Wordt planologisch voordeel Oliemolen verevent?

Oordeelsvormende vergadering 13 oktober 2020

Betreft : voorstel bestemmingsplanwijziging Tuinen Oliemolen waarbij voormalige landbouwgrond gewijzigd gaat worden in Tuinen. Zie de stukken op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/545f336d-75c2-4e53-a3c7-50988e2016d4

ZW14 heeft zelf onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de eigenaren van de percelen, het aankoopjaar en de aankoopsom, allemaal op te vragen via het Kadaster. Ook blijkt het mogelijk om planvoordeel te verevenen, zodat de winst van het lage aankoopbedrag van landbouwgrond na omzetting in ‘tuinen’, ook voor een deel bij de gemeenschap van Waalre terechtkomt. En niet alleen bij de eigenaren, die dit toevallig in 2018 gekocht hebben. Zie de door ons zelf verzamelde informatie:

Vragen van de fractie ZW14:


1. a. In hoeverre betaalt bij nieuwbouw de grondeigenaar mee met aanleg van voorzieningen of het bouwrijp maken van de gronden?
1.b Is dit in een percentage van de grondprijs uit te drukken ?
1.c. Hoe is dit bij De Smaragd geregeld?

2. De 3 kadastrale eenheden die onderdeel zijn van het nieuwe bestemmingsplan hebben twee verschillende omschrijvingen, nl. ‘grasland’ en ‘nieuwbouw’, resulterend in verschillende prijzen per vierkante meter.
2.a. Wat is de oorzaak van verschillende omschrijvingen?
2.b. Hoe kan een perceel de omschrijving ‘nieuwbouw’ krijgen, terwijl er geen infrastructuur naar toe loopt?

3. De 3 percelen die onderdeel zijn van het bestemmingsplan zijn in 2017 en 2018 aangekocht, door 1 particulier (met aangrenzend een huis in De Smaragd) en 2 projectontwikkelaars.
Door een bestemmingplanwijziging ten gunste van de eigenaar, worden hun percelen veel meer waard, omgekeerde planschade dus. Dit wordt ook wel planologisch voordeel genoemd.
3.a. Hoe wordt dit verevend met de eigenaar van de gronden?
3.b. Staat er in de Structuurvisie voor welke ruimtelijke ontwikkelingen elders een gevraagde financiële bijdrage (ter compensatie van het planologische voordeel) aangewend zal worden?

4. Volgens bijlage 1 van de toelichting “Specificatie Rood-met-Groen’’ wordt er 11 Euro /m2 gevraagd als bijdrage voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Vervolgens wordt dit bedrag gebruikt om de grond te bewerken, bomen te planten etc. op dezelfde percelen. Ofwel de tuin wordt ervan ingericht. Maar dat is iets wat bij dergelijke villa’s altijd moet gebeuren, dus niet extra is.
4.a. Klopt het dat er dus eigenlijk helemaal niets wordt afgedragen voor Rood-met-Groen landschapsverbetering?

5. Wat is de kern van het dispuut over o.a. dit perceel waar de Raad van State op 2 oktober 2019 een uitspraak heeft gedaan?

6. Waarop baseert de gemeente dat de landbouwgrond ernaast in de toekomst qua gebruik niet zal veranderen ?  Hierdoor zou er geen bescherming nodig zijn van de rechten van die betreffende eigenaar?

7. Er is hier sprake van een archeologisch kwetsbaar gebied. Is het mogelijk om in de bestemmingsplanwijziging ter bescherming hierover aanvullende voorwaarden op te nemen?

8. Waarom is dit perceel in de planologische opzet van de Smaragd bij de start niet meegenomen.?

De Fractie van ZW14.