Problemen met terugleveren zonne-energie

11 september 2019 Recent waren er problemen met de capaciteit van het net, waardoor zonnepanelen in (delen van) Waalre niet alle opgewekte energie konden terug leveren. Doordat netbeheerder Enexis de trafospanning heeft aangepast  zal het nu weer enige tijd mogelijk zijn om lokaal opgewekte elektriciteit terug te leveren.

Navraag bij Enexis leert dat het goed zou zijn als vóórdat mensen zonnepanelen aanschaffen, er eerst een soort netberekening gedaan zou worden. De netberekening zou moeten aangeven of er voldoende capaciteit is op het net om de lokaal extra opgewekte elektriciteit te verwerken in het netwerk. Nieuwe zonnepanelen zouden een negatief effect kunnen hebben op de teruglever mogelijkheden van zonnepanelen die reeds in de buurt liggen. Ook de nieuwe zonnepanelen zelf, zouden onvoldoende kunnen opbrengen om de investering te compenseren.
Om de capaciteit van het net significant te vergroten zijn nieuwe kabels nodig:  een zeer grote investering.
Een alternatief is om lokaal elektriciteit op te slaan.

Mede gestimuleerd door de gemeente zullen via de Groene Zone veel nieuwe zonnepanelen toegevoegd worden aan het bestaande areaal in Waalre. Ook komt er een zonneweide op de voormalige honkbalvelden en schaffen veel mensen -buiten deze kanalen om- zonnepanelen aan. Dit betekent dat er op steeds grotere schaal elektriciteit terug geleverd gaat worden aan het net. Kan dat elektriciteitsnet het wel aan?

Regeren is vooruitzien, zeker gezien de uitdaging van de Energietransitie. Daarom heeft ZW14 vragen gesteld aan het College B&W van Waalre:

1. Is er overleg over deze problematiek tussen de gemeente, de Groene Zone en Enexis, om de benodigde capaciteit van het net te bespreken cq. oplossingen te zoeken voor de tijdelijke opslag van energie.

2. Is het mogelijk om bij de Groene Zone aan te dringen op een netberekening voorafgaand aan de definitieve aanschaf van zonnepanelen door inwoners. De noodzaak van een netberekening zou ook onder de aandacht gebracht moeten worden bij particulieren die op een andere manier zonnepanelen willen aanschaffen.

3. Heeft de gemeente laten uitzoeken in hoeverre de nieuwe zonneweide op het voormalige honkbalveld effect heeft op de teruglevermogelijkheid van reeds bestaande zonnepanelen op de woningen die afhankelijk zijn van dezelfde trafospanning.

4. Denkt u als gemeente na over mogelijke opslagmedia voor lokaal opgewekte elektriciteit?

5. Denkt u als gemeente na over welke stimulansen er zijn om mensen op momenten dat ze zelf energie opwekken, deze ook te gebruiken.

Nan Zevenhek, fractiemedewerker ZW14


Het terugleverpatroon aan het net toen er tussen pakweg 10 uur en 16 uur niet geleverd kon worden. Dit patroon ontstond dus niet door bewolking of door het gebruik van energie!

Onderstaand plaatje toont het patroon na aanpassen van Enexis van de netspanning: let ook op de piek van de hoeveelheid die teruggeleverd kan worden: 6000 Watt i.p.v. 4000 Watt.

Op 19 september 2019 is er contact geweest met iemand van de Groene Zone: er waren meer meldingen binnengekomen van problemen met terugleveren van elektriciteit. Er zou inmiddels overleg zijn van de Groene Zone en de gemeente met de netbeheerder Enexis (nog niet vanuit de gemeente bevestigd).