Waalrese politiek: bestuurscrisis of groeistuipen?

Als na verkiezingen de stemmen zijn geteld, is daaruit behalve het simpele gegeven van winnaars en verliezers ook iets anders af te leiden, namelijk wat is de teneur van de uitslag.

Uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen viel op te maken dat vrijwel alle landelijke partijen in Waalre verlies hebben geleden, behalve Groen Links, voorts dat de beide lokale partijen qua stemmenaantal een stuk groter zijn geworden.
Dan ligt het ook voor de hand dat die laatste partijen het initiatief nemen bij het formeren van een nieuwe coalitie. Zo is het vorig jaar ook gegaan.
Het meest interessante wat daar uit is voortgekomen, is het  zogenaamde Waalres Akkoord.  Dit houdt een uitnodiging  aan alle fracties in, om constructief mee te denken over de oplossingen die in Waalre nodig zijn. Of wel om samen aan de uitdagingen waar we voor staan vorm te geven. Er wordt feitelijk niet langer een scheidslijn getrokken tussen de  coalitie en  oppositie.

Ieders inbreng wordt dus beoordeeld op de kwaliteit in relatie tot de beoogde oplossing. Het kan zomaar zijn dat goede ideeën  vanuit de oppositie worden overgenomen en gesteund door delen van of door de gehele coalitie.

Dat is een groot verschil met de opvatting dat de coalitie de rijen gesloten dient te houden.

Mogelijke inbreng van de gehele raad betekent dat er van een College de lenigheid en behendigheid gevraagd wordt, om hun voorstellen goed voor te bereiden, zodanig dat ze telkenmale de grootst mogelijke steun weten te verwerven. Voorwaarde is dan wel dat men eerst met conceptideeën of voornemens de Raadsfracties tegemoet treedt en ontvankelijk is voor de op- en aanmerkingen die worden gemaakt. Deze dienen waar mogelijk meegenomen te worden in de verdere uitwerking van de plannen.

De inbreng, gedachtewisseling en discussie moeten dus plaats vinden aan het begin van het proces om tot een raadsvoorstel te komen en niet in de eindfase. Dat is een leerproces zowel voor het College als voor de Raadsleden, maar ook voor de ambtelijke organisatie. Dat dat niet meteen allemaal even gladjes verloopt spreekt voor zich, maar om de strubbelingen die daaruit voortvloeien meteen te benoemen als obstructie of ‘oppositie vanuit de eigen coalitie’ gaat wel ver.

Misschien hebben niet alle fracties begrepen wat de inhoud van het Waalres Akkoord op dit punt betekent voor de dagelijkse gang van zaken en misschien zijn niet alle personen in staat en of bereid om in een dergelijk dynamisch proces te functioneren.

Geef elkaar de tijd om er iets moois van te maken, pak de handschoen op in plaats van hem in de ring te werpen. Groeistuipen horen er nu eenmaal gewoon bij.

De fractie van ZW14, 10april 2019
Gerard J.J.  Lammers
Bert A.J. Links.

27 april 2019 Lees hier onze visie over werken in coalitieverband