Vragen over verkeersbijeenkomst Ansbalduslaan

Vragen over de verkeersmaatregelen rond de Ansbalduslaan te Waalre-Dorp                18 april 2019

Geacht college,

Op woensdag 17 april werd er in het Eindhovens Dagblad (lees hier) bericht over een informatiebijeenkomst voor bewoners met als onderwerp de geplande fietssluis in de Ansbalduslaan. In welke vorm er door de gemeente hierover bericht is, is vooralsnog  onduidelijk. Bewoners achterhaalden informatie hierover doordat per abuis in een verkeerde whatsapp groep er over bericht werd. Aanwonenden hebben zover bekend hier geen bericht van gemeentewege over ontvangen.

In de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in het Huis van Waalre is aan de tafels met enige regelmaat door bewoners aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek in ons dorp.

 Zijn deze kritiekpunten en bezwaren tegen voorgenomen ingrepen opgetekend door de hierbij aanwezige ambtenaren en leden van het College als zodanig ook meegewogen in het vinden van oplossingen?

Naar aanleiding van het bericht in het ED en naar aanleiding van de voorliggende plannen betreffende geplande maatregelen om het sluipverkeer in Waalre dorp te weren heeft de fractie van ZW14 vragen.

Enkele weken geleden heeft de fractie over dit onderwerp naar aanleiding van het raadsvoorstel betreffende de Molenstraat ook vragen gesteld. Zoals in de raadsvergadering verwoord waren deze niet optimaal beantwoord. Hiervan hebben wij ook de griffier op de hoogte gesteld. Wij verzoeken u om deze nieuwe vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden, zodat wij  een correct beeld betreffende dit onderwerp kunnen vormen. Mogelijk kunt u in de komende weken nog aanvullende vragen van onze fractie verwachten.

De fractie hecht er aan om in deze te benadrukken dat de geplande maatregelen voor vele inwoners ingrijpende negatieve gevolgen zullen hebben en derhalve zeer zorgvuldig in de raad afgewogen dienen te worden. Jarenlang is er sprake van weliswaar ongewenst maar stabiel verkeersbeeld voor wat betreft de intensiteiten rond de spits. Daarbij dient een verbetering van de verkeersveiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers zeker de aandacht. Om vlak voor de realisatie van de West-Parallel ingrijpende veranderingen uit te voeren zonder dat de effecten van de West-Parallel bekend zijn, vinden wij  voorbarig.
Afsluitend willen wij op voorhand onze dank uitspreken voor het behandelen van deze vragen.

Namens de fractie ZW14
Gerard J.J. Lammers
Bert A.J. Links

Vraag 1:
Is er een informatieve bijeenkomst voor bewoners van de Ansbalduslaan  en omgeving gehouden  in de week van maandag 15 april ?
a. Zo ja, op welke wijze is deze bijeenkomst kenbaar gemaakt aan de betreffende bewoners voor wie deze maatregel gevolgen kan hebben. Concreet, hebben de bewoners van de bijv. de Ansbalduslaan en omliggende boslanen, Eekhoornln, Willibrordusln, Dirck van Hornelaan, Bosweg etc. gerichte informatie ontvangen over de geplande maatregel/afsluiting met daaraan gekoppeld een uitnodiging.
NB. op www. Waalre nl, op Duurzaam door Waalre.nl en in de Schakel is hier niets over terug te vinden. Ook de informatiezuil in het Huis van Waalre maakt geen melding van een bijeenkomst.
b. Zo niet, kunt u dan aangeven wat voor bijeenkomst er in het ED beschreven wordt.
c. Indien van toepassing kunt u aangeven hoeveel bewoners er aanwezig zijn geweest en uit welke straten waren deze afkomstig.
d. Zijn de bewoners op de hoogte gesteld van de gevolgen van de geplande maatregel voor hun woonstraat in positieve en/of negatieve zin?


Vraag 2.
Kunt u aangeven uit welke bovengenoemde straten er inwoners lid zijn van de zogenaamde denktank “Duurzaam door Waalre”. In het ED wordt daar een opmerking over gemaakt en voor de juiste beeldvorming is dit een belangrijk gegeven.

Vraag 3.
In het artikel in het ED wordt aangegeven dat de projectleider erkent dat de geplande maatregel niet de “beste maatregel” is die voor deze situatie mogelijk is.
a. Kunt u aangeven wat de reden is om hier toch voor te kiezen terwijl op voorhand er al twijfel bestaat over de effectiviteit.
b. Kunt u aangeven of dit ook van toepassing is op maatregelen die in dit kader elders in Waalre-Dorp gepland staan?

c. Zo ja, bij welke geplande maatregelen is dit het geval  en welke alternatieve maatregelen zijn er daarbij overwogen?
c. In het ED wordt er door de projectleider gesproken over alternatieve verkeersremmende maatregelen voor de Ansbalduslaan en omgeving. Kunt u aangeven aan welke maatregelen er gedacht wordt en op welke wijze deze gecommuniceerd zullen worden met de bewoners van bovengenoemde straten.

Vraag 4.
4a.Is het voor de bewoners van Waalre-Dorp te achterhalen welk totaalpakket van maatregelen in dit kader in Waalre-Dorp gepland staat om genomen te worden en wat de directe gevolgen van de maatregelen betekenen voor de omliggende straten en voor de verkeersbewegingen/bereikbaarheid van lokaal verkeer/dorpsgenoten?

4b.Worden de bewoners van de straten die met extra verkeer belast worden of anderszins negatieve gevolgen ondervinden van de geplande maatregelen actief hierover geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

Vraag 5.
Is het u bekend dat er in het verleden ook al plannen waren om de Ansbalduslaan af te sluiten en dat daar grote weerstand tegen was en het toen niet is doorgevoerd.

   
Vraag 6.
Is het u bekend dat bewoners van het stuk van de Ansbalduslaan dat overgaat in de Eekhoornlaan en dat na uitvoering van de geplande maatregel in de Ansbalduslaan nog meer verkeer te verwerken krijgt, al in het verleden verzocht heeft om een veilige voetgangersvoorziening. Kunt u aangeven of bij het opstellen van de plannen deze voorziening ook overwogen is en of dit ook voor andere straten geldt waar nu geen veilige voetgangersvoorziening is. In algemene zin kan gesteld worden dat de behoefte aan een dergelijke voorziening voor voetgangers in deze tijd toeneemt. Dit ook in het kader van de voortschrijdende vergrijzing, het langer thuis wonen van ouderen.

Vraag 7.
Wat verstaat u onder een fietsstraat? Zoals bekend is de Ansbalduslaan een belangrijke fietsroute. Is er overwogen om het concept ‘fietsstraat’ (waarbij volgens Veilig Verkeer Nederland ‘’… waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt en waar de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets….’’ in de wijk toe te passen en ook in andere delen van Waalre-Dorp.

Vraag 8

Wat is de huidige verkeersintensiteit op de Ansbalduslaan naar onderscheiden verkeersstromen in volume per dag, en welke reductie heeft men kwantitatief voor ogen.

Vraag 9

In hoeverre is de Ansbalduslaan meegenomen in het toegezegde onderzoek naar een mogelijk tweede oost-west verbinding.

Vraag 10

Welke relatie heeft de beoogde ingreep op de Ansbalduslaan met een voor de gemeente als geheel noodzakelijk verkeerscirculatie plan.

Vraag 11

In hoeverre vormt de beoogde ingreep op de Ansbalduslaan een beperking/obstakel  voor de doorstroming van noodhulp verkeer zoals de ambulance, de brandweer en politie bij filevorming op de Willibrorduslaan.

Vraag 12

Wat is de zin van verkeersingrepen en afsluiting van wegen hangende de periode dat de daadwerkelijke effecten van de West-paralel nog niet zichtbaar zijn?

# 00000