ZW14: samen met u veel bereikt!

In 2014 kwam Zelfstandig Waalre 2014 (ZW14) als nieuwe lokale partij met twee zetels in de gemeenteraad. Nu -acht jaar later- heeft zij haar plaats in het lokaal bestuur definitief ingenomen. Velen kennen ZW14 als een betrokken en actieve partij en weten ons te vinden. ZW14 staat voor een zelfstandig Waalre, maar ook voor wat inwoners zélf kunnen bijdragen aan hun omgeving en de gemeente. We hebben geprobeerd dit te bereiken door u te informeren over te verwachten voorstellen en aan te geven hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Ook heeft u ons benaderd met vragen, waarna u gericht actie kon ondernemen richting gemeentebestuur of politieke partijen. (Lees meer over wat u zelf kunt doen richting gemeente.)
Samen met u is het gelukt om een meerderheid achter aangepaste besluiten te krijgen. Samenwerking leverde tevens inspiratie op voor nieuwe ideeën.
Niet iedereen was altijd tevreden, maar dan hebben we met respect voor elkaars mening, geprobeerd uitleg te geven over het waarom van onze keuze.

Voorbeelden van samenwerking met inwoners

Het verwijderen van extreem hinderlijke verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer in Waalre-Dorp: uw openbare brieven gericht ‘aan de gemeenteraad’ heeft ZW14 overzichtelijk samengevat en gebruikt in het debat. Ook bij de reconstructie van de Traverse (‘stille stenen) en de Eindhovenseweg (max. 30 km/uur, verbeteren oversteekbaarheid) hebben vele betrokkenen van zich laten horen.

Suppen op het Gat van Waalre blijft mogelijk: dit dankzij een petitie van bewoners en hun contacten met wethouders en raadsleden. ZW14 had aangetoond dat de argumenten van de gemeente niet juist waren.

Windmolens bij De Hogt zijn geschrapt uit de plannen: ZW14 heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming en kennis uitgewisseld met inwoners, zodat deze op een effectieve manier fracties konden benaderen.

De gemeente Waalre neemt verantwoordelijkheid in de Energietransitie en waarborgt tegelijk de landschappelijke inpassing van een zonnepark op het Achtereind: dankzij een petitie van burgers en vele reacties zijn de voorwaarden aangescherpt. ZW14 roept bij deze geïnteresseerden op om mee te denken over de concrete uitvoering. Meld u aan!

Betaalbaar glasvezelnetwerk in het buitengebied: n.a.v. gesprekken van ZW14 met de leverancier en met o.a. buurtverenigingen zijn de tarieven aangepast van 1500 Euro naar 500 Euro per aansluiting.

Andere onderwerpen waarover we zijn aangesproken:
Instandhouding Plusteam, jeugdhonk Aalst, cultuuronderwijs op de basisschool, ontsluiting Den Hof, bomen- en bermenbeleid, afvalinzamelingen nog veel meer.

N.a.v. uw zorgen zijn er kritische vragen gesteld aan het College om duidelijkheid te krijgen, o.a. over de locatie van brandputten, antennebeleid, speeltuintjes, bankjes en sociale woningbouw.
Meer voorbeelden staan op deze website.

Zelfstandige gemeente
Om alle taken van een gemeente goed uit te kunnen voeren en om de zelfstandigheid als gemeente te behouden, is ZW14 voorstander van brede regionale samenwerking. Dit speelt bij allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen, energietransitie en mobiliteit. Ook de kwaliteitsslag in het bestuur van Waalre met professionele wethouders is belangrijk, evenals een positieve bestuurscultuur.

Al met al is het gewoon leuk om samen met mensen in ons dorp te werken aan uitdagingen en ontwikkelingen die bij een zelfstandig Waalre horen.

Namens de fractie ZW14, hartelijk dank voor de goede samenwerking!
Bert A.J. Links, fractievoorzitter ZW14