Impressie raadsvergadering Bestuurscrisis Waalre

Op 10 juli 2020 hebben de wethouders het vertrouwen opgezegd in de burgemeester van Waalre.
Noch de wethouders, noch de burgemeester hebben hierover de gemeenteraad geïnformeerd. Conform de zogenaamde actieve informatieplicht o.a. vastgelegd in het Informatieprotocol had dit wel gemoeten.
De wethouders informeren op 29 juli wel uitgebreid de Vertrouwenscie, die adviseert over de herbenoeming van de burgemeester. De Vertrouwenscie heeft geheimhoudingsplicht: bij ‘lekken’ staat er een gevangenisstraf op van 1 jaar of een hele hoge boete. Ondanks aandringen van de Vertrouwenscie wordt de gemeenteraad niet geïnformeerd.
Op 11 augustus dient er een Kortgeding over een arbeidsgeschil waarbij een journalist van het Eindhovens Dagblad aanwezig is. Tijdens de zitting wordt het vermoeden uitgesproken dat op 10 juli het vertrouwen in de burgemeester is opgezegd. Op Twitter en in de krant wordt dit meteen breed uitgemeten ‘Bestuurscrisis in Waalre’.
Diezelfde dag krijgen de raadsleden van het College een vertrouwelijke Raadsinformatiebrief waarin staat dat inderdaad de wethouders het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd.
Fracties van de gemeenteraad verzoeken direct om een ingelaste raadsvergadering.

De openbare raadsvergadering van 24 augustus 2020
Op 20 augustus vangt deze aan als besloten vergadering, waarin de wethouders openheid van zaken zouden geven. Het vervolg op 24 augustus is openbaar, waarbij de politiek haar mening kan geven over de ontstane situatie.
Eerst leggen burgemeester Brenninkmeijer en wethouder Lianne Smit (namens de 4 wethouders) een verklaring af. Hierna volgen de reacties van de fracties met vragen en antwoorden aan de burgemeester en wethouders. Tot slot een debat van de gemeenteraad hoe ze verder wil met het bestuur in Waalre.

Bij de onderstaande uitspraken is het van belang dat sommige raadsleden lid zijn van de Vertrouwenscie en dus op 29 juli uitgebreid zijn geïnformeerd door een van de wethouders over het opzeggen van vertrouwen in de burgemeester door de 4 wethouders. Deze raadsleden mogen deze informatie niet delen met hun fracties, maar kunnen de uitspraken van de wethouders in het openbaar wel vergelijken met hetgeen dat gezegd is in de Vertrouwenscie en het besloten deel van de raadsvergadering.

Enkele uitspraken die gedaan zijn:

‘De problemen met de burgemeester speelden al vanaf het begin’

‘De wethouders hebben belet aangevraagd bij de Vertrouwenscie’

‘Bewust is deze informatie gedeeld met de Vertrouwenscie.’

‘Geven ze (de wethouders) wel oprecht inzage? De onderste steen moet boven komen.’

‘… gezien hun opmerkingen en gezien de wijze waarop zij (de wethouders) proberen deze zaak te presenteren, betekent dat ze in een onderzoek dat níet onder ede gaat, alle ruimte krijgen hun versie op tafel te leggen die ver bezijden de waarheid is. Meerdere mensen in deze zaal weten wat ik bedoel….’’

Alle fracties bepleiten in hun betoog een diepgaand onderzoek en unaniem wordt hierover een motie aangenomen. Een meerderheid keurt de gang van zaken af, maar de coalitiepartijen AWB, VVD en CDA steunen een Motie van Wantrouwen niet (8 raadsleden voor, 8 tegen). Met een zeer ruime meerderheid (13 raadsleden) wordt wel een Motie van Afkeuring aangenomen.

Het is nu 20 september 2020 en tot op heden hebben de wethouders nog geen verklaring in het openbaar gegeven over hun handelen m.b.t. de burgemeester.

De videotulen voor een volledig overzicht van deze vergadering staan op de datum van 20 augustus, omdat de raadsvergadering  van 24 augustus 2020 toen officieel begonnen is!

Bijgevoegd de tekst de Bert A.J. Links, fractievoorzitter van ZW14 uitgesproken heeft in de eerste termijn van het debat: