Art. 39 vragen over vrachtverkeer op Traverse

Geacht College,

Op 5 oktober j.l. heeft de gemeenteraad van Waalre in meerderheid een amendement aangenomen met als doel ‘het verbod voor vrachtverkeer zo in te richten dat alle doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd’. Dit was onderdeel van het besluit over definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”.
Daarnaast is al vele malen door de gemeenteraad de wens uitgesproken dat na aanleg van de Westparallel er een verbod komt op doorgaand vrachtverkeer.
Recent zijn er signalen binnengekomen van aanwonenden van de Traverse dat de overlast door vrachtverkeer aanzienlijk is toegenomen. (ingesloten treft u een schrijven van één van de bewoners aan. ) Tijdens afsluiting van de Eindhovenseweg voor reconstructie en na het in werking treden van de ‘lus’ op de Eindhovenseweg zal deze overlast alleen maar toenemen als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.

Hierbij onze vragen:

  1. Zijn er recente metingen van de hoeveelheid vrachtverkeer op de Traverse?
  2. Is een schatting te maken van het aantal vrachtwagens dat als bestemming of vertrekpunt Waalre-Dorp heeft en dus hoeveel vrachtverkeer doorgaand is?
  3. Zijn er recente metingen over het totaal aantal voertuigen op de Traverse en de verdeling over de dag/nacht?
  4. Zijn er recente metingen over de snelheid op de Traverse en de verdeling over de dag/nacht?
  5. Kunt u resultaten van bovengenoemde metingen (vraag 1 t/m 4), indien aanwezig, openbaar maken?
  6. In hoeverre komen deze cijfers overeen met de gewenste situatie die ten grondslag lag aan het besluit tot herinrichting van de Traverse inclusief het ontbreken van aparte veilige oversteekplekken.
  7. Er zijn op verschillende plaatsen op de Traverse zichtbare sporen van ‘naast de weg rijden’ of ‘door het plantsoen rijden’. Of ander materieel (putten) dat beschadigd raakt. Welke maatregelen neemt u om te zorgen dat deze beschadigingen van het net aangelegde wegprofiel voorkomen worden?
  8. Welke belemmeringen zijn er concreet om een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen voor de gehele Traverse, zodanig dat er geen sluiproutes kunnen ontstaan voor vrachtverkeer door woonstraten elders?

Namens de fractie ZW14,

met vriendelijke groet,

Bert A.J. Links

Bijlage: uit het aangenomen amendement van 5 oktober 2021 (bijlage 6 van de stukken)

Raadsvergadering (besluitvormend) 5 oktober 2021 – Gemeente Waalre

Amendement verbod vrachtverkeer aangenomen op 5 oktober 2021 (tegen stemden VVD en CDA).