Nevenfuncties en neveninkomsten Collegeleden

Geacht College,

Op 30 september 2019 is er een brief binnengekomen (geregistreerd onder nummer 27058) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om het College te wijzen op de wettelijke verplichting om nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten openbaar te maken. Dit om te waarborgen dat de doelen van transparantiebevordering en integriteitsbewaking goed kunnen worden gehaald. De hoogte van de neveninkomsten is bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt. Zie de volgende link:

https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/549066b3-746e-4d38-bb85-3e1781f6e9c5

De zoekterm ‘nevenfuncties’ op www.waalre.nl levert echter geen resultaten op. Wel blijkt bij inzoomen op de collegeleden dat nevenfuncties genoemd worden. Er staan echter voor buitenstaanders onbegrijpelijke afkortingen bij en ook is onduidelijk of de functie bezoldigd is en of en hoeveel deze neveninkomsten voor de betreffende persoon oplevert.
In de brief van het Ministerie worden volksvertegenwoordigers expliciet opgeroepen het College te wijzen op deze verplichting en de nevenfuncties en de neveninkomsten van het College B&W ook eenmaal per jaar te agenderen.

ZW14 heeft daarom de volgende Artikel 39 vragen:

–        Is het College op de hoogte van haar wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van nevenfuncties en (hoogte van) neveninkomsten van de Collegeleden

–        Is het College bereid de huidige openbare informatie op www.waalre.nl te controleren op compleetheid en juistheid wat betreft nevenfuncties en (hoogte van) neveninkomsten

–        Is het College bereid een voorstel naar de Raad sturen, zodat de Raad in een openbare raadsvergadering de nevenfuncties en neveninkomsten kan bespreken en kan beoordelen of deze nevenfuncties van het college in relatie tot diens taakvervulling bijdragen aan een goed en gedragen bestuur.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van ZW14

Gerard J.J. Lammers
Bert A.J. Links

Naschrift: inmiddels is er antwoord van het College. Lees meer