Motie Vergroot waterbewustzijn aangenomen!

Motie Vergroot waterbewustzijn aangenomen!

Versie 20141111 Onderstaande Motie is op 11 november 2014 unaniem door de gemeenteraad van Waalre aangenomen!!!!

Motie: Vergroot het waterbewustzijn

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen. Gelezen het voorstel van de burgemeesters en wethouders d.d 11 november 2014 nr. 64 voorstel tot het vaststellen van de begroting 2015

Overwegende dat:

–        In het coalitieprogramma duurzaamheid hoge prioriteit krijgt
–        ‘’De gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat de perceelseigenaar redelijkerwijs niet zelf kan verwerken.’’ (Uit het GRP sept 2013, zie http://www.waalre.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=1&onderdeel=bri_agenda&stukid=403&agendapunt_id=9841  ).
–        Er in Waalre veel percelen zijn waarin het redelijkerwijs WEL mogelijk is om zelf hemelwater te verwerken, maar dat inwoners zich niet bewust zijn van die mogelijkheden (eigen waarneming en te berekenen, zie www.waterbewust.nl )
–        De VNG en Unie van Waterschappen er naar streven dat in 2030 al het hemelwater afgekoppeld is (Routekaart Afvalwaterketen van o.a. de betreffende partijen, zie http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/water-en-riolering/nieuws/routekaart-afvalwaterketen-2030-gepresenteerd en http://www.waalre.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=939&stukid=44361#titel44361 ingekomen stuk van de Raad d.d. 17 okt 2012)
–        De toename van de frequentie en de grootte van de regenbuien een nieuwe manier van denken over de watertaken vereist (‘transitie in de watertaken’). Een aantal gemeenten is hier al mee begonnen (zie Amsterdam www.rainproof,nl, Bergeijk Weebosch, Vught, Den Haag, Nijmegen)
–        Het OESO rapport over waterbeheer, expliciet heeft geadviseerd om het waterbewustzijn van burgers te vergroten en de OESE expliciet vaststelt dat de gemeente een hemelwater- en grondwaterzorgplicht heeft (zie http://www.uvw.nl/laatste-nieuws.html?newsdetail=20140317-293_oeso-nederlands-waterbeheer-klaar-voor-de-toekomst)
–        Er veel informatie voor burgers reeds beschikbaar is, dat hergebruikt kan worden (Vught, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen).
–        Eindhoven meegewerkt heeft aan het rapport Ambitie klimaatbestendige stad 2050 met daarin ruim aandacht voor de droogtebestrijding en opslag van hemelwater.

 Verzoekt het College:

  1. Door communicatie burgers bewust te maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben in de waterzorg;
  2. Bij nieuwbouw of verbouw cq. groot onderhoud de aanvrager te informeren over duurzaam waterbeheer;
  3. In de gesprekstafel Duurzaamheid van de MRE het onderwerp waterbewustzijn op de agenda te zetten

 En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de volgende fracties:

 ZW14                           NEW                           GL

Naschrift: Gedurende de collegeperiode 2014-2018 is NIETS met deze unaniem aangenomen motie gedaan en is deze zelfs afgevoerd van de lijst openstaande moties…. Dat was de stijl van dat College.