Energietransitie: Niets doen is geen optie, maar wel onder voorwaarden!

Ook de inwoners van onze gemeente staan aan de vooravond van de energietransitie. Uiterlijk in 2030 mag er nog maar 30% van onze energie opgewekt worden met fossiele brandstoffen. Al twee en een half jaar is de gemeenteraad betrokken bij uitwerking van deze grote opgave voor Waalre. Verschillende scenario’s zijn besproken.
Energie besparen en het installeren van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven is een logische eerste stap. Dat is echter  onvoldoende: er zal ook grootschalig energie opgewekt moeten worden. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Niet iedereen vindt dat leuk.
Een mix is echter noodzakelijk, om de aanpassingskosten voor het elektriciteitsnetwerk en dus de kosten voor aangesloten huishoudens, te beperken. Wel heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat in ieder geval onze eigen inwoners moeten profiteren van lokale grootschalige energieprojecten,  door participatie of lagere tarieven.
Om dit belangrijke onderwerp beter bekend te maken bij onze inwoners, stelt ZW14 voor om -gebruik makend van de lege winkelruimte op Den Hof die in bezit zijn van de gemeente- een er van in te richten als ‘Toekomstgericht woonhuis’. Zodat inwoners laagdrempelig kennis kunnen nemen van ontwikkelingen op het terrein van energie, maar mogelijk ook water en afval.
Motie ZW14 Energiehuis Aalst

Free Riders
Het lijkt heel gemakkelijk om als ‘free rider’ te denken: ‘laat andere gemeentes maar grootschalig energie opwekken’ of ‘mijn politieke partij stemt tegen, de andere fracties zullen wel voorstemmen’. Maar als Waalre niet zelf zogenaamde zoekgebieden aanwijst voor grootschalige opwekking van energie, dan zal de provincie dat doen. ZW14 zal daarom verantwoordelijkheid nemen, maar de plannen wel zeer kritisch bekijken, zo nodig amenderen en volgen. Nietsdoen is geen optie.
Wij hebben wel een aantal voorwaarden in lijn met de unaniem aangenomen motie van 23 februari j.l. Motie ZW14 blijf alternatieve gebieden of oplossingen zoeken

Daarnaast wil ZW14 dat (wettelijke) belemmeringen weggenomen worden om bedrijfsdaken veel meer te benutten voor zonnepanelen. In het rapport en in de zienswijze wordt hier veel te weinig aandacht aan besteed en wij denken dat het goed is om de wettelijke beperkingen via een brief bij de formateurs bekend te maken. ZW14 amendement aanpak belemmeringen zon-op-grote-daken en Motie maak noodzaak wegnemen wettelijke belemmeringen zon-op-groot-dak breed bekend

Ook bepleit ze uitbreiding  van ‘De Groene Zone’, een organisatie die bewoners ontzorgt  bij het plaatsen van zonnepanelen en ook zou kunnen ondersteunen met installatie en subsidieaanvragen voor warmtepompen. Motie vergroot draagvlak voor zonnepanelen en warmtepompen
Tegelijk vindt ZW14 dat warmte/koudeopslag in grondwaterbeschermingsgebieden gevaarlijk is i.t.t. de zienswijze van het College, vandaar het Amendement ZW14 bescherm toekomstige zoetwatervoorraad.

Vlakbij huis -in Helmond- zijn er wijken waarbij gestimuleerd wordt om lokaal opgewekte energie direct lokaal te gebruiken. Dat voorkomt piekbelasting van het energienetwerk (waardoor mogelijk zelfs geen elektriciteit terug geleverd kan worden) en vermindert ‘energie-armoede’. Mensen die zelf geen zonnepanelen hebben, profiteren  zo mee van goedkopere lokaal opgewekte energie. Dat kan Waalre ook! Vandaar onze Motie ZW14 lokale aanpak disbalans vraag en aanbod

Tot slot, betaalbaarheid van de energietransitie is een voorwaarde. Om een toekomstig debacle als bij de WMO te voorkomen, wil ZW14 boter bij de vis. Dit moet krachtiger verwoord worden. Amendement ZW14 betaalbaarheid is cruciale voorwaarde

Politiek is leuk
Regelmatig dringt de gemeenteraad aan op het meer betrekken van inwoners bij dit moeilijke dossier. Politieke partijen hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Fijn dat u deze pagina leest, maar kijk ook een verder op onze website www.ZW14.nl en denk met ons mee! Want de Energietransitie is maar een van de vele dossiers waar raadsleden mee bezig zijn. Politiek actief zijn is niet altijd gemakkelijk, maar toch heel leuk.

**** de bijgevoegde foto toont het resultaat van de besluitvorming en het stemgedrag van fracties. Heel vreemd dat bijvoorbeeld politieke partijen stemmen tegen een motie als ‘Blijf alternatieve gebieden of oplossingen zoeken’. Maar ook bijvoorbeeld tegenstemmen bij een Amendement om de ‘Toekomstige zoetwatervoorraad te beschermen’. Etc.