuur van 15 december a.s.

1. Er zijn een groot aantal bezwaarschriften binnengekomen gericht tegen de keuze voor een gebakken klinkerverharding. op de Traverse. Bent u op de hoogte van dit  aantal bezwaarschriften en de inhoud tegen het besluit van de gemeenteraad en kunt u daar een reactie op geven

2. Het aantal bezwaarschriften geeft een ander beeld over de voorkeur van de bewoners dan op 27 okt op basis van gevolgde burgerparticipatie gepresenteerd is. Kunt u daar een verklaring voor geven ?

3. Bewoners geven aan dat de proefstroken zonder toelichting gepresenteerd zijn, dat de reactie tijd te kort was en dat de bewoners van de meest kwetsbare huizen geen brief van de gemeente hebben ontvangen.    Kunt u daar een reactie op geven?

4. Is het u bekend dat in het verleden huizen schade hebben opgelopen ten gevolge van trillingen veroorzaakt door het verkeer en dat zelfs aanwonenden in de nachtelijke uren niet de bovenverdieping benutten i.v.m. trillingen?

5.. Bent u op de hoogte van het voorstel van de gemeente Valkenswaard voor de herinrichting van de Brouwerijdreef: Op dit moment liggen er gebakken klinkers op de Brouwerijdreef. Omdat de verwachting is dat het aantal voertuigen na aanleg van de Westparallel per etmaal toeneemt van nu minder dan 5000 naar straks meer dan 6500 (!), zal deze woonstraat als 30 km weg ingericht worden, echter met asfalt om de geluidshinder maximaal te beperken. Op basis van welke gegevens meent de gemeente Waalre haar burgers wel te kunnen belasten met gebakken klinkers zoals in het raadsvoorstel van 27 okt jl. verwoord?

6. Het raadsbesluit van 27 okt is van kaderstellende aard.  Welke mogelijkheden heeft u als College om op basis van voortschrijdend inzicht onderdelen van de reconstructie, zoals de verharding, aan te passen?

Met vriendelijke groeten,
Bert A.J. Links 14 december 2020

NB. Ter voorbereiding van de vragen heeft ZW14 een Collage gemaakt van recente reacties van inwoners op de reconstructie en heeft ze uitgezocht waarom op de Brouwerijdreef in Valkenswaard in een 30 km zone WEL asfalt wordt gelegd. Zie de link naar de ontwerpen van de wegen in Dommelen (die allemaal 30 km wegen worden).


Ontwerp (dommelenzuid-inbeeld.nl)
Ontwerp (dommelenzuid-inbeeld.nl)