Besturen is vooruitzien

Wie had vorig jaar verwacht dat energieprijzen vele malen hoger zouden worden en  de inflatie meer dan 10%, zodat zelfs middeninkomens daardoor in de problemen komen? Problemen die in veel gevallen niet ieder voor zich structureel kan oplossen.
Aan lokale politici de verantwoordelijke taak om na te denken hoe inwoners in hun gemeente weerbaarder kunnen worden, blijvend mee kunnen doen en niet bang zijn voor de toekomst en (weer) perspectief zien.

Het is heel gemakkelijk om te zeggen: als wij de gemeentelijke belastingen nu niet verhogen, scheelt dat direct in de portemonnee van inwoners.
Het is veel moeilijker om te zeggen: met uw geld zijn we in staat structurele oplossingen uit te voeren, waardoor u en veel van uw mede-inwoners zich geruster zullen voelen over de toekomst. Want wat we kunnen en moeten doen, weten we immers nog niet precies. Dát moeten we uitzoeken, samen met u!
ZW14 gaat die uitdaging aan en steunt daarom de verhoging van de OZB, zodat er ruimte is voor structurele oplossingen.
In onze ogen moet een gemeente vooral datgene doen wat inwoners zelf niet kunnen. Dat is heel basaal het zorgen voor veilige stoepen en wegen, riolering, afvalverwerking, zorgen voor voldoende scholen, jeugdzorg etc. Maar zaken die inwoners ook best zelf kunnen betalen en organiseren, zouden in tijden van beperkte middelen eigenlijk niet op het bordje moeten liggen van de gemeente.

Een van de uitdagingen die ZW14 graag oppakt is een klimaatvriendelijke energievoorziening in Waalre waar ook de laagste inkomens van profiteren. Misschien is er dan wel draagvlak om méér energie lokaal duurzaam op te wekken. Om de armoedeval te voorkomen (waarbij mensen niet meer durven te gaan werken omdat ze allerlei toeslagen, inclusief de energietoeslag kwijtraken), zou het ‘’profijt’’ van dergelijke energievoorzieningen aan iedereen uitgekeerd dienen te worden, onafhankelijk van het inkomen. In 1893 (!) baarde de radicale liberaal Wim Treub als wethouder van Amsterdam opzien toen hij een collectieve voorziening voor gas en water opzette. In het belang van grote groepen mensen die weinig of niets hadden. Misschien kan dit ons inspireren. Om te zorgen dat onze inwoners niet afhankelijk zijn van de grillige energiemarkt en er zekerheid is van energie.

Het verlenen van huishoudelijke hulp aan iedereen daarentegen zonder dat er gekeken wordt naar wat mensen zelf kunnen betalen en organiseren, behoort ons inziens niet tot de taken van de gemeente. Daarom hebben wij net als een aantal andere partijen gepleit voor lef voor afbouw van deze regeling. De vrijkomende middelen kunnen binnen het Sociaal Domein ingezet worden voor beleid om de directe pijn van de huidige economische omstandigheden enigszins te verzachten, maar ook voor investeringen in structurele oplossingen.

Het is heel jammer als grote uitgaven achteraf niet correct besteed blijken te zijn. ZW14 denkt hierbij met name aan de Traverse-Zuid: nog steeds rijden er teveel auto’s en vrachtwagens, rijden ze te hard en veroorzaken herrie, vieze lucht en levensgevaarlijke situaties. Laten we bij de reconstructie van de Traverse-Noord leren van de fouten en uw geld dus beter besteden!
In de zogenaamde ‘’Raadsinformatiebrief’’ van 12 juli j.l. over de uitwerking van het vrachtwagenverbod Waalre staan een aantal aanbevelingen. Slechts één kleine maatregel daarvan is uitgevoerd. ZW14 wil dat concreet uitvoering gegeven wordt aan de belofte ‘verbod doorgaand vrachtverkeer’, ook voor Waalre-Dorp. Vanaf 2004 is immers gezegd, dat een dergelijk verbod na aanleg van de Westparallel  doorgevoerd zou worden. De Westparallel ligt er inmiddels meer dan 1 jaar. Een betrouwbaar bestuur komt haar beloftes na!

Nan Zevenhek, fractievoorzitter ZW14, 8 november 2022

Amendement afschaffen of afschalen abonnementstarief huishoudelijke hulp

Motie vergroot toegankelijkheid fietspaden voor mensen met een beperking

Motie onderzoek toepassing Op Rozen model voor lokale energieprojecten

Motie oprekken minimabeleid voor gedupeerden energiekosten etc.