Vragen over zendmast Winterbleeck

Geacht college,                                                                                 Waalre, 25 juni, 2021

De fractie van ZW14 wil graag in de eerstvolgende raadsvergadering, zijnde 6 juli antwoord op de volgende vragen n.a.v. Ingekomen Stuk Vergunning reconstructie zendmast aan de Winterbleeck’, brief nummer 193071 met een bijlage.

Met hartelijke groet,
Bert (A.J) .Links , fractievoorzitter.

Vraag: Op welke wijze is het College betrokken bij de vergunningverlening voor de nieuwe zendmast aan de Winterbleeck?

Vraag: Klopt het dat deze zendmast 2x zo breed en 1.5x zo hoog wordt als de huidige zendmast?
Vraag: En als dat zo is, in hoeverre vindt u dat dan passen bij het ‘terughoudende beleid’ waarover u gesproken heeft in de raadsvergadering van 2 maart j.l.

Volgens de informatie op www.ruimtelijkeplannen.nl zou de installatie omringd worden door bomen, om het gebouw uit het zicht te onttrekken. Dit zou ook volgens het beeldkwaliteitsplan zo zijn. Ter plaatse blijkt dit in het geheel niet het geval.
Vraag: Bent u bekend met de situatie ter plekke?
Vraag: Wie is verantwoordelijk voor waarborging van een goede beplanting?

Indertijd bij de beantwoording van de zienswijzen (in 2011) op het bestemmingsplan zag het College geen directe aanleiding om de mast te verplaatsen.
Vraag: Bent u bereid om -gezien de veel grotere hoogte en het grotere ruimtebeslag- alsnog een verplaatsing van de mast in overweging te nemen

Waalre heeft geen Antennebeleid i.t.t. nabije gemeentes.
Vraag: Bent u bereid om voor Waalre Antennebeleid op te stellen om situaties zoals die nu bij de Bleeck gebeuren, maar waar ook in andere bestemmingsplannen zorgen over zijn geuit, te voorkomen?

Vraag: Welke gegevens over de grootte van de nieuwe zendmast zijn gebruikt bij de beoordeling door de welstandscie? En op welk moment is dit beoordeeld?

Vraag: Welke mogelijkheden heeft de gemeente om alternatieve locaties voor te stellen voor een zendmast, die verder van (huidige en toekomstige) huizen staat?

Achtergrondinfo bij de vragen ter beantwoording op 6 juli 2021

Waalre-Noord (gebied Heistraat Noord en Bosvilla’s): 4.2 Programma en plan (ruimtelijkeplannen.nl)

Volgens info op ruimtelijke plannen zal het gebouw omgeven worden door bomen

Ruimtelijkeplannen.nl

Er is in 2011 een zienswijze ingediend op de plannen over de zendmast.

Microsoft Word – 111230 Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg.doc (ruimtelijkeplannen.nl)

Microsoft Word – 111230 Nota van beantwoording inspraak en vooroverleg.doc (ruimtelijkeplannen.nl)

Antwoord op de zienswijze:

Uit de Motie Vreemd aan de Orde van de dag over ‘Antennes in woongebieden Waalre’ van de raadsvergadering van 2 maart 2021:

Raadsvergadering (besluitvormend) 2 maart 2021 – Gemeente Waalre

Enkele extracten uit de overwegingen:En de oproep aan het College:

Wethouder Jan van Burgsteden gaf in de betreffende vergadering aan dat hij geen moeite heeft met de motie en beschouwt het als een ondersteuning van zijn beleid.
Om die redenen steunden een aantal partijen de motie niet ‘omdat het bestaand beleid zou zijn’.

####################################

Historie: stukken uit 2006 en 2013: